26. marca 2019

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vydalo dňa 26.03.2019 usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu inteligentných inovácií v priemysle s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21 (ďalej len „výzva“).

Cieľom Usmernenia č. 1 k výzve na podporu inteligentných inovácií v priemysle s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21 (ďalej len „usmernenie č. 1“) je úprava výzvy a jej príloh v súvislosti s aplikáciou ustanovenia § 1, ods. 1 a ods. 3, písm. c) zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v rámci relevantných podmienok poskytnutia príspevku a v nadväznosti na danú aplikáciu úprava výzvy a jej príloh vo väzbe na technické možnosti systému ITMS2014+ v procese overovania ich splnenia.

Usmernením sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa 26. marca 2019.

Úplné znenie usmernenia k vyššie uvedenej výzve na predkladanie ŽoNFP zameranej na podporu inteligentných inovácií v priemysle nájdete TU.

 

UPOZORNENIE

V nadväznosti na otázky žiadateľov týkajúce sa účtovných závierok si zároveň dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že v rámci výzvy na podporu inteligentných inovácií v priemysle s kódom OPVaI-MH/DP/2018-1.2.2-21 (ďalej len „výzva“) došlo oproti predchádzajúcim výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku k zmene, ktorá súvisí s relevantnosťou účtovných závierok žiadateľov z pohľadu účtovných období pre posúdenie vybraných podmienok poskytnutia príspevku.

V prílohe č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa, je v rámci popisu prílohy č. 4 ŽoNFP - Účtová závierka uvedené nasledovné upozornenie:

Upozornenie k relevantnosti účtovnej závierky z pohľadu účtovného obdobia a PPP:

Podmienku, že podnik žiadateľa je aktívny a nenachádza sa v nepriaznivej finančnej situáciiPodmienku splnenia kritérií pre výber projektov (hodnotiace kritérium 4.2) bude poskytovateľ overovať s použitím údajov zo schválených účtovných závierok za posledné dve ukončené účtovné obdobia bezprostredne predchádzajúce účtovnému obdobiu, v ktorom bola predložená ŽoNFP, pričom žiadne z týchto účtovných období nie je účtovným obdobím kratším ako 12 mesiacov.

V prípade Podmienky, že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach, ako aj v prípade všetkých ostatných PPP, pri ktorých je rozhodujúce posúdenie veľkostnej kategórie podniku žiadateľa, bude pre účely overenia ich splnenia, okrem údajov zo schválenej účtovnej závierky za posledné ukončené účtovné obdobie bezprostredne predchádzajúce účtovnému obdobiu, v ktorom bola predložená ŽoNFP, relevantná aj schválená účtovná závierka za nové ukončené účtovné obdobie (v prípade, ak počas procesu konania o ŽoNFP dôjde k schváleniu účtovnej závierky za nové ukončené účtovné obdobie). V prípade ak po predložení ŽoNFP dôjde k schváleniu účtovnej závierky za nové ukončené účtovné obdobie je žiadateľ povinný informovať poskytovateľa o tejto skutočnosti.

 

Z vyššie uvedeného upozornenia vyplýva, že v prípade, ak žiadateľ predloží ŽoNFP v roku 2019, sú posledné dve ukončené účtovné obdobia bezprostredne predchádzajúce účtovnému obdobiu, v ktorom bola predložená ŽoNFP, účtovné obdobia 1/2017 - 12/2017 a 1/2018 - 12/2018 (prípadne zodpovedajúce účtovné obdobia, ak je účtovným obdobím hospodársky rok), keďže tak, ako vyplýva z ďalšej časti, žiadne z týchto účtovných období nesmie byť účtovným obdobím kratším ako 12 mesiacov. Uvedené znamená, že žiadateľ musí disponovať účtovnými závierkami za účtovné obdobia 1/2017 - 12/2017 a 1/2018 - 12/2018 (prípadne zodpovedajúce účtovné obdobia, ak je účtovným obdobím hospodársky rok).

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť