7. júla 2020

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra vydalo dňa 7. júla 2020 Usmernenie č. 2 k výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraným na podporu:

  • sieťovania podnikov s kódom OPII-MH/DP/2020/9.5-28,
  • sieťovania podnikov v Bratislavskom kraji s kódom OPII-MH/DP/2020/10.3-29.

Cieľom Usmernenia č. 2 je úprava príloh výzvy v súvislosti s/so:

  • aktualizáciou Schémy pomoci de minimis na podporu sieťovania podnikov;
  • spresnením vymedzenia oprávnených výdavkov v rámci skupiny výdavkov 521 Mzdové výdavky;
  • odstránením zrejmej nesprávnosti.

Právnym základom pre zmenu výzvy je § 57 ods. 1 a ods. 5 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Usmernenie č. 2 k vyššie uvedeným výzvam a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné od 7. júla 2020.

Úplné znenie Usmernenia č. 2 k výzve s kódom OPII-MH/DP/2020/9.5-28 nájdete TU.

Úplné znenie Usmernenia č. 2 k výzve s kódom OPII-MH/DP/2020/10.3-29 nájdete TU.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť