8. apríla 2021

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra zverejnilo dňa 08.04.2021 verziu 4.0 dokumentu s názvom Podmienky poskytnutia príspevku a ich posudzovanie v jednotlivých fázach projektového cyklu dopytovo - orientovaných projektov OP VaI v gescii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

 

Cieľom úpravy dokumentu je:

  • potreba reflektovať na stále pretrvávajúcu krízovú situáciu a v tejto súvislosti vložiť do dokumentu odvolávku na §  57 zákona o príspevku z EŠIF, ktorý upravuje postup pri poskytovaní nenávratného finančného príspevku v čase krízovej situácie,
  • potreba reflektovať na novelu antibyrokratického zákona, ktorou došlo k rozšíreniu zoznamu informačných portálov verejnej správy,
  • doplnenie výpočtu PPP s určením typu danej podmienky a určením momentu/intervalu materiálneho plnenia o nové príklady za účelom zvýšenia právnej istoty žiadateľov/prijímateľov,
  • precizovanie textu a oprava zrejmej nesprávnosti.

 

Cieľom zverejnenia dokumentu je zvýšenie informovanosti žiadateľov/prijímateľov a odstránenie prípadnej právnej neistoty žiadateľov/prijímateľov vo vzťahu k ich povinnosti plniť PPP vo všetkých fázach projektového cyklu. Podľa článku 2 ods. 2.5 Zmluvy o poskytnutí NFP „Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup“. Poskytovateľ využíva možnosť vydať tento dokument ako Právny dokument, vo význame, ktorý predpokladá citovaný článok Zmluvy o poskytnutí NFP, a to v nadväznosti na článok 3 ods. 3.3 Zmluvy o poskytnutí NFP a definíciu Právneho dokumentu uvedenú v článku 1 ods. 3 VZP.

Úplné znenie dokumentu nájdete TU.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť