31. októbra 2017

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na podporu zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti MSP prostredníctvom podpory zavádzania systémov manažérstva podľa noriem systémov manažérstva a/alebo posudzovania zhody výrobkov (kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-09).

Cieľom výzvy je podpora subjektov, ktoré posúdením zhody výrobkov alebo budovaním a postupným zavádzaním systémov manažérstva podľa príslušných noriem poskytnú svojim súčasným a potenciálnym obchodným partnerom uistenie o kvalite procesov v podniku, ako aj uistenie, že ich produkty sú v súlade s príslušnými technickými normami. Získaním certifikátu alebo posúdením zhody výrobkov zvýšia tieto subjekty svoju konkurencieschopnosť a dôveryhodnosť nielen na slovenskom trhu.

Výzva je zameraná na podporu mikro, malých a stredných podnikov, od vzniku ktorých ku dňu predloženia žiadosti uplynulo minimálne 36 mesiacov. Oprávneným územím v rámci výzvy je územie SR s výnimkou Bratislavského kraja.

Ministerstvo hospodárstva SR touto výzvou pokračuje vo vyhlasovaní výziev v tzv. zjednodušenom režime. V snahe o čo najvýraznejšie zníženie administratívnej záťaže na strane žiadateľov boli vo výzve uplatnené viaceré zjednodušenia zahŕňajúce okrem iného možnosť predkladania žiadostí s prílohami už len elektronicky, maximálne možné zníženie počtu povinných príloh žiadostí (napr. nevyžadujú sa doklady o majetkovo-právnom vysporiadaní, o zabezpečení spolufinancovania projektu), pričom v súlade s pravidlom „jedenkrát a dosť“ sa nepredkladajú žiadne potvrdenia vydávané verejnými úradmi (napr. zo zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne), t.j. všetko, čo si poskytovateľ dokáže overiť vo verejne dostupných registroch, si overí bez potreby to preukazovať zo strany žiadateľa. K zjednodušeniu a sprehľadneniu práce s výzvou by okrem zníženia počtu povinných príloh žiadostí mala napomôcť aj celková koncepcia dokumentácie výzvy v užívateľsky priateľskom formáte s využitím preddefinovaných formulárov vybraných príloh alebo testu úplnosti žiadosti ako pomôcky pre žiadateľa s cieľom minimalizovať formálne nedostatky projektu.

 

V rámci výzvy sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 4 mil. eur.

Dátum vyhlásenia výzvy: 31.10.2017

Typ výzvy: otvorená

 

Pre kompletné informácie k výzve spolu s jej prílohami kliknite SEM.

 

Zároveň na webovom sídle TU sú zverejnené dokumenty, ktoré sú relevantné aj pre predmetnú výzvu.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť