23. júla 2019

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vydalo dňa 23. júla 2019 Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu zapájania MSP do programov EÚ s kódom OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18 (ďalej len „výzva“).

Cieľom Usmernenia č. 2 je úprava výzvy vzhľadom na skutočnosť, že s účinnosťou od 6. júna 2019 došlo k zmene označenia výzvy v rámci Fázy 2 SME Instrument programu Horizont 2020 na „SME-2b SME Instrument (grant only and blended finance)“.

Usmernením č. 2 sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné od 23. júla 2019.

Úplné znenie Usmernenia č. 2 k vyššie uvedenej výzve nájdete TU.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť