Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na podporu projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) s názvom European Battery Innovation (kód výzvy OPII-MH/DP/2021/9.5-34).

Cieľom výzvy  na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „výzva“) je podporiť výskumno – vývojovo – inovačnú fázu (resp. jej časť) projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI – Important Project of Common European Interest) s názvom European Battery Innovation, v rámci ktorých bolo poskytnutie štátnej pomoci Slovenskou republikou notifikované a Európska komisia o tejto notifikácii rozhodla. Predmetom podpory v rámci tejto výzvy sú projekty realizované na území Slovenskej republiky s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.

V rámci výzvy je oprávneným projekt, ktorý:

  • má významný inovačný charakter alebo z hľadiska výskumu, vývoja a inovácií predstavuje významnú pridanú hodnotu vzhľadom na aktuálny stav v príslušnom odvetví, 
  • rieši problémy/výzvy v sociálnej, technologickej alebo ekonomickej oblasti udržateľným spôsobom a 
  • výrazným spôsobom prispieva k dosiahnutiu vytýčených cieľov významného projektu spoločného európskeho záujmu s názvom European Battery Innovation.

 

Podporené môžu byť právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. 2 písm. a) Obchodného zákonníka, t. j. osoby zapísané v obchodnom registri.

Maximálna výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku nesmie presiahnuť hodnotu vymedzenú v rámci projektu (konkrétne v rámci zistenej medzery v jeho financovaní vo vzťahu k oprávneným výdavkom), ktorý bol súčasťou notifikácie poskytnutia štátnej pomoci Slovenskou republikou a Európska komisia o tejto notifikácii bez vznesenia námietok rozhodla.

V súvislosti so snahou o zjednodušenie prípravy žiadosti o poskytnutie o NFP (ŽoNFP) a zrýchlenie procesu konania o ŽoNFP pristúpilo MH SR k nasledovným zjednodušeniam:

  • zrušenie niektorých podmienok poskytnutia príspevku a ich presunutie medzi povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí​. Ide o nasledovné podmienky, ktorých plnenie má nastať až v čase realizácie hlavnej aktivity projektu, resp. až v čase účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a teda ktorých splnenie nie je potrebné preukazovať ku dňu predloženia ŽoNFP:

- podmienka vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov k hnuteľnému/nehnuteľnému majetku, v rámci ktorého je projekt realizovaný,

- podmienka nebyť dlžníkom na daniach,

- podmienka nebyť dlžníkom na poistnom na sociálne poistenie,

- podmienka nebyť dlžníkom v žiadnej zdravotnej poisťovni poskytujúcej verejné zdravotné poistenie v SR.

  • zrušenie podmienky poskytnutia príspevku týkajúcej sa oprávnenosti z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti dopadu plánov a projektov na územia sústavy NATURA 2000 vzhľadom na skutočnosť, že v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP je prijímateľ povinný realizovať projekt v súlade s účinnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ s odbornou starostlivosťou.
  • úprava podmienky poskytnutia príspevku týkajúcej sa neporušenia zákazu nelegálneho zamestnávania štátneho príslušníka tretej krajiny tak, že obdobie, na ktoré sa predmetná podmienka vzťahuje, sa znižuje z 5 na 3 roky.
  • úprava podmienok pre predloženie doplneného formulára ŽoNFP na základe výzvy na doplnenie ŽoNFP zaslanej poskytovateľom. Žiadateľ je podľa tejto novej úpravy povinný predložiť doplnený formulár ŽoNFP výhradne prostredníctvom ITMS2014+ odoslaním z verejnej časti do neverejnej časti a nie je povinný daný formulár podpisovať a zasielať ho aj písomne (elektronicky do elektronickej schránky MH SR, resp. listine osobným doručením/poštou/kuriérom). 
  • minimalizácia rozsahu hodnotiacich kritérií uplatňovaných v procese odborného hodnotenia ŽoNFP, ako aj rozsahu informácií predkladaných v rámci ŽoNFP.

 

​Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 50 mil. EUR.

Dátum vyhlásenia výzvy: 31. 08. 2021

Typ výzvy: otvorená

 

USMERNENIE č. 1

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra vydalo dňa 2. septembra 2022 Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) s názvom European Battery Innovation (kód výzvy OPII-MH/DP/2021/9.5-34).

Cieľom Usmernenia č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPII-MH/DP/2021/9.5-34 je úprava (navýšenie) výšky finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu.

Právnym základom pre zmenu výzvy je § 17 ods. 6 a ods. 8 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Usmernením č. 1 k výzve sa v plnom rozsahu nahrádza:

  • text výzvy za text výzvy v znení usmernenia č. 1

 

Usmernenie č. 1 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t. j. od 2​. septembra 2022.

 

Uzavretie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) s názvom European Battery Innovation (kód výzvy OPII-MH/DP/2021/9.5-34)

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra konajúci v zastúpení Ministerstva dopravy a výstavby SR ako riadiaceho orgánu pre operačný program Integrovaná infraštruktúra oznamuje, že ku dňu 29. apríla 2022 uzatvára výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPII-MH/DP/2021/9.5-34, zameranú na podporu projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) s názvom European Battery Innovation. Dôvodom uzavretia výzvy je, že celkový finančný objem predložených žiadostí o poskytnutie NFP dosiahol disponibilnú alokáciu predmetnej výzvy. Po tomto termíne nie je možné predkladať žiadosti o poskytnutie NFP v rámci výzvy.

 

INFORMÁCIA O PLÁNOVANOM UZATVORENÍ VÝZvy s kódom OPII-MH/DP/2021/9.5-34 ​

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra informuje žiadateľov, že plánuje uzavrieť výzvu s kódom OPII-MH/DP/2021/9.5-34 zameranú na podporu projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) s názvom European Battery Innovation, v termíne uzávierky 4. hodnotiaceho kola, t. j. 29.4.2022. Dôvodom uzavretia výzvy je vyčerpanie finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.

Vzhľadom na uvedenú skutočnosť upozorňujeme žiadateľov, že plánovaný termín uzavretia výzvy bude pravdepodobne posledným možným termínom na predloženie žiadosti o poskytnutie NFP v rámci uvedenej výzvy.

Po termíne uzavretia výzvy už nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie NFP.

Presný dátum uzavretia výzvy bude zverejnený na webovom sídle www.opvai.sk.

 

Výzva na výber expertov na spoluprácu počas implementácie projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) s názvom European Battery Innovation

Príloha č. 1 - žiadosť o zaradenie uchádzača na pozíciu experta 

 

Informácia pre žiadateľov

Dňa 21.09.2021 sa bude k predmetnej výzve konať online informačný seminár. Pozvánka na seminár bude oprávneným žiadateľom zasielaná mailovou formou.

 

 

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP vrátane záväzných formulárov

Príloha č. 2 - Príručka pre žiadateľa o NFP

Príloha č. 3 - Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov 
​Príloha č. 4 - Podmienky oprávnenosti výdavkov

Príloha č. 5 - Produktové línie a podporované odvetvia pre domény RIS3 SK

VÝZVA + VŠETKY PRÍLOHY

Dokumenty v pôvodnom znení

 

Pomôcky:

Metodická pomôcka k verejnému obstarávaniu v rámci výzvy OPII-MH/DP/2021/9.5-34 - vzťahuje sa na postup zadávania zákaziek, ktorý bol začatý do 30.3.2022

Metodická pomôcka k obstarávaniu v rámci výzvy OPII-MH/DP/2021/9.5-34 - vzťahuje sa na postup zadávania zákaziek, ktorý bol začatý od 31.3.2022

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť