19. mája 2023

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra oznamuje žiadateľom o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy s kódom OPII-MH/DP/2022/9.5-35, že posudzovanie predložených žiadostí o NFP bolo ukončené. Aktuálne sú žiadateľom priebežne zasielané rozhodnutia z konaní o žiadostiach.

MH SR zároveň oznamuje, že vzhľadom na zostávajúci čas do konca oprávnenosti programového obdobia (31.12.2023) nepristúpi k navýšeniu alokácie výzvy, ktorá bola vyhlásená v objeme 15 mil. eur. MH SR zároveň nepredpokladá dodatočné schválenie žiadostí neschválených z dôvodu nedostatku alokácie (zaradených do zásobníka projektov).

Ako alternatívu na podporu pripravovaných investícií ponúkne MH SR využitie zdrojov programu Slovensko v rámci nového programového obdobia 2021-2027.

S cieľom znížiť časovú a administratívnu náročnosť podpory podnikateľov pripravuje MH SR v spolupráci so Slovak Investment Holding nový systém podpory investičných aktivít. Pôjde o jednoduchú podporu prostredníctvom návratnej pomoci kombinovanej s grantovou zložkou. Výsledný produkt pre podnikateľov bude mať formu zvýhodneného úveru dostupného prostredníctvom komerčných bánk, ktorého záruka bude krytá z prostriedkov EÚ fondov. Z EÚ fondov bude financovaná aj grantová zložka, ktorá bude poskytnutá napr. vo forme odpustenia časti istiny. Uvedenie na trh prostredníctvom podpisov zmlúv so zúčastnenými bankami je plánované v septembri 2023. Bližšie informácie k tejto podpore budú zverejnené na webovom sídle programu Slovensko (www.eurofondy.gov.sk). MH SR zároveň pripraví sériu on-line workshopov, kde nástroj detailne predstaví.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť