Aktuality

Vzor zmluvy o NFP k výzve s kódom OPII-VA/DP/2021/9.3-01

MŠVVaŠ SR zverejnilo Vzor zmluvy o NFP k Výzve na podporu nepodnikateľských a podnikateľských výskumno-vývojových kapacít v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK s kódom OPII-VA/DP/2021/9.3-01.

E-bulletin č. 8 08/2022

Výskumná agentúra vám prináša E-bulletin č. 8 08/2022

Oznam pre prijímateľov OPII (VA) o hromadnej zmene zmluvy o NFP

Dovoľujeme si oznámiť prijímateľom v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra (ďalej len „OPII“), že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre OPII (ďalej len „Poskytovateľ“) v zastúpení Výskumnej agentúry pristupuje k hromadnej zmene zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej aj „NFP“) podľa § 59 zákona č. 292/2014 z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“).

Rozhodnutia k žiadostiam o NFP k výzve s kódom OPII-VA/DP/2021/9.3-01 v rámci 1. hodnotiaceho kola

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR konajúce prostredníctvom Výskumnej agentúry týmto oznamuje žiadateľom, že z dôvodu predĺženia procesov odborného hodnotenia a administratívneho posúdenia nebudú rozhodnutia vydané v rámci 70-dňovej lehoty vyplývajúcej z platného Systému riadenia EŠIF.

Rozhodnutia k žiadostiam o NFP k výzve s kódom OPII-VA/DP/2021/10.1-01

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR konajúce prostredníctvom Výskumnej agentúry týmto oznamuje žiadateľom, že z dôvodu predĺženia procesov odborného hodnotenia a administratívneho posúdenia nebudú rozhodnutia vydané v rámci 70-dňovej lehoty vyplývajúcej z platného Systému riadenia EŠIF.

Rozhodnutia k žiadostiam o NFP k výzve s kódom OPII-VA/DP/2021/9.3-01

Z dôvodu predĺženia procesov odborného hodnotenia nebudú rozhodnutia vydané v rámci 70-dňovej lehoty vyplývajúcej z platného Systému riadenia EŠIF.

Oznam pre žiadateľov NFP, ktorí podali žiadosti o NFP v rámci 2. hodnotiaceho kola Výzvy s kódom OPII-VA/DP/2021/9.3-01

Oznam pre žiadateľov NFP, ktorí podali žiadosti o NFP v rámci 2. hodnotiaceho kola Výzvy s kódom OPII-VA/DP/2021/9.3-01

PREDĹŽENIE OBDOBIA NA VYUŽÍVANIE PREDDAVKOVÝCH PLATIEB V RÁMCI DOPYTOVO-ORIENTOVANÝCH PROJEKTOV V GESCII MH SR

Usmernenie k uplatneniu preddavkových platieb v gescii MH SR, verzia 3.2

Zmena na poste GR VA

Novým generálnym riaditeľom Výskumnej agentúry sa stal s účinnosťou od 23. júna 2022 Marek Mrva.

Informácia o predpokladanom termíne na vydanie rozhodnutí v rámci 2. hodnotiaceho kola výzvy č. 27

Informácia o predpokladanom termíne na vydanie rozhodnutí v rámci 2. hodnotiaceho kola výzvy č. 27

MH SR navyšuje alokáciu výzvy na predkladanie ŽoNFP s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-27

MH SR ako SO pre OP II vydalo Usmernenie č. 6 k výzve OPII-MH/DP/2020/11.3-27 o navýšení indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.

Ministerstvo školstva zverejnilo aktualizované vzory zmlúv o NFP k výzve s kódom OPII-VA/DP/2021/9.3-01 a OPII-VA/DP/2021/10.1-01

MŠVVaŠ SR ako SO pre OP II zverejnilo aktualizované vzory zmlúv o NFP k výzve s kódom OPII-VA/DP/2021/9.3-01 a OPII-VA/DP/2021/10.1-01

Oznam pre žiadateľov NFP vo Výzve na podporu nepodnikateľských a podnikateľských výskumno-vývojových kapacít v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK s kódom OPII-VA/DP/2021/9.3-01

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR konajúce prostredníctvom Výskumnej agentúry oznamuje žiadateľom NFP že z dôvodu vysokého počtu žiadostí o NFP a predĺženia procesov odborného hodnotenia nebudú rozhodnutia vydané v rámci 70-dňovej lehoty vyplývajúcej z platného Systému riadenia EŠIF.

Aktualizovaná Zmluva o NFP k výzve OPII-VA/DP/2021/10.1-01

Dnes (26.5.2022) bola zverejnená aktualizovaná Zmluva o poskytnutí NFP k Výzve s kódom OPII-VA/DP/2021/10.1-01.

Informácia pre prijímateľov k zamestnávaniu odídencov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo informáciu pre prijímateľov k zamestnávaniu odídencov.
STRANA 2 Z 32

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť