6. novembra 2020

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo dňa 06. 11. 2020 aktualizované Usmernenie pre prijímateľov k zabezpečeniu pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, verzia 2.1.

MH SR ako poskytovateľ aktualizovaným usmernením v snahe o zohľadnenie aktuálnej mimoriadnej situácie spôsobenej šírením ochorenia COVID-19 a jej negatívnych dopadov na implementáciou projektov umožňuje dodatočné zabezpečenie súm za niektoré skupiny výdavkov žiadaných v žiadostiach o platbu, ktoré budú predložené do 20. 11. 2020, pričom pohľadávku je potrebné zabezpečiť do 3 mesiacov od úhrady žiadosti o platbu.

Ďalej sa zjednodušuje spôsob požadovaného zabezpečovania výskumno – vývojových častí projektov zavedením len dvoch úrovní posudzovania bonity prijímateľa a požadovaním zabezpečenia len počas obdobia realizácie projektu, t.j. zabezpečenie počas obdobia udržateľnosti projektu sa nebude vyžadovať (za splnenia podmienok vzťahujúcich sa k ukončeniu realizácie projektu).

Celé znenie usmernenia nájdete TU

 

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť