19. decembra 2022

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra s cieľom zrýchliť implementáciu projektov a čerpanie finančných prostriedkov v roku 2022 predlžuje obdobie na využívanie preddavkových platieb. Z tohto dôvodu MH SR vydáva Usmernenie pre prijímateľov k uplatneniu preddavkových platieb v rámci dopytovo-orientovaných projektov v gescii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, verzia 4.0.

Na základe tohto usmernenia je preddavkové platby možné využiť v prípade, že prijímateľ predloží poskytovateľovi žiadosť o platbu s výdavkami viažucimi sa k preddavkovým platbám najneskôr do 30. júna 2023 (okrem výziev s kódom OPII-MH/DP/2021/9.5-31 a MH/DP/2022/9.5-35, kde je tento termín stanovený do 31. decembra 2023).

Inštitút preddavkových platieb môže byť využitý v obchodných vzťahoch s dodávateľom, pričom k úhrade finančných prostriedkov zo strany prijímateľa/partnera v prospech dodávateľa dochádza pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác. Možnosť poskytovania preddavkových platieb musí byť súčasťou pôvodnej zmluvy uzavretej s dodávateľom.

Usmernenie je účinné odo dňa jeho zverejnenia, t. j. od 19.12.2022.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť