31. júla 2018

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie konajúci v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a inovácie oznamuje, že ku dňu 31. júla 2018 uzatvára výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2017-3.3.1-09, zameranú na podporu zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti  MSP a výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2017-3.3.1-10, zameranú na podporu zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti MSP prostredníctvom implementácie nariadenia REACH (ďalej len „výzvy“). Výzvy boli uzavreté z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov. Po tomto termíne nie je možné predkladať žiadosti o poskytnutie NFP v rámci výziev.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť