8. novembra 2018

Ministerstvo hospodárstva SR (ďalej len "MH SR") ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie zverejnilo dňa 8. 11. 2018 dokument s názvom Odpovede na často kladené otázky (FAQ) ku konaniu o žiadostiach o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraných na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domén Dopravné prostriedky pre 21. storočie (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11), Priemysel pre 21. storočie (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12), Zdravé potraviny a životné prostredie (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13), Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie (kód OPVaIMH/DP/2018/1.2.2-16) a Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel (kód OPVaIMH/DP/2018/1.2.2-17).

Cieľom zverejneného dokumentu je upozorniť žiadateľov/partnerov na najčastejšie sa opakujúce nedostatky identifikované MH SR v rámci konania o ŽoNFP a zamedziť tak opakovaniu nesprávneho postupu žiadateľov/partnerov pri preukazovaní splnenia jednotlivých podmienok poskytnutia príspevku.

 

Dokument nájdete zverejnený v rámci predmetných výziev v časti Pomôcky:

OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11

OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12

OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13

OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16

OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť