5. januára 2018

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vydalo dňa 5. 1. 2018 Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu mikro-, malých a stredných podnikov v najmenej rozvinutých okresoch (kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08) – ďalej len „výzva“.

Cieľom usmernenia č. 2 k uvedenej výzve OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08 (ďalej len „usmernenie č. 2“) je úprava spôsobu preukazovania právneho vzťahu žiadateľa k dlhodobému hnuteľnému majetku, ktorý má byť zhodnotený z nenávratného finančného príspevku v rámci  podmienky poskytnutia príspevku č. 22 - Podmienka mať vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít projektu.

Usmernením č. 2 sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Usmernenie č. 2 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 5. 1. 2018.

Úplné znenie Usmernenia č. 2 k výzve na predkladanie ŽoNFP zameranej na podporu mikro-, malých a stredných podnikov v najmenej rozvinutých okresoch s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08 nájdete TU.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť