18. mája 2016

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán ("SO") Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky si Vám dovoľuje oznámiť, že dňom 18.05.2016 ruší výzvu na predkladanie ŽoNFP na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK za účelom zvýšenia súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry (kód OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-01).

 

SO pristupuje k zrušeniu výzvy v súlade s ustanovením § 17 ods. 8 zákona č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov z dôvodu potreby vykonania zmeny v podmienke poskytnutia príspevku – Kritériá pre výber projektov, keďže v zmysle ustanovení kap. 3.1.1.1 platného Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020 je takáto zmena klasifikovaná ako podstatná zmena podmienok poskytnutia príspevku, v prípade ktorej je poskytovateľ povinný výzvu zrušiť. Žiadosti o NFP predložené do dátumu zrušenia výzvy budú vrátené späť žiadateľom. 

 

Po odstránení identifikovaných nedostatkov bude predmetná výzva opätovne vyhlásená. Z uvedeného dôvodu odporúčame potenciálnym žiadateľom aj naďalej sledovať informácie zverejnené na webovom sídle www.opvai.sk.

informácia o zrušení výzvy na podporu pvvc

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť