Slovenská republika v úmysle podporiť konkurenčnú schopnosť, zamestnanosť a kvalitu života zamerala svoju pozornosť na podnietenie celkovej zmeny ekonomiky, založenej na inovačnom rozvoji a výskumnej excelentnosti. Na týchto základoch bola postavená aj tvorba Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (RIS3 SK), ktorá zohľadnením súčasného potenciálu priorizuje obmedzené zdroje na najpotenciálnejšie oblasti konkurenčnej výhody. Jadrom stratégie je cielená podpora a stimulácia verejno-súkromnej výskumno-vývojovej a inovačnej spolupráce, uvoľňujúcej možnosti rastu pre všetkých zainteresovaných účastníkov.

 

RIS3 SK, schválená uznesením vlády SR č. 665/2013 dňa 13. 11. 2013, stanovuje investičné a štrukturálne opatrenia pre politiku výskumu, vývoja a inovácií. Gestorom prípravy RIS3 SK ako aj Akčných plánov pre implementáciu RIS3 je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spolu s Ministerstvom hospodárstva SR v spolupráci ostatnými relevantnými subjektmi, na princípe partnerstva.

 

OP Výskum a inovácie predstavuje hlavný implementačný nástroj RIS3 SK a prvý spoločný programový dokument spájajúci a definujúci podporu výskumu, vývoja a inovácie z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF). Ostatné programy EŠIF (OP Kvalita životného prostredia, OP Efektívna verejná správa, OP Ľudské zdroje, Program rozvoja vidieka, Integrovaný regionálny operačný program, programy cezhraničnej spolupráce) a programy financované zo štátneho rozpočtu sa na napĺňaní cieľov RIS3 SK podieľajú v menšom meradle.

 

Hlavné dokumenty

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť