VA VYDALA USMERNENIE Č.3 K VÝZVAM DSV

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydala dňa 08. februára 2019 Usmernenie č. 3

Výzvy DSV – plánované predĺženie uzávierky

plánované predĺženie uzávierky výzviev DSV

Aktualizácia odpovedí na často kladené otázky (FAQ) týkajúce sa obstarávania zákaziek nespadajúcich pod zákon o VO

MH SR aktualizovalo odpovede na často kladené otázky (FAQ) týkajúce sa obstarávania zákaziek nespadajúcich pod zákon o VO

Usmernenie č. 1 k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2018/2.2.2-20

Usmernenie č. 1 k výzve na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja vo všetkých doménach RIS3 SK v Bratislavskom kraji s kódom OPVaI-MH/DP/2018/2.2.2-20

INFORMÁCIA PRE PRIJÍMATEĽOV K PREUKAZOVANIU SPLNENIA PODMIENKY BEZÚHONNOSTI PRIJÍMATEĽA V RÁMCI DOPYTOVO-ORIENTOVANÝCH PROJEKTOV OP VAI

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie zverejnilo dňa 14.1.2019 Informáciu pre prijímateľov k preukazovaniu splnenia podmienky bezúhonnosti prijímateľa v rámci dopytovo - orientovaných projektov OP VaI.

Uzavretie výzvy na predkladanie projektových zámerov zameranej na podporu vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva (kód výzvy OPVaI-MH/DP/PZ/2018/1.2.2-01)

Uzatvorenie výzvy na predkladanie projektových zámerov zameranej na podporu vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva (kód výzvy OPVaI-MH/DP/PZ/2018/1.2.2-01)

Pozvánka na informačné semináre k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21

Pozvánka na informačné semináre k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21 v Banskej Bystrici, Košiciach a Trnave

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu na podporu inteligentných inovácií v priemysle

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu na podporu inteligentných inovácií v priemysle s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21

Preukazovanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku mať vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít projektu

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo dokument Preukazovanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku mať vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít projektu v rámci dopytovo-orientovaných projektov OP VaI v gescii MH SR_ verzia 1.0

VA vydala Usmernenie č. 2 k výzvam DSV

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydala dňa 13. 12. 2018 Usmernenie č.2 ku každej výzve na podporu DSV

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY (III. ČASŤ) V RÁMCI VÝZIEV NA PODPORU DLHODOBÉHO STRATEGICKÉHO VÝSKUMU (DSV) V DOMÉNACH INTELIGENTNEJ ŠPECIALIZÁCIE RIS3 SK

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY (III. ČASŤ) V RÁMCI VÝZIEV NA PODPORU DLHODOBÉHO STRATEGICKÉHO VÝSKUMU (DSV) V DOMÉNACH INTELIGENTNEJ ŠPECIALIZÁCIE RIS3 SK

Aktualizované usmernenie k zabezpečeniu pohľadávky

MH SR zverejnilo aktualizované usmernenie k zabezpečeniu pohľadávky

OZNAM PRE ŽIADATEĽOV O NFP - výzvy OP VaI na VaV kapacity

OZNAM PRE ŽIADATEĽOV O NFP - výzvy OP VaI na VaV kapacity

Uzavretie výzvy zameranej na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Priemysel pre 21. storočie (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12)

Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Priemysel pre 21. storočie (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12)

Uzavretie výziev zameraných na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja (kódy výziev OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11, OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13, OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16 a OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17)

Oznam o uzavretí výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraných na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja (kódy výziev OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11, OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13, OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16 a OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17)

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo aktualizáciu indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2018

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo aktualizáciu indikatívneho harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2018

Informácia o plánovanom uzavretí výziev

Informácia o plánovanom uzavretí výziev VaV kapacít

Informácia o posune termínu uzavretia výzvy na predkladanie projektových zámerov s kódom OPVaI-MH/DP/PZ/2018/1.2.2-01

MH SR posúva termín uzavretia výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/PZ/2018/1.2.2-01

VÝZVA MŠVVaŠ SR NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV PRE NÁRODNÉ PROJEKTY

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako riadiaci orgán pre Operačný program Výskum a inovácie (RO OP VaI), vyhlásilo výzvu na výber odborných hodnotiteľov - národný projekt na podporu národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja a národný projekt na mobilizáciu transferu poznatkov a technológií z výskumných inštitúcií do praxe (NITT SK II)

Pomôcka pre žiadateľov o NFP k výzvam na podporu výskumno-vývojových kapacít

Výskumná agentúra pripravila pomôcku, ktorej účelom je poskytnutie odbornej pomoci zo strany Výskumnej agentúry pri vypracovaní projektu v rámci nasledovných výziev na podporu výskumno-vývojových kapacít

VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP NA PODPORU VÝSKUMNO-VÝVOJOVÝCH KAPACÍT VYHLÁSENÉ

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vyhlásila dňa 16.11.2018 štyri výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu výskumno-vývojových kapacít v 4 doménach inteligentnej špecializácie.

INFORMÁCIA PRE PRIJÍMATEĽOV K OPATRENIAM ZAVEDENÝM ZA ÚČELOM ZRÝCHLENIA ČERPANIA

MH SR zverejnilo informáciu pre prijímateľov k opatreniam zavedeným za účelom zrýchlenia čerpania

VA vyhlásila Výzvu na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Dopravných prostriedkov pre 21. storočie, kód OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-06

13.11.2018 – Výzva na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Dopravných prostriedkov pre 21. storočie, kód OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-06

Odpovede na často kladené otázky (FAQ) týkajúce sa obstarávania zákaziek nespadajúcich pod zákon o VO

MH SR zverejnilo Odpovede na často kladené otázky (FAQ) týkajúce sa obstarávania zákaziek nespadajúcich pod zákon o VO

ODPOVEDE NA ČASTO KLADENÉ OTÁZKY (FAQ) KU KONANIU O ŽONFP ZAMERANÝCH NA PODPORU INOVÁCIÍ PROSTREDNÍCTVOM PRIEMYSELNÉHO VÝSKUMU A EXPERIMENTÁLNEHO VÝVOJA

MH SR zverejnilo FAQ ku konaniu o ŽoNFP v rámci výziev zameraných na podporu výskumu a vývoja v podnikoch

ZAVEDENIE PREDDAVKOVÝCH PLATIEB V RÁMCI DOPYTOVO-ORIENTOVANÝCH PROJEKTOV V GESCII MH SR

ZAVEDENIE PREDDAVKOVÝCH PLATIEB V RÁMCI DOPYTOVO-ORIENTOVANÝCH PROJEKTOV V GESCII MH SR

Odpovede na často kladené otázky (FAQ) k Výzve na preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku

MH SR zverejnilo Odpovede na často kladené otázky (FAQ) k Výzve na preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku

Usmernenie k výzve zameranej na podporu vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem

Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie projektových zámerov zameranej na podporu vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva s kódom OPVaI-MH/DP/PZ/2018/1.2.2-01

Harmonogram výziev v gescii MH SR na rok 2019

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2019.

VA VYDALA USMERNENIA K VÝZVAM

VA VYDALA USMERNENIA K VÝZVAM

Konferencia Zákazník 2018: Trendy – Tipy – Nápady

Čo všetko potrebujete vedieť o svojich zákazníkoch a vašom produkte, ak chcete byť vo svojom biznise úspešní? Na konferencii ZÁKAZNÍK 2018: TRENDY – TIPY – NÁPADY sa od skúsených odborníkov z praxe dozviete všetko potrebné.

Pozvánka na informačný seminár pre prijímateľov k zadávaniu zákaziek mimo zákona o verejnom obstarávaní

Pozvánka na informačný seminár pre prijímateľov, Bratislava, 26.10.2018

Informácia o posune termínu uzávierky hodnotiacich kôl

Informácia o posune termínu uzávierky hodnotiacich kôl výziev s kódmi OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11, OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12, OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13, OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16 a OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17

Zverejnenie aktualizovaného Usmernenia k zabezpečeniu pohľadávky poskytovateľa

MH SR zverejnilo aktualizované Usmernenie k zabezpečeniu pohľadávky poskytovateľa

Rozšírený zoznam potenciálnych žiadateľov pre plánované výzvy na podporu výskumno-vývojových kapacít v rámci 5 domén inteligentnej špecializácie

typ oprávnených žiadateľov (pôvodne pre štátne a verejné vysoké školy) je rozšírený o

- Slovenskú akadémiu vied a jej organizácie;

- právnické osoby VaV zriadené Ústrednými orgánmi štátnej správy.

Často kladené otázky v rámci výziev na podporu dlhodobého strategického výskumu (DSV) v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK

Často kladené otázky v rámci výziev na podporu dlhodobého strategického výskumu (DSV) v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK

Postupy zadávania a kontroly zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje zákon o verejnom obstarávaní

Postupy zadávania a kontroly zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje zákon o verejnom obstarávaní

Pozvánka na informačný seminár k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2018/2.2.2-20

MH SR pozýva na informačný seminár k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2018/2.2.2-20

Revízia operačného programu Výskum a inovácie

Revízia operačného programu Výskum a inovácie

Anglické verzie Príručiek pre zahraničných expertov

Anglické preklady Príručiek pre zahraničných expertov

Výzva na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v Bratislavskom kraji

MH SR vyhlásilo výzvu na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja vo všetkých doménach stratégie RIS3 SK v Bratislavskom kraji

Výzva na predkladanie ŽoNFP výskumných medzinárodných projektov schválených v programe H2020

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu výskumných medzinárodných projektov schválených v programe H2020 s kódomOPVaI-VA/DP/2018/1.1.2-01

Usmernenia k výzvam na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja

MH SR vydalo usmernenia k výzvam s kódmi OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11, OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12, OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13, OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16 a OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17

Oznam o uzavretí výziev s kódmi OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08 a OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14

MH SR uzatvára výzvy s kódmi OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08 a OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14

Announcement - Foreign Experts Wanted

Announcement - Foreign Experts Wanted

Zverejnenie aktualizovaného Usmernenia k zabezpečeniu pohľadávky poskytovateľa

Zverejnenie aktualizovaného Usmernenia k zabezpečeniu pohľadávky poskytovateľa a Usmernenia k postupu určenia bonity subjektu

Informačné semináre pre žiadateľov o NFP k vyhláseným výzvam na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja

Výskumná agentúra, Informačno-poradenské centrum pre EŠIF pre Banskobystrický kraj a Informačno-poradenské centrum pre EŠIF pre Košický kraj Vás pozývajú na INFORMAČNÉ SEMINÁRE pre žiadateľov o NFP

Technologická agentúra Českej republiky hľadá expertov v oblasti výskumu, vývoja a inovácií

Technologická agentúra Českej republiky hľadá expertov v oblasti výskumu, vývoja a inovácií do procesu hodnotenia v rámci jej programov.

VÝSKUMNÁ AGENTÚRA VYHLÁSILA VÝZVY NA PODPORU MOBILIZÁCIE EXCELENTNÝCH VÝSKUMNÝCH TÍMOV

VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRÁTNEHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU NA PODPORU MOBILIZÁCIE EXCELENTNÝCH VÝSKUMNÝCH TÍMOV V OBLASTIACH ŠPECIALIZÁCIE RIS3 SK

VÝSKUMNÁ AGENTÚRA VYHLÁSILA VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU NA PODPORU CENTIER EXCELENTNOSTI NADNÁRODNÉHO VÝZNAMU – II . ETAPA

17.08.2018 – Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu centier excelentnosti nadnárodného významu – II. etapa s kódom OPVaI-VA/DP/2018/2.2.1-01

Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na podporu dlhodobého strategického výskumu vyhlásené

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vyhlásila 5 výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu dlhodobého strategického výskumu.

Zlepšenie prístupu k publikačným výstupom v rámci operačného programu Výskum a inovácie: podpora open access

S cieľom predstavenia politiky open access v rámci projektov riadiaci orgán pre operačný program Výskum a inovácie pripravil fact sheet „Otvorený prístup (open access) k vedeckým publikáciám v rámci operačného programu Výskum a inovácie“.

Pozvánka na informačný seminár k výzvam s kódmi OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18 a OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19

Pozvánka na informačný seminár k výzvam zameraným na podporu zapájania MSP do programov EÚ v Bratislave

Pozvánka na informačné semináre k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/PZ/2018/1.2.2-01

Pozvánka na informačné semináre k Výzve na predkladanie projektových zámerov zameranej na podporu vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva

Oznam o uzavretí výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2018-1.2.2-15

Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu inteligentných inovácií v priemysle (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-15)

Oznam o uzavretí výziev s kódmi OPVaI-MH/DP/2017-3.3.1-09 a OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-10

Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti MSP (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-09) a výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti MSP prostredníctvom implementácie nariadenia REACH (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-10)

Aktualizácia harmonogramu výziev v gescii MH SR na rok 2018

Aktualizovaný harmonogram výziev v gescii MH SR na rok 2018

AKTUALIZOVANIE VÝZVY NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK (MH SR)

AKTUALIZOVANIE VÝZVY NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK (MH SR)

Usmernenie č. 1 k výzve na výber odborných hodnotiteľov

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydáva Usmernenie č. 1 k výzve na výber odborných hodnotiteľov.

Usmernenie č. 2 k vyzvaniu na predloženie národného projektu s názvom „Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku“ žiadateľa Slovenská inovačná a energetická agentúra s kódom OPVaI-MH/NP/2017/3.3.1/4.1.1-06

Usmernenie č. 2 k vyzvaniu na predloženie NP „Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku“ žiadateľa SIEA s kódom OPVaI-MH/NP/2017/3.3.1/4.1.1-06

MH SR zverejnilo dokument Podmienky poskytnutia príspevku a ich posudzovanie v jednotlivých fázach projektového cyklu dopytovo-orientovaných projektov

MH SR zverejnilo dokument Podmienky poskytnutia príspevku a ich posudzovanie v jednotlivých fázach projektového cyklu dopytovo - orientovaných projektov OP VaI v gescii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky _ verzia 1.0

MH SR vyhlásilo výzvu na predkladanie projektových zámerov zameranú na podporu vzniku a činnosti technologicko – inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu na predkladanie projektových zámerov zameranú na podporu vzniku a činnosti technologicko – inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva

Informácia o posune termínu uzávierky hodnotiacich kôl v rámci výziev s kódmi OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11, OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12 a OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13

Posunutie termínu uzávierky hodnotiacich kôl v rámci výziev s kódmi OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11, OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12 a OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13

Usmernenie č. 1 k výzve Teaming BSK

USMERNENIE Č. 1 K VÝZVE NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU NA PODPORU TEAMINGOVÝCH VÝSKUMNÝCH CENTIER V BRATISLAVSKOM KRAJI

Usmernenie č. 2 k výzve Teaming mimo BSK

USMERNENIE Č. 2 K VÝZVE NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU NA PODPORU TEAMINGOVÝCH VÝSKUMNÝCH CENTIER MIMO BRATISLAVSKÉHO KRAJA

Upozornenie pre žiadateľov - predĺženie termínov uzavretia hodnotiacich kôl

Upozornenie pre žiadateľov - predĺženie termínov uzavretia hodnotiacich kôl

Usmernenia k výzvam s kódmi OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11, OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12, OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13, OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16, OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17

Usmernenia k výzvam s kódmi OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11, OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12, OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13, OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16, OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17

Informácia o úprave časov telefonických konzultácií v rámci výziev s kódmi OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18 a OPVaI-MH/DP/2019/4.1.1-19

Úprava časov telefonických konzultácií v rámci výziev OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18 a OPVaI-MH/DP/2019/4.1.1-19

Ministerstvo hospodárstva SR vydalo aktualizované Usmernenie k zabezpečeniu pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP

MH SR vydalo aktualizované Usmernenie k zabezpečeniu pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR VYHLÁSILO VÝZVY NA PODPORU ZAPÁJANIA MSP DO PROGRAMOV EÚ

MH SR VYHLÁSILO VÝZVY NA PODPORU ZAPÁJANIA MSP DO PROGRAMOV EÚ

Usmernenie č. 6 k výzve zameranej na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04)

MH SR vydalo Usmernenie č. 6 k výzve zameranej na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04).

Usmernenie č. 5 k výzve zameranej na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03)

MH SR vydalo Usmernenie č. 5 k výzve zameranej na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03).

Informácia o posune hodnotiacich kôl v rámci výziev s kódmi OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08 a OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14

MH SR posúva uzávierky hodnotiacich kôl výziev OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08 a OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14

Informácia o plánovanom uzavretí výziev MH SR

MH SR informuje o plánovanom uzavretí výziev s kódmi OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08, OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-09, OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-10, OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14 a OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-15

AKTUALIZÁCIA VYHLÁSENIA NA KVALIFIKOVANIE SA AKO MSP A PRÍKLADU JEHO VYPLNENIA

MH SR zverejnilo aktualizáciu vyhlásenia na kvalifikovanie sa ako MSP a príkladu jeho vyplnenia

Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu teamingových výskumných centier mimo Bratislavského kraja

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydáva Usmernenie č. 1 k výzve na podporu teamingových výskumných centier mimo Bratislavského kraja, kód výzvy OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-04

Výskumná agentúra vyhlásila výzvu na teamingové výskumné centrá (Bratislavský kraj)

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vyhlásila Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu teamingových výskumných centier pre Bratislavský kraj s kódom OPVaI-VA/DP/2018/2.1.1-04.

OZNÁMENIE O ZMENE STRATEGICKÉHO DOKUMENTU OPVaI, verzia 4.0

OZNÁMENIE O ZMENE STRATEGICKÉHO DOKUMENTU OPVAI, verzia 4.0

USMERNENIE Č. 1 K VÝZVAM S KÓDOM OPVAI-MH/DP/2018/1.2.2-16 A OPVAI-MH/DP/2018/1.2.2-17

MH SR vydalo Usmernenie č. 1 k výzvam na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja s kódom OPVAI-MH/DP/2018/1.2.2-16 a OPVAI-MH/DP/2018/1.2.2-17

Výzva na výber odborných hodnotiteľov

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlasuje dňa 28. mája 2018 Výzvu na odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Usmernenie č. 1 k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-15

MH SR vydalo Usmernenie č. 1 k výzve zameranej na podporu inteligentných inovácií v priemysle (kód OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-15)

Usmernenie č. 2 k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14

MH SR vydalo Usmernenie č. 2 k výzve zameranej na podporu MSP pôsobiacich v oblasti poskytovania služieb v najmenej rozvinutých okresoch (kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14)

USMERNENIE Č. 4 k výzvam s KÓDOM OPVAI-MH/DP/2017/1.2.2-11, OPVAI-MH/DP/2017/1.2.2-12, OPVAI-MH/DP/2017/1.2.2-13

MH SR vydalo usmernenia k výzvam OPVAI-MH/DP/2017/1.2.2-11, OPVAI-MH/DP/2017/1.2.2-12, OPVAI-MH/DP/2017/1.2.2-13

Výskumná agentúra vyhlási čoskoro druhú výzvu pre teamingové centrá

Výskumná agentúra vyhlási v rámci operačného programu Výskum a inovácie (OPVaI) druhú výzvu na podporu teamingových výskumných centier. Výzva bude určená pre Bratislavský kraj. Finančná alokácia z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vyčlenená je 15 000 000 EUR.

Informácia k výzvam zameraným na podporu MSP v najmenej rozvinutých okresoch SR

Do zoznamu najmenej rozvinutých okresov pribudli dva nové okresy - Levoča a Snina.

Ministerstvo hospodárstva SR na Slovenskej kooperačnej burze 2018

Zástupcovia MH SR sa dňa 23. mája 2018 zúčastnia na Slovenskej kooperačnej burze 2018 v Nitre s cieľom prezentovať možnosti podpory pre podnikateľov v rámci OP VaI

Zverejnenie doplnených odpovedí na často kladené otázky (FAQ) k výzvam na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja

MH SR zverejnilo doplnené odpovede na často kladené otázky (FAQ) k výzvam na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja

Pozvánka na informačné semináre k výzvam OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16 a OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17

Pozvánka na informačné semináre k výzvam s kódmi OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16 a OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17

MH SR zverejnilo aktualizáciu harmonogramu výziev na rok 2018

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo aktualizáciu indikatívneho harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2018

Výskumná agentúra vyhlásila výzvu na teamingové výskumné centrá (mimo BSK)

Výskumná agentúra vyhlásila výzvu na teamingové výskumné centrá (mimo BSK)

Výzva ESIF IDEA HACK - predkladanie námetov na zlepšenie systému implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov

Dovoľujeme si vás informovať, že Centrálny koordinačný orgán (CKO) vyhlásil výzvu na predkladanie námetov na zlepšenie systému implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov – výzva ESIF idea hack, ktorej cieľom je zvýšiť zapojenie odbornej aj laickej verejnosti do návrhu zlepšení a zmien v systéme implementácie EŠIF. Výzva je zverejnená na webovom sídle www.vicepremier.gov.sk na tomto mieste.

Usmernenie č. 3 k výzvam s kódmi OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11, OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12 a OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13

Usmernenie č. 3 k výzvam na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11, OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12, OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13

Zrušenie výziev na medzinárodné teamingové výskumné centrá (BSK, mimo BSK)

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie oznamuje, že dňom 25.apríla 2018 ruší výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) na podporu medzinárodných teamingových výskumných centier mimo Bratislavského kraja s kódom OPVaI-VA/DP/2017/1.1.3-03 a výzvu na predkladanie ŽoNFP na podporu medzinárodných teamingových výskumných centier v Bratislavskom kraji s kódom OPVaI-VA/DP/2017/2.1.1-03.

SCHÉMA NA PODPORU VÝSKUMU A VÝVOJA (SCHÉMA ŠTÁTNEJ POMOCI) V ZNENÍ DODATKU Č. 1

Schéma na podporu výskumu a vývoja v znení Dodatku č. 1

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvy na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v doménach Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie a Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo dve nové výzvy na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja

Zverejnenie doplnených odpovedí na často kladené otázky (FAQ) k výzvam na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja

MH SR zverejnilo doplnené odpovede na často kladené otázky (FAQ) k výzvam na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja

Zverejnenie odpovedí na často kladené otázky k výzvam zameraným na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja

MH SR zverejnilo Odpovede na často kladené otázky k výzvam zameraným na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja

Usmernenie č. 2 k výzvam na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja

Usmernenie č. 2 k výzvam na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11, OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12, OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13

Indikatívny harmonogram výziev na rok 2018 sprostredkovateľského orgánu Výskumná agentúra

Indikatívny harmonogram výziev na rok 2018 sprostredkovateľského orgánu Výskumná agentúra

Informácia o uzatvorení výzvy na výber odborných hodnotiteľov

Výzva na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP predloženej v rámci vyzvania na realizáciu národného projektu zameraného na horizontálnu podporu účasti SR v Európskom výskumnom priestore sa uzatvára

Prehľad výziev OP VaI implementovaných v gescii MH SR

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo prehľad vyhlásených a plánovaných výziev

Usmernenia č. 1 k výzvam na podporu zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti MSP

MH SR vydalo Usmernenia č. 1 k výzvam na podporu zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti MSP

Usmernenie č. 3 k výzve na podporu MSP v najmenej rozvinutých okresoch (kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08)

Usmernenie č. 3 k výzve na podporu MSP v najmenej rozvinutých okresoch (kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08)

Usmernenie č. 1 k výzve na podporu MSP pôsobiacich v oblasti poskytovania služieb v najmenej rozvinutých okresoch (kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14)

Usmernenie č. 1 k výzve na podporu MSP pôsobiacich v oblasti poskytovania služieb v najmenej rozvinutých okresoch (kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14)

Výskumná agentúra a zástupcovia výskumných inštitúcií opäť za okrúhlym stolom

Výskumná agentúra a zástupcovia výskumných inštitúcií opäť za okrúhlym stolom

Pozvánka na informačné semináre k výzve zameranej na podporu inteligentných inovácií v priemysle

Pozvánka na informačné semináre k výzve zameranej na podporu inteligentných inovácií v priemysle

Pozvánka na informačný seminár k procesom verejného obstarávania

Pozvánka na informačný seminár k procesom verejného obstarávania k výzvam zameraným na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja

Informácia k plánovanému vyhláseniu výzvy zameranej na podporu projektov v rámci domény Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie stratégie RIS 3 SK s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16

Informácia k plánovanému vyhláseniu výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP z operačného programu Výskum a inovácie zameranej na podporu projektov v rámci domény Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie stratégie RIS 3 SK s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16

Výzva na podporu inteligentných inovácií v priemysle

MH SR vyhlásilo výzvu zameranú na podporu inteligentných inovácií v priemysle

Výskumná agentúra organizovala odborný okrúhly stôl so zástupcami výskumných inštitúcií

Výskumná agentúra organizovala odborný okrúhly stôl so zástupcami výskumných inštitúcií

Upozornenie na množiace sa prípady podvodného konania

Ministerstvo hospodárstva SR upozorňuje na množiace sa prípady podvodného konania

Usmernenie k zabezpečeniu pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

MH SR zverejnilo právny dokument "Usmernenie k zabezpečeniu pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku".

Usmernenie č. 1 k vyzvaniu na predkladanie ŽoNFP na horizontálnu podporu účasti SR v EVP

MŠVVaŠ SR ako riadiaci orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydalo dňa 19.01.2018 usmernenie pre žiadateľov v rámci Vyzvania na predloženie ŽoNFP na horizontálnu podporu účasti SR v EVP

Pozvánka na informačné semináre k výzvam na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v podnikoch

Pozvánka na informačné semináre k výzvam na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v podnikoch

Výzva na výber odborných hodnotiteľov v rámci výziev na podporu medzinárodných teamingových výskumných centier

VÝSKUMNÁ AGENTÚRA ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlasuje Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok predložených v rámci výziev na podporu medzinárodných teamingových výskumných centier.

Pozvánka na informačné semináre k výzve na podporu MSP v oblasti služieb v najmenej rozvinutých okresoch

Pozvánka na informačné semináre k výzve na podporu MSP v oblasti služieb v najmenej rozvinutých okresoch

Vláda SR schválila zmenu operačného programu

Zmena operačného programu Výskum a inovácie na programové obdobie 2014 – 2020, verzia 3.0

AKTUALIZOVANIE VÝZVY NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK (MH SR)

Ministerstvo hospodárstva SR aktualizovalo výzvu na výber odborných hodnotiteľov

Usmernenie č. 2 k výzve OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo usmernenie k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu na podporu MSP v oblasti poskytovania služieb v najmenej rozvinutých okresoch

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na podporu MSP pôsobiacich v oblasti poskytovania služieb v najmenej rozvinutých okresoch (kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14).

Výzvy na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v doménach Dopravné prostriedky pre 21. storočie, Priemysel pre 21. storočie a Zdravé potraviny a životné prostredie

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvy na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v doménach Dopravné prostriedky pre 21. storočie, Priemysel pre 21. storočie a Zdravé potraviny a životné prostredie

Výzva na podporu zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti MSP prostredníctvom implementácie nariadenia REACH

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu na podporu zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti MSP prostredníctvom implementácie nariadenia REACH

Ministerstvo hospodárstva zverejnilo aktualizáciu harmonogramu výziev na predkladanie ŽoNFP na rok 2017

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2017, verzia 7

MŠVVAŠ SR zverejnilo aktualizovanú verziu príručky k procesu VO

MŠVVAŠ SR zverejnilo aktualizovanú verziu príručky k procesu VO, verzia 4.0

Dotazníkový prieskum pre zhodnotenie administratívnej záťaže

Dotazníkový prieskum pre zhodnotenie administratívnej záťaže

Usmernenie Výskumnej agentúry pre prijímateľov OPVaI

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydáva Usmernenie č. 1/2017 pre prijímateľov, ktorým sa v čase pozastavenia implementácie objasňujú postupy vykonávaných procesov. Dátum platnosti a účinnosti usmernenia je 24.11.2017.

Evaluácia národného projektu NITT

Dňa 20.11.2017 sa na MŠVVaŠ SR konalo v poradí 2.zasadnutie Pracovnej skupiny pre hodnotenie OPVaI, kde boli prezentované výsledky ex post evaluácie projektu NITT.

Usmernenie riadiaceho orgánu č. 1

MŠVVaŠ SR vydalo dňa 15.11.2017 Usmernenie riadiaceho orgánu č. 1 k príprave veľkého projektu, národného projektu a projektu technickej pomoci.

Zverejnenie odpovedí na často kladené otázky (FAQ) k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo FAQ k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08

Pozvánka na informačný seminár k výzve na podporu zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti mikro-, malých a stredných podnikov

Pozvánka na informačný seminár k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-09 v Banskej Bystrici

Rozšírenie zoznamu najmenej rozvinutých okresov SR (výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08)

Rozšírenie zoznamu najmenej rozvinutých okresov SR (výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08)

Hraničné termíny pre vysporiadanie finančných vzťahov a predkladanie žiadostí o platbu v roku 2017

Hraničné termíny pre vysporiadanie finančných vzťahov a predkladanie žiadostí o platbu v roku 2017

Usmernenie k výzve OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo Usmernenie č. 1 k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2018

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2018

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu na podporu zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti MSP

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu na podporu zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti MSP

8. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre OP VaI

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR organizujú v poradí 8. zasadnutie Monitorovacieho výboru.

OZNAM O UZAVRETÍ VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NFP S KÓDOM OPVAI-MH/DP/2017/4.1.1.-07

Uzavretie výzvy zameranej na podporu mikro-, malých a stredných podnikov v oblasti kreatívneho priemyslu v Bratislavskom kraji

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo aktualizáciu harmonogramu výziev na predkladanie ŽoNFP na rok 2017

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo aktualizovanú verziu harmonogramu výziev na rok k2017.

AKTUALIZOVANIE VÝZVY NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK (MH SR)

Ministerstvo hospodárstva SR aktualizovalo výzvu na výber odborných hodnotiteľov

Informácia pre žiadateľov k výzve DSV

Vážení žiadatelia,
dávame vám do pozornosti informáciu o zrušení výzvy na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja v oblastiach špecializácie RIS3 SK z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít SR s kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03.

Pozvánka na informačné semináre k výzve na podporu MSP v najmenej rozvinutých okresoch

Ministerstvo hospodárstva SR organizuje informačné semináre k výzve na podporu MSP v najmenej rozvinutých okresoch v Lučenci a Prešove

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu na podporu MSP v najmenej rozvinutých okresoch SR

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na podporu MSP v najmenej rozvinutých okresoch SR

Riadením Výskumnej agentúry bol poverený Stanislav Sipko

Novým generálnym riaditeľom Výskumnej agentúry sa stal uznávaný expert na vednú politiku Stanislav Sipko. Vedením agentúry je poverený do času, kým sa neuskutoční riadne výberové konanie na túto pozíciu. Vo funkcii nahradil Rastislava Belianskeho.

OZNÁMENIE O ZMENE STRATEGICKÉHO DOKUMENTU OPVaI, VERZIA 2.0 - Rozhodnutie

Zmena OPVaI sa nebude posudzovať v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z.

Informácia o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2017/4.1.1-07

Plánované uzavretie výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2017/4.1.1-07 dňa 29. septembra 2017.

Oznam o uzavretí výziev s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1.-03 a OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04

Uzavretie výziev s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1.-03 a OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04

AKTUALIZOVANIE VÝZVY NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK (MH SR)

Ministerstvo hospodárstva SR aktualizovalo výzvu na výber odborných hodnotiteľov

AKTUALIZOVANIE VÝZVY NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK (MH SR)

Ministerstvo hospodárstva SR aktualizovalo výzvu na výber odborných hodnotiteľov

Uzatvorenie výzvy na výber odborných hodnotiteľov

Uzatvorenie výzvy na výber odborných hodnotiteľov pre hodnotenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok predloženej v rámci vyzvaní na realizáciu národných projektov v oblasti podnikateľského prostredia (Národný projekt NPC v regiónoch, Národný projekt NPC II – BA kraj, Monitoring podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním princípu „Think Small First”, Podpora internacionalizácie MSP).

Povinná PREREGISTRÁCIA

Vážení prijímatelia, dovoľujeme si Vás upozorniť na povinnosť zabezpečiť tzv. „preregistráciu“ a to najneskôr do 31.07.2017.

Uzatvorenie výzvy na výber odborných hodnotiteľov

Uzatvorenie výzvy na výber odborných hodnotiteľov pre hodnotenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok predloženej v rámci vyzvania na realizáciu národného projektu zameraného na podporu rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku

MANUÁL PRE INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIU

verzia 1.3

Upozornenie: zmena telefonického kontaktu v rámci výzvy OPVaI-MH/DP/2017/4.1.1-07

Upozornenie: zmena telefonického kontaktu v rámci výzvy OPVaI-MH/DP/2017/4.1.1-07

Indikatívny harmonogram výziev 2017

MŠVVaŠ SR zverejnilo indikatívny harmonogram výziev na rok 2017, verzia 3.

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo aktualizáciu harmonogramu výziev na predkladanie ŽoNFP na rok 2017

Ministerstvo hospodárstva SR dňa 30.06.2017 zverejnilo indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na rok 2017, verzia 5

Usmernenie č. 1 k výzve OPVaI-MH/DP/2017/4.1.1-07

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo Usmernenie č. 1 k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2017/4.1.1-07.

Usmernenie pre prijímateľa - Rozpočtová klasifikácia v ITMS2014+

Usmernenie pre prijímateľa - Rozpočtová klasifikácia v ITMS2014+

Usmernenie č. 4 k výzve OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 a k výzve OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo Usmernenie č. 4 k výzve OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 a k výzve OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04

Výskumná agentúra zazmluvňuje projekty priemyselných výskumno-vývojových centier

Po ukončení odborného hodnotenia Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) zameraných na podporu priemyselných výskumno-vývojových centier, začala Výskumná agentúra s uzatváraním zmlúv o poskytnutí NFP. Celkovo bolo úspešných 62 žiadateľov.

Pozvánka na informačný seminár k výzve zameranej na podporu mikro-, malých a stredných podnikov v oblasti kreatívneho priemyslu v Bratislavskom kraji

Pozvánka na informačný seminár k výzve zameranej na podporu mikro-, malých a stredných podnikov v oblasti kreatívneho priemyslu v Bratislavskom kraji

Usmernenie č. 2 k Vyzvaniu na predkladanie žiadosti o NFP na informačný systém výskumu a vývoja – prístupy do databáz pre potreby výskumných inštitúcií

Usmernenie č. 2 k Vyzvaniu na predkladanie žiadosti o NFP na informačný systém výskumu a vývoja

Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na podporu medzinárodných teamingových výskumných centier v Bratislavskom kraji

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydala dňa 30.05.2017 Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na podporu medzinárodných teamingových výskumných centier v Bratislavskom kraji (kód výzvy OPVaI-VA/DP/2017/2.1.1-03). Všetky zmeny nájdete priamo v usmernení.

Za účelom prehľadnosti a lepšej orientácie v zmenách zo strany žiadateľov VA zverejňuje výzvu s vyznačenými zmenami resp. doplneniami.

Usmernenie nadobúda platnosť a účinnosť dňa 30.05.2017.

Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na podporu medzinárodných teamingových výskumných centier mimo Bratislavského kraja

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydala dňa 30.05.2017 Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na podporu medzinárodných teamingových výskumných centier mimo Bratislavského kraja (kód výzvy OPVaI-VA/DP/2017/1.1.3-03). Všetky zmeny nájdete priamo v usmernení.

Za účelom prehľadnosti a lepšej orientácie v zmenách zo strany žiadateľov VA zverejňuje výzvu s vyznačenými zmenami resp. doplneniami.

Usmernenie nadobúda platnosť a účinnosť dňa 30.05.2017.

Usmernenie č. 4 k vyzvaniu s kódom OPVaI-VA/NP/2016/1.1.1-01

Usmernenie č. 4 k Vyzvaniu na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na horizontálnu IKT podporu a centrálnu infraštruktúru pre inštitúcie výskumu a vývoja s kódom OPVaI-VA/NP/2016/1.1.1-01.

Informácia o plánovanom uzavretí výziev s kódom OPVaI-MH/DP/2016-3.1.1-03 a OPVaI-MH/DP/2016-3.3.1-04

Ministerstvo hospodárstva SR plánuje uzavrieť výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2016-3.1.1-03 a OPVaI-MH/DP/2016-3.3.1-04.

Usmernenie č. 3 k výzve OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 a k výzve OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04

Ministerstvo hospodárstva SR vydalo Usmernenie č. 3 k výzve OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 a k výzve OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04

Ministerstvo hospodárstva zverejnilo aktualizáciu harmonogramu výziev

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo aktualizáciu harmonogramu výziev na predkladanie ŽoNFP na rok 2017

Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02, zameranej na podporu inovácií a technologického transferu

Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02, zameranej na podporu inovácií a technologického transferu

Informácia k výzvam PVVC a DSV

Výskumná agentúra ukončila proces odborného hodnotenia a výberu Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) v rámci výzvy na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK (PVVC, kód OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02).

Informácia o zrušení výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraných na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05 a OPVaI-MH/DP/2017/2.2.2-06

Informácia o zrušení výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraných na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05 a OPVaI-MH/DP/2017/2.2.2-06

Informácia o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2016-1.2.2-02

Informácia o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2016-1.2.2-02

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu na podporu mikro-, malých a stredných podnikov v oblasti kreatívneho priemyslu v Bratislavskom kraji v pilotnom – zjednodušenom režime

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu na podporu mikro-, malých a stredných podnikov v oblasti kreatívneho priemyslu v Bratislavskom kraji v pilotnom – zjednodušenom režime

Usmernenie č.5 k výzve na podporu PVVC

USMERNENIE Č. 5 K VÝZVE NA PODPORU PVVC

Uzatvorenie výzvy na výber odborných hodnotiteľov

Uzatvorenie výzvy na výber odborných hodnotiteľov

Usmernenie č. 4 k výzve OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02

Ministerstvo hospodárstva zverejnilo Usmernenie č. 4 k výzve OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02

Usmernenie č. 1 k výzve OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05

Ministerstvo hospodárstva zverejnilo Usmernenie č. 1 k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo Výzvu na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v Bratislavskom kraji (kód OPVaI-MH/DP/2017/2.2.2-06).

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo Výzvu na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v Bratislavskom kraji (kód OPVaI-MH/DP/2017/2.2.2-06).

Usmernenia č. 2 k výzvam OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 a OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04

Ministerstvo hospodárstva zverejnilo usmernenia č. 2 k výzvam OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 a OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04

Výskumná agentúra vyhlásila výzvy na teamingové projekty

mimo Bratislavského kraja a v Bratislavskom kraji

Pozvánka na informačné semináre k procesu verejného obstarávania v rámci výzvy OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05

Pozvánka na informačné semináre k procesu verejného obstarávania v rámci výzvy OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05

Opätovná zmena kontaktných údajov na Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru (SIEA)

Opätovná zmena kontaktných údajov na Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru (SIEA)

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo aktualizáciu harmonogramu výziev na predkladanie ŽoNFP na rok 2017

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo aktualizáciu harmonogramu výziev na predkladanie ŽoNFP na rok 2017

Výskumná agentúra vyhlásila vyzvanie na Národný projekt

Na informačný systém výskumu a vývoja OPVaI-VA/NP/2017/1.1.1-02

Informácia o uzavretí výziev na fázované projekty

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie oznamuje, že uzatvára výzvy.

Register partnerov verejného sektora

Zákon č. 315/2016 Z. z. o registeri partnerov verejného sektora.

Európska cena za podporu podnikania EEPA

Európska cena za podporu podnikania sa podieľa na vyhľadávaní a oceňovaní úspešných iniciatív zameraných na podporu podnikov a podnikania v Európe.

Usmernenie č. 3 k výzve s kódom OPVaI- MH/DP/2016/1.2.2-02

Ministerstvo hospodárstva zverejnilo Usmernenie č. 3 k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02

Usmernenie pre žiadateľov o NFP výzvy DSV (kód OPVaI-VA/DP/2016 /1.2.1-03)

Usmernenie ako postupovať pri vypĺňaní Formulára Žiadosti o NFP.

Výskumná agentúra začala zazmluvňovať „fázované“ projekty

Koncom februára 2017 začala Výskumná agentúra uzatvárať zmluvy o poskytnutí NFP.

Pozvánka na informačné semináre k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05

Pozvánka na informačné semináre k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorá je zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja (OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05).

Indikatívny harmonogram výziev 2017

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo indikatívny harmonogram výziev na rok 2017.

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu

na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05)

VÝZVA NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV ŽIADOSTÍ O NFP PREDLOŽENÝCH MSP (MH SR)

Vyhlásenie Výzvy na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok predložených mikro, malými a strednými podnikmi

AKTUALIZOVANIE VÝZVY NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK (MH SR)

Aktualizovanie Výzvy na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok

UPOZORNENIE: Zmena kontaktných údajov na Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru (SIEA)

Zmena kontaktných údajov pre výzvy OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02, OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 a OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04

Usmernenie č.3 k vyzvaniu na NP horizontálna IKT podpora

Usmernenie č.3 k vyzvaniu na národný projekt horizontálna IKT podpora a centrálna infraštruktúra pre inštitúcie výskumu
a vývoja

Upozornenie pre žiadateľov v rámci výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP

Upozornenie pre žiadateľov o poskytnutie NFP.

Usmernenie č. 3 k výzvam na fázované projekty (II. fáza)

Usmernenie č. 3 k výzvam na fázované projekty (II. fáza)

Aktualizácia Zmluvy o poskytnutí NFP

Výskumná agentúra dňa 7.2.2017 aktualizovala vzor Zmluvy o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.

Výzvy PVVC a DSV - aktuálny stav

Aktuálny stav výziev PVVC a DSV.

Usmernenie č.2 k vyzvaniu na NP horizontálna IKT podpora

Usmernenie č.2 k vyzvaniu na národný projekt horizontálna IKT podpora a centrálna infraštruktúra pre inštitúcie výskumu
a vývoja

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo aktualizáciu harmonogramu výziev na predkladanie ŽoNFP na rok 2017

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo aktualizáciu harmonogramu výziev na predkladanie ŽoNFP na rok 2017

Pozvánka na informačný seminár k výzvam na podporu mikro-, malých a stredných podnikov

Pozvánka na informačný seminár k výzvam na podporu mikro-, malých a stredných podnikov v Banskej Bystrici

Informácia o stave alokácie výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02

Informácia o stave alokácie výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02

Výročná konferencia OPVaI 2016

Výročná konferencia OPVaI 2016, ktorá sa uskutočnila dňa 7. decembra 2016 v kongresovej sále Hotela Saffron.

Plánované uzatvorenie výziev na podporu PVVC a DSV

Uzatvorenie výziev na podporu priemyselných výskumno-vývojových centier a dlhodobého strategického výskumu a vývoja

Pozvánka na informačné semináre k výzvam na podporu mikro-, malých a stredných podnikov

Informačné semináre k výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraných na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03) a na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04.

Usmernenie č.1 k vyzvaniu na NP horizontálna IKT podpora

Usmernenie č.1 k vyzvaniu na národný projekt horizontálna IKT podpora a centrálna infraštruktúra pre inštitúcie výskumu
a vývoja

Indikatívne harmonogramy výziev

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo indikatívne harmonogramy výziev na roky 2016 a 2017

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvy na podporu mikro-, malých a stredných podnikov

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo dve výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zamerané na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03) a na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04).

Informácia o stave alokácie výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02

Informácia o stave alokácie výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo indikatívny harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP na rok 2017

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2017

Usmernenie č. 2 k výzvam na fázované projekty (II. fáza)

Usmernenie č. 2 k výzvam na fázované projekty (II. fáza)

Usmernenie č.1 pre odborných hodnotiteľov a zahraničných expertov

Usmernenie č.1 pre odborných hodnotiteľov a zahraničných expertov

Usmernenie č. 2 k výzve OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vydalo dňa 10.11.2016 Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu inovácií a technologického transferu (kód OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02).

Zverejnenie FAQ k výzve na podporu inovácií a technologického transferu

Zverejnenie FAQ k výzve zameranej na podporu inovácií a technologického transferu (kód OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02 ).

Informácia o plánovanom vyhlásení výziev na podporu mikro-, malých a stredných podnikov

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie plánuje vyhlásenie dvoch výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraných na podporu mikro-, malých a stredných podnikov.

Usmernenie č.4 k výzve na podporu DSV

Usmernenie č.4 k výzve na podporu DSV

Aktualizovanie Výzvy na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Aktualizovanie Výzvy na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Usmernenie č. 1 k výzvam na fázované projekty

USMERNENIE č. 1 k výzvam na fázované projekty

Zadávanie zahraničných partnerov v rámci výzvy DSV do ITMS2014+

Zadávanie zahraničných partnerov v rámci výzvy DSV do ITMS2014+

Výskumná agentúra vyhlásila výzvy na fázované projekty

Výskumná agentúra vyhlásila výzvy na fázované projekty

Usmernenie č.4 k výzve na podporu PVVC

USMERNENIE Č. 4 K VÝZVE NA PODPORU PVVC

Predĺženie Výzvy na výber odborných hodnotiteľov

Predĺženie Výzvy na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Informácia o zrušení výziev na fázované projekty

Informácia o zrušení výziev na fázované projekty

Usmernenie č. 3 k výzve na podporu PVVC

Usmernenie č. 3 k výzve na podporu PVVC

Aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev OP Výskum a inovácie na rok 2016

AKTUALIZÁCIA INDIKATÍVNEHO HARMONOGRAMU VÝZIEV OP VÝSKUM A INOVÁCIE NA ROK 2016

Ľahší prístup k financovaniu projektov z OP VaI

Ľahší prístup k financovaniu projektov z operačného programu Výskum a inovácie pre programové obdobie 2014 – 2020

Usmernenie č.3 k výzve na podporu DSV

USMERNENIE Č. 3 K VÝZVE NA PODPORU DSV

Výskumná agentúra vyhlásila vyzvanie na národný projekt

Horizontálna IKT podpora a centrálna infraštruktúra pre inštitúcie výskumu a vývoja

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP (MH SR)

Vyhlásenie Výzvy na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Usmernenie č. 2 k výzve na podporu PVVC

Usmernenie nadobúda účinnosť dňa 31.08.2016

Usmernenie č. 1 k výzve OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vydalo dňa 26.08.2016 Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu inovácií a technologického transferu (kód OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02).

Zverejnenie odpovedí na často kladené otázky (FAQ) k výzve OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02

Odpovede na často kladené otázky k výzve OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02

Zverejnenie nových podporných dokumentov k procesu VO

Boli zverejnené nové podporné dokumenty k procesu VO (v gescii MH SR)

Pozvánka na informačné semináre k výzve OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02

Informačné semináre k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu inovácií a technologického transferu v Banskej Bystrici a Košiciach

Ministerstvo hospodárstva SR aktualizovalo indikatívny harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP na rok 2016

Aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie ŽoNFP na rok 2016

Usmernenie č. 2 pre žiadateľov k výzve na podporu DSV

Usmernenie č. 2 pre žiadateľov k výzve na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja

Informácia k plánovanému vyhláseniu výzvy OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02

Informácia k plánovanému vyhláseniu výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP

Často kladené otázky k výzve DSV OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03

Často kladené otázky k výzve DSV OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03

Usmernenie pre žiadateľov k výzve na podporu DSV

Dňom 24.06.2016 nadobúda účinnosť usmernenie č. 1 k výzve na podporu DSV

Usmernenie pre žiadateľov k výzve na podporu PVVC

Dňom 24.06.2016 nadobúda účinnosť usmernenie č. 1 k výzve na podporu PVVC

Informačný seminár pre žiadateľov k výzve DSV

Výskumná agentúra organizuje informačný seminár k výzve na podporu Dlhodobého strategického výskumu a vývoja v oblastiach špecializácie RIS3 SK

FAQ - výzva PVVC s kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02

FAQ - Často kladené otázky k výzve na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK s kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02

Výskumná agentúra vyhlásila dve výzvy

Výskumná agentúra vyhlásila dňa 31.05.2016 dve výzvy na predkladanie ŽoNFP

Informácia o zrušení výzvy na podporu PVVC

Zrušenie výzvy na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK z dôvodu zmeny kritérií pre výber projektov

Zrušenie výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-01

MH SR ako SO pre OP VaI dňom 18. mája 2016 ruší dopytovo-orientovanú výzvu na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-01

OP VaI na Dni Európy

Dňa 9. 5. 2016 sa v Bratislave uskutočnil Deň Európy, na ktorom sa zúčastnil aj operačný program Výskum a inovácie.

PVVC - informácia žiadateľom

Informácia o plánovanom spustení novej verzie ITMS v súvislosti s predkladaním žiadostí o NFP v rámci výzvy na PVVC

Usmernenie č. 1 k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2016/ 1.2.2-01

Vydanie usmernenie č. 1 k Výzve na podporu zvýšenia technologickej úrovne v podnikoch a zlepšenia konkurencieschopnosti podnikov

Zmeny vo výzve na výber odborných hodnotiteľov

Dovoľujeme si Vás informovať o zmene vo Výzve na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre OPVaI.

Predĺženie hodnotiacich kôl k výzve na podporu PVVC

Usmernenie č. 4 pre žiadateľov v rámci výzvy na podporu priemyselných výskumno-vývojových centier

Zmena v zákone o VO od 18.4.2016

Dňa 18. apríla 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 343/2015 o verejnom obstarávaní, ktorého zmena sa dotýka taktiež zákaziek financovaných z prostriedkov Európskej únie.

Obmedzenia príloh žiadosti o NFP v ITMS

Upozornenie na obmedzenie veľkosti a typu súborov v rámci príloh žiadosti o NFP v ITMS2014+.

Bezplatný informačný seminár k výzve

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) konajúca v mene poskytovateľa pomoci pozýva podnikateľov na bezplatný informačný seminár k výzve OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-01 zameraný na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

PVVC - Usmernenie č. 3

Usmernenie č. 3 pre žiadateľov k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK.

Vylučovacie kritériá k PVVC projektom

PRIPRAVILI SME PRE VÁS PREHĽAD TZV. VYLUČOVACÍCH KRITÉRIÍ PRE PROJEKTY V RÁMCI VÝZVY PVVC.

Doplnenie 4 FAQ k výzve PVVC !!!

V RÁMCI VÝZVY PVVC S KÓDOM OPVAI-VA/DP/2016/1.2.1-01 SME DOPLNILI NASLEDOVNÉ 4 OTÁZKY A ODPOVEDE DO FAQ- ČASTO KLADENÝCH OTÁZOK.

Vyhradené dni pre telefonické poradenstvo

Dovoľujeme si vás upozorniť na vyhradené dni, kedy vám budeme k dispozícii pre telefonické poradenstvo k výzvam OP VaI implementovaným cez Výskumnú agentúru.

Usmernenie pre žiadateľov k výzve na podporu PVVC

Usmernenie k výzve s kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-01 s účinnosťou od 4. marca 2016

Podpora realizácie inovačných aktivít

Výzva na podporu zvýšenia technologickej úrovne v podnikoch a zlepšenia konkurencieschopnosti podnikov

Ďalší seminár pre výzvu PVVC 25.2.2016

Pre veľký záujem v termíne 23.2.2016 organizujeme v rámci výzvy s kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-01 ďalší seminár v termíne 25.2.2016.

Usmernenie pre žiadateľov k výzvam na fázované projekty

Usmernenie k výzvam OPVaI-VA/DP/2015/1.1.3-01 a OPVaI-VA/DP/2015/2.1.1-01

Výzva pre priemyselné výskumno-vývojové centrá

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP na podporu priemyselných výskumno - vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK

Prvé výzvy na fázované projekty Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier

Výzvy na predkladanie ŽoNFP na fázované projekty Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza)

Príprava operačného programu Výskum a inovácie

Príprava operačného programu Výskum a inovácie

Zverejnenie indikatívneho harmonogramu výziev OP Výskum a inovácie na rok 2015

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ...

Vyhlásenie výzvy na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP pre OP VaI

Vyhlásenie výzvy na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP pre OP VaI

Vyhlásenie výzvy na výber zahraničných expertov OP VaI

Vyhlásenie výzvy na výber zahraničných expertov OP VaI

Spustenie webovej stránky OP Výskum a inovácie

S novým operačným programom Výskum a inovácie prichádza ...

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť