8. februára 2017

Výskumná agentúra  ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie dňa 7.2.2017 aktualizovala (v súlade s § 17 ods. 6 a 7 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) vzor Zmluvy o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, vrátane jej príloh. Všetky zmeny sú identifikované formou sledovania zmien priamo v Zmluve a v  jej prílohách.

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  nadobúda účinnosť dňa 7.2.2017, t. j. dňom zverejnenia na webovom sídle.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť