16. marca 2020

Z dôvodu aktuálneho stavu a preventívnych opatrení Vlády Slovenskej republiky a Ministerstva hospodárstva SR ako SO pre operačný program Integrovaná infraštruktúra spočívajúcich v zavedení práce zamestnancov poskytovateľa z domu (tzv. home office) a z toho vyplývajúce obmedzenia výkonu niektorých činností sa určuje ako prioritný spôsob komunikácie elektronická forma - e-mail, resp. cez e-schránku MH SR.

Prosíme žiadateľov a záujemcov o informácie, aby pri žiadostiach o informácie, usmernenia, resp. vysvetlenia využívali e-mailovú formu a dotazy adresovali určeným kontaktným osobám resp. na e-mail vyzvy@mhsr.sk.

Prosíme prijímateľov, aby prípadné dotazy, podnety na vysvetlenia a usmernenia adresovali svojim projektovým manažérom prostredníctvom e-mailovej komunikácie.

Vzhľadom na mimoriadny stav a prijaté opatrenia si dovoľujeme upozorniť na možné nedodržanie štandardných lehôt stanovených v riadiacej dokumentácii pre úkony vykonávané zo strany MH SR ako poskytovateľa vo vzťahu k schvaľovaniu a implementácii projektov. Zároveň vzhľadom na očakávané veľké množstvo emailových otázok Vás žiadame o trpezlivosť a zhovievavosť k dlhšiemu termínu vybavenia.

Zároveň si dovoľujem požiadať žiadateľov resp. prijímateľov, aby včas informovali o riziku nedodržania stanovených lehôt resp. zmluvných povinností zo svojej strany a to prostredníctvom e-mailu určených kontaktných osôb, projektových manažérov, na e-maili vyzvy@mhsr.sk resp. prostredníctvom e-schránky MH SR. O riešení konkrétnych situácií budú príslušní žiadatelia/prijímatelia včas informovaní zo strany poskytovateľa prostredníctvom príslušných manažérov.

O odvolaní mimoriadneho stavu a zrušení zavedených preventívnych opatrení (t.j. o fungovaní MH SR v bežnom režime) Vás budeme bezodkladne informovať prostredníctvom webového sídla www.opvai.sk.

 

Ďakujeme za porozumenie!

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť