12. februára 2018

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na podporu inteligentných inovácií v priemysle (kód OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-15).

Cieľom zverejnenej výzvy je podporiť projekty zamerané na zavádzanie inteligentných riešení na existujúce technológie, ako aj obstaranie nových technológií potrebných pre implementáciu inteligentných riešení a vytvorenie inteligentne riadených, vzájomne prepojených autonómnych systémov výlučne v rámci existujúcej prevádzky podniku. Predkladaný projekt musí okrem iného zároveň spĺňať aj tieto podmienky:

  • výsledkom realizácie hlavnej aktivity projektu musí byť dosiahnutie inovácie procesu minimálne nízkeho stupňa;
  • realizácia projektu musí predstavovať počiatočnú investíciu;
  • projekt musí byť v súlade so Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (RIS3 SK);
  • realizáciou projektu, najneskôr k ukončeniu realizácie aktivít projektu, musí dôjsť k zabezpečeniu prevádzkyschopnosti predmetu projektu.

Podporené môžu byť projekty realizované na území celého Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja. Rozhodujúce je miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa.

Oprávnenými žiadateľmi sú fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ktoré zároveň spĺňajú definíciu mikropodnikov, malých a stredných podnikov (MSP) stanovenú v prílohe I Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy v znení Nariadenia Komisie (EÚ) č. 2017/1084 zo 14. júna 2017. V rámci tejto výzvy môžu byť podporené aj veľké podniky, avšak len pri splnení podmienky, že do aktivít súvisiacich s realizáciou projektu zapoja MSP.

Medzi oprávnené výdavky patrí obstaranie dlhodobého majetku za účelom implementácie niektorého/-ých z prvkov inteligentných riešení, výsledkom ktorých bude inovácia procesu (s možným doplnením o inováciu produktu a organizačnú inováciu).

Ministerstvo hospodárstva SR touto výzvou pokračuje vo vyhlasovaní výziev v tzv. zjednodušenom režime. V snahe čo najvýraznejšie znížiť administratívnu záťaž žiadateľov boli vo výzve uplatnené viaceré zjednodušenia, ako napr.:

  • možnosť plne elektronického predkladania žiadosti o poskytnutie NFP (ŽoNFP) vrátane predkladania povinných príloh ŽoNFP výlučne elektronicky, prostredníctvom ITMS2014+;
  • v prípade predkladania písomnej formy formulára ŽoNFP zároveň aj prostredníctvom elektronickej schránky je umožnené jeho elektronické podpísanie priamo v ITMS2014+ a predloženie do elektronickej schránky poskytovateľa „jedným klikom“, bez nutnosti opustenia systému ITMS2014+;
  • maximálne možné zníženie počtu povinných príloh ŽoNFP – v súlade s pravidlom „jedenkrát a dosť“ si poskytovateľ overuje splnenie vybraných podmienok poskytnutia príspevku vo verejne dostupných registroch bez potreby preukazovania splnenia danej podmienky zo strany žiadateľa.

K zjednodušeniu a sprehľadneniu práce s výzvou by mala napomôcť aj celková koncepcia dokumentácie výzvy v užívateľsky priateľskom formáte s využitím preddefinovaných formulárov vybraných príloh alebo testu úplnosti ŽoNFP ako pomôcky pre žiadateľa s cieľom minimalizovať formálne nedostatky projektu.

 

V rámci výzvy sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 30 000 000 EUR.

Dátum vyhlásenia výzvy: 12. 02. 2018

Typ výzvy: otvorená

 

Pre kompletné informácie k výzve spolu s jej prílohami kliknite SEM.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť