31. januára 2017

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydala dňa 31.01.2017 Usmernenie č. 2 k vyzvaniu na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na horizontálnu IKT podporu a centrálnu infraštruktúru pre inštitúcie výskumu a vývoja (kód: OPVaI-VA/NP/2016/1.1.1-01). Všetky zmeny nájdete priamo v usmernení.

Za účelom prehľadnosti a lepšej orientácie v zmenách, VA zverejňuje vyzvanie s vyznačenými zmenami resp. doplneniami.

Usmernenie nadobúda účinnosť dňa 31.01.2017, t. j. dňom zverejnenia na webovom sídle operačného programu Výskum a inovácie.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť