4. septembra 2017
 Novým generálnym riaditeľom Výskumnej agentúry sa stal uznávaný expert na vednú politiku Stanislav Sipko. Vedením agentúry je poverený do času, kým sa neuskutoční riadne výberové konanie na túto pozíciu. Vo funkcii nahradil Rastislava Belianskeho. 
     Stanislav Sipko je odborníkom pôsobiacim v oblasti systémovej podpory rozvoja vedy, výskumu a inovácií na Slovensku. Počas svojej profesionálnej kariéry sa zameriava na problematiku súvisiacu s otázkami rozvoja spolupráce v rámci Európskej únie (EÚ) a jej štruktúr. Počas uplynulých 12 rokov sa venoval oblasti vednej a technickej politiky a štátnej podpore výskumu a vývoja.
     Stanislav Sipko sa v súlade so závermi rokovania ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR s rektormi výskumných univerzít a zástupcami Slovenskej akadémie vied (zo dňa 14. augusta 2017) stal ako nezávislý odborník koordinátorom nového prístupu v rámci iniciatívy za otvorenú vedu a reštartu podpory výskumu a vývoja z Operačného programu Výskum a inovácie
     V súlade s tým minister školstva, vedy, výskumu a športu SR rozhodol, že Stanislav Sipko povedie aj Výskumnú agentúru, pričom jeho hlavnými úlohami v pozíciách koordinátora/mediátora/generálneho riaditeľa bude:
- zintenzívnenie činnosti Rady Výskumnej agentúry a odborné koordinovanie jej rokovaní vrátane intenzívnej pravidelnej komunikácie so zástupcami všetkých relevantných partnerov/výskumných inštitúcií;
- urýchlené prijatie nových dodatočných opatrení do systému na podporu výskumno-vývojových projektov – predovšetkým nový systém hodnotenia projektov s využitím verejných prezentácií a panelov odborníkov, nová databáza externých hodnotiteľov – v zmysle iniciatívy otvorená veda;
- urýchlená príprava nového harmonogramu výziev, ako aj samotných nových výziev z Operačného programu Výskum a inovácie zameraných na podporu výskumných projektov a ich vyhlásenie v čo najkratšom čase;
- realizácia nového otvoreného prístupu v oblasti informovania médií a verejnosti o všetkých plánovaných aj realizovaných opatreniach v oblasti podpory výskumných projektov z Operačného programu Výskum a inovácie.
 
Kto je Stanislav Sipko
 
     Stanislav Sipko patrí medzi hlavných autorov tak operačného programu Výskum a vývoj (programové obdobie 2007 – 2013), ako aj Operačného programu Výskum a inovácie (programové obdobie 2014 – 2020). V prípade oboch operačných programov úspešne pôsobil ako národný koordinátor pri rokovaniach s Európskou komisiou (EK).
     Bol aktívny tak na národnej úrovni, ako aj na úrovni jednotlivých slovenských výskumných inštitúcií. Na národnej úrovni, v oblasti koordinovania a riadenia štátnej vednej a technickej politiky, pôsobil ako splnomocnenec vlády SR a poradca troch ministrov školstva pre oblasť vednej politiky, člen Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie, národný koordinátor podporných štruktúr pre 7. Rámcový program EÚ pre výskum a vývoj a zastupoval Slovenskú republiku na medzinárodnej pôde (rokovania Rady EÚ pre konkurencieschopnosť, rokovania pracovnej skupiny Európskej komisie pre výskum, rokovania strategickej pracovnej skupiny EK pre program Horizont 2020).
     Na úrovni jednotlivých výskumných inštitúcií dlhoročne odborne spolupracuje s kľúčovými slovenskými aktérmi, ktorými sú Slovenská akadémia vied, či vybrané výskumné univerzity vrátane Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Žilinskej univerzity v Žiline a ďalších.
     Je hlavným iniciátorom realizácie projektu Noc výskumníkov na Slovensku (www.nocvyskumnikov.sk). Ide o nosné podujatie  zamerané na popularizáciu vedy a prezentovanie výsledkov činnosti slovenských výskumníkov smerom k verejnosti.
     Stanislav Sipko vyštudoval Obchodnú fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave (1994 – 1999) so zameraním sa na medzinárodné vzťahy a medzinárodný obchod. V roku 2005 absolvoval vzdelávací program zameraný na vednú, technickú a inovačnú politiku na Kennedy School of Government, Harvard University, USA.
 
     Výskumná agentúra je rozpočtovou organizáciou zriadenou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. V programovom období 2014 – 2020 plní úlohu sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Výskum a inovácie.
 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť