30. novembra 2018

Výskumná agentúra  zverejňuje pre potenciálnych žiadateľov o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci výziev na podporu výskumno-vývojových kapacít Zoznam povinných dokumentov v prípade schválenia Žiadostí o NFP (ŽoNFP) a  Zoznam povinných dokumentov vyžadovaných pri predkladaní Žiadostí o platbu.

 

Ide o dokumenty, ktoré budú žiadatelia v prípade splnenia podmienok výziev povinne predkladať jednak pred Rozhodnutím o schválení ŽoNFP a následne pred podpisom Zmluvy o NFP a k Žiadostí o platbu.

 

Jedná sa o nasledovné výzvy operačného programu Výskum a inovácie vyhlásené Výskumnou agentúrou:

 

Ide o tieto dokumenty: https://www.opvai.sk/dokumenty/metodicke-dokumenty-v-gescii-va/metodick%C3%A9-pom%C3%B4cky/

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť