7. decembra 2020

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra vyhlásilo Výzvu na predkladanie ŽoNFP zameranú na podporu rozvoja podnikania MSP a spolupráce so strednými odbornými školami v Banskobystrickom samosprávnom kraji (kód výzvy OPII-MH/DP/2020/11.3-30).

Cieľom výzvy je podporiť rozvoj podnikania MSP a ich spolupráce so strednými odbornými školami (ďalej len „SOŠ“) v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja v súvislosti s realizáciou opatrení identifikovaných v rámci Iniciatívy EK Catching up regions a tým prispieť k zvýšeniu kvality praktického vyučovania študentov SOŠ s ohľadom na aktuálne trendy na trhu práce. Cieľ výzvy bude realizovaný prostredníctvom podpory projektov zameraných na nákup dlhodobého hmotného / nehmotného majetku, ktorý bude využívaný pri tvorbe nového alebo inovovaného produktu alebo pri inovácii produkčného procesu žiadateľa.

Oprávnenými žiadateľmi v rámci výzvy sú mikro, malé a stredné podniky spĺňajúce všetky podmienky poskytnutia príspevku definované výzvou.

V rámci výzvy sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 3 mil. EUR.

Dátum vyhlásenia výzvy: 7. 12. 2020

Typ výzvy: Otvorená

Pre kompletné informácie k výzve spolu s jej prílohami kliknite SEM.

 

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť