30. septembra 2022

Ministerstvo hospodárstva SR ako poskytovateľ zverejňuje hromadnú zmenu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v súlade s ust. § 59 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorou pristupuje hromadnej zmene zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s platnosťou pre výzvy s nasledovnými kódmi:

 1. OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02
 2. OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03
 3. OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04
 4. OPVaI-MH/DP/2017/4.1.1-07
 5. OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08
 6. OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-09
 7. OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-10
 8. OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11
 9. OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12
 10. OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13
 11. OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14
 12. OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-15
 13. OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16
 14. OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17
 15. OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18
 16. OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19
 17. OPVaI-MH/DP/2018/2.2.2-20
 18. OPVAI-MH/DP/2018/1.2.2-21.

 

Hromadná zmena sa realizuje oznámením zmeny prijímateľovi a jej účinnosť nastáva odoslaním oznámenia poskytovateľa prijímateľovi. 

Hromadná zmena č. 4 vychádza zo zmeny zmluvy v čase krízovej situácie:

 • Zmena zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku počas krízovej situácie zverejnená dňa 1.4.2022 centrálnym koordinačným orgánom s poradovým číslom 3,
 • Zmena zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku počas krízovej situácie zverejnená dňa 17.6.2022 centrálnym koordinačným orgánom sporadovým číslom 4

(k dispozícii na internetovej stránke: https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zmena-zmluvy-v-case-krizovej-situacie/).

 

Bližšie informácie k Hromadnej zmene č. 4 nájdete TU.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť