Aktuality

Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie ŽoNFP s kódom OPII-MH/DP/2022/9.5-35

MH SR ako SO pre OPII vydáva Usmernenie č. 1 k výzve s kódom OPII-MH/DP/2022/9.5-35.

E-bulletin č. 9 10/2022

Výskumná agentúra vám prináša E-bulletin č. 9 10/2022.

Ministerstvo hospodárstva SR doplnilo podmienky zabezpečenia pohľadávky zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku o novú výzvu

Usmernenie pre prijímateľov k zabezpečeniu pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, verzia 2.7

Infolinka MH SR mimo prevádzky

Infolinka MH SR mimo prevádzky

INFOSERVIS MH SR K PODPORE Z EUROFONDOV

Infoservis MH SR č. 7

INFORMÁCIA O AKTUALIZÁCII PLÁNOVANÉHO UZATVORENIA VÝZVY S KÓDOM OPII-MH/DP/2021/9.5-31

INFORMÁCIA O AKTUALIZÁCII PLÁNOVANÉHO UZATVORENIA VÝZVY S KÓDOM OPII-MH/DP/2021/9.5-31

Informácia k vydaniu rozhodnutí k žiadostiam o NFP Výzvy na podporu nepodnikateľských a podnikateľských výskumno-vývojových kapacít v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK s kódom OPII-VA/DP/2021/9.3-01

Ministerstvo školstva, oznamuje, že rozhodnutia k žiadostiam k Výzve na podporu nepodnikateľských a podnikateľských výskumno-vývojových kapacít v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK s kódom OPII-VA/DP/2021/9.3-01 budú vydané v lehote do 14.10.2022, pričom o neskoršom termíne vydania rozhodnutia budú všetci dotknutí žiadatelia informovaní aj individuálne.

Usmernenie č. 1 k výzve OPII-MH/DP/2021/9.5-34 na podporu projektov, ktoré sú súčasťou IPCEI s názvom European Battery Innovation

MH SR ako SO pre OPII vydáva Usmernenie č. 1 k výzve č. 34 o navýšení finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na túto výzvu.

Informácia o predpokladanom termíne na vydanie rozhodnutí v rámci 2. hodnotiaceho kola výzvy č. 27

Vydanie rozhodnutí - výzva č. 27, 2. hodnotiace kolo

Informácia o predpokladanom termíne na vydanie rozhodnutí v rámci 3. hodnotiaceho kola výzvy č. 26

Vydanie rozhodnutí - výzva č. 26, 3. hodnotiace kolo

Informácia k rozhodnutiam k žiadostiam o NFP Výzvy na podporu nepodnikateľských a podnikateľských výskumno-vývojových kapacít v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK s kódom OPII-VA/DP/2021/9.3-01

Ministerstvo školstva, oznamuje, že rozhodnutia k žiadostiam k Výzve na podporu nepodnikateľských a podnikateľských výskumno-vývojových kapacít v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK s kódom OPII-VA/DP/2021/9.3-01 nebudú z dôvodu predĺženia procesov pri ukončovaní odborného hodnotenia a predĺženia administratívnych úkonov pred vydaním rozhodnutia vydané v rámci 70-dňovej lehoty vyplývajúcej z platného Systému riadenia EŠIF.

Dodatočné zmeny v zmluve o NFP k výzve OPII-VA/DP/2021/9.3-01 (nové boltom)

MŠVVaŠ SR zverejnilo Vzor zmluvy o NFP k Výzve na podporu nepodnikateľských a podnikateľských výskumno-vývojových kapacít v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK s kódom OPII-VA/DP/2021/9.3-01.
STRANA 1 Z 32

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť