29. februára 2016

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu zvýšenia technologickej úrovne v podnikoch a zlepšenia konkurencieschopnosti podnikov v regionálnom, národnom a európskom priestore prostredníctvom podpory realizácie inovačných aktivít (kód OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-01).  S cieľom rastu výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách bola v rámci predmetnej výzvy vyčlenená indikatívna alokácia na úrovni 75 000 000 EUR. Pre kompletné informácie k výzve spolu s jej prílohami použite nasledovný odkaz

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť