7. februára 2022

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra zverejnilo dňa 7.2.2022 verziu 5.0 dokumentu s názvom Podmienky poskytnutia príspevku a ich posudzovanie v jednotlivých fázach projektového cyklu dopytovo - orientovaných projektov OP VaI v gescii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

 

Cieľom úpravy dokumentu je:

  • zohľadnenie zmien v platnej legislatíve (zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) a ich dopadu na posudzovanie momentov, pri ktorých musí byť PPP splnená;
  • doplnenie nových PPP do výpočtu jednotlivých typov PPP za účelom zvýšenia právnej istoty na strane žiadateľov/prijímateľov a zmeny pri možnosti/nemožnosti prerušiť plnenie niektorých PPP;
  • precizovanie textu.

 

Cieľom zverejnenia dokumentu je zvýšenie informovanosti žiadateľov/prijímateľov a odstránenie prípadnej právnej neistoty žiadateľov/prijímateľov vo vzťahu k ich povinnosti plniť PPP vo všetkých fázach projektového cyklu. Podľa článku 2 ods. 2.5 Zmluvy o poskytnutí NFP „Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup“. Poskytovateľ využíva možnosť vydať tento dokument ako Právny dokument, vo význame, ktorý predpokladá citovaný článok Zmluvy o poskytnutí NFP, a to v nadväznosti na článok 3 ods. 3.3 Zmluvy o poskytnutí NFP a definíciu Právneho dokumentu uvedenú v článku 1 ods. 3 VZP.

Úplné znenie dokumentu nájdete tu.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť