8. apríla 2016

BEZPLATNÝ INFORMAČNÝ SEMINÁR K VÝZVE OPVAI-MH/DP/2016/1.2.2-01

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) konajúca v mene poskytovateľa pomoci pozýva podnikateľov na bezplatný informačný seminár k výzve OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-01 zameraný na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Termín a miesto konania seminára: 12. 4. 2016 o 10.00 h – Bratislava
Hotel Echo, Prešovská 39, 821 08 Bratislava, konferenčná miestnosť

Výzva je súčasťou Operačného programu Výskum a inovácie, ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Táto výzva je vyhlásená vo forme otvorenej výzvy, ktorej uzavretie nastane vyčerpaním finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe rozhodnutia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Úzávierka prvého hodnotiacieho kola je naplánovaná na 29. apríla 2016, každé ďalšie hodnotiace kolo bude uzavreté k poslednému pracovnému dňu každého nasledujúceho párneho kalendárneho mesiaca, t.j.
• 30. júna 2016,
• 31. augusta 2016,
• atď. až do vyčerpania alokácie vyčlenenej na túto výzvu, ak poskytovateľ nerozhodne v zmysle vyššie uvedeného inak, resp. ak nedôjde k skoršiemu vyčerpaniu alokácie.


Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 75 000 000 EUR.

Bezplatné informačné semináre organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), prezentácie povedú a na otázky budú odpovedať pracovníci SIEA. Vašu účasť prosím potvrďte zaslaním e-mailu na adresu opvai@siea.gov.sk najneskôr do pondelka  11. 4. 2016 do 12:00, nakoľko kapacita priestorov je obmedzená.


Všetky potrebné dokumenty k výzve sú zverejnené na www.opvai.sk.

Viac informácií získate na t.č. 02/58 248 343

                

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť