Operačný program Výskum a inovácie (OP VaI) predstavuje spoločný programový dokument Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) a Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) pre poskytnutie podpory z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) v programovom období 2014 – 2020 v oblasti zameranej na vytvorenie stabilného prostredia priaznivého pre inovácie pre všetky relevantné subjekty a podporu zvýšenia efektívnosti a výkonnosti systému výskumu, vývoja a inovácií, ako základného piliera pre zvyšovanie konkurencieschopnosti, udržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti.

Operačný program Výskum a inovácie nadväzuje na operačný program Výskum a vývoj a operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast v programovom období 2007 – 2013.

Celková alokácia OP VaI za zdroje EÚ predstavuje 2 231 032 482,00 EUR, z toho viac ako tri štvrtiny všetkých finančných prostriedkov sú určené na posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií a zvyšná časť je alokovaná na podporu zvýšenia konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov.

 

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť