8. októbra 2018

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja vo všetkých doménach stratégie RIS3 SK v Bratislavskom kraji  (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2018/2.2.2-20).

Cieľom zverejnenej výzvy je podporiť projekty zamerané na dosiahnutie a praktické uplatnenie inovácie/inovácií produktu alebo procesu (s možným doplnením o organizačnú inováciu) a ich zavedenie do produkčného procesu žiadateľa/partnera/partnerov prostredníctvom realizácie jednak výskumno-vývojových aktivít, ako aj inovačných opatrení, čím dôjde k zvýšeniu inovačnej úrovne v podnikoch.

Podporené môžu byť projekty realizované výlučne na území Bratislavského kraja. V rámci výzvy môžu byť podporené mikro, malé, stredné aj veľké podniky, ako aj výskumné organizácie, pričom oprávnenými aktivitami sú priemyselný výskum a experimentálny vývoj. Súčasne môže byť s uvedenými činnosťami predmetom projektu aj aktivita relevantná iba pre MSP a zameraná na ochranu práv duševného vlastníctva.  V rámci výzvy je možné uplatniť inštitút partnerstva, pričom pre oprávneného žiadateľa, ktorým je veľký podnik je uplatnenie inštitútu partnerstva so zapojením aspoň jedného MSP podmienkou poskytnutia príspevku.

Ministerstvo hospodárstva SR touto výzvou pokračuje vo vyhlasovaní výziev v tzv. zjednodušenom režime. V snahe o čo najvýraznejšie zníženie administratívnej záťaže na strane žiadateľov (prípadne partnerov) boli vo výzve uplatnené viaceré zjednodušenia zahŕňajúce, okrem iného, možnosť predkladania žiadostí s prílohami už len elektronicky, maximálne možné zníženie počtu povinných príloh žiadostí, pričom v súlade s pravidlom „jedenkrát a dosť“ sa nepredkladajú žiadne potvrdenia vydávané verejnými úradmi (napr. zo zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne), t. j. všetko, čo si poskytovateľ dokáže overiť vo verejne dostupných registroch, si overí bez potreby preukazovať to zo strany žiadateľa/partnera. K zjednodušeniu a sprehľadneniu práce s výzvou by okrem zníženia počtu povinných príloh žiadostí mala napomôcť aj celková koncepcia dokumentácie výzvy v užívateľsky priateľskom formáte s využitím preddefinovaných formulárov vybraných príloh alebo testu úplnosti žiadosti ako pomôcky pre žiadateľa s cieľom minimalizovať formálne nedostatky projektu.

 

V rámci výzvy sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške:  15 mil. EUR.

Dátum vyhlásenia výzvy:  8.10.2018

Typ výzvy:  otvorená

 

Pre kompletné informácie k výzve spolu s jej prílohami kliknite SEM.

Zároveň na webovom sídle TU sú zverejnené dokumenty, ktoré sú relevantné aj pre predmetnú výzvu.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť