2. februára 2018

Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie oznamuje, že dňa 2. februára 2018 zverejnilo na svojom webovom sídle právny dokument Usmernenie k zabezpečeniu pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Týmto právnym dokumentom stanovuje MH SR ako poskytovateľ bližšie požiadavky a podmienky pre zabezpečenie budúcej pohľadávky poskytovateľa v nadväznosti na článok 5 ods. 5.2 Zmluvy o poskytnutí NFP a čl. 13 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP (VZP). Predmetný dokument nájdete TU.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť