Riadiaci výbor prioritných osí 9 až 12 operačného programu Integrovaná infraštruktúra ako prierezové pracovné zoskupenie je kolektívny orgán zameraný na riešenie otázok súvisiacich s implementáciou výlučne prioritných osí 9 až 12 operačného programu Integrovaná infraštruktúra

Riadiaci výbor zároveň plní úlohy komisie pri Monitorovacom výbore pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 ktorá schvaľuje zámery národných projektov v súlade so zákonom č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov

 

 

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť