Kritériá na výber dopytovo-orientovaných projektov OP VaI pre vybrané oblasti podpory v gescii Ministerstva hospodárstva SR_verzia 3.0  - zverejnené dňa 27. 6. 2017


Vzor zmluvy o partnerstve pre dopytovo-orientované projekty - zverejnené dňa 13. 1. 2017

Príloha č. 1 Zmluvy o partnerstve - Prehľad hlavných a podporných aktivít a merateľných ukazovateľov projektu

 

Vzor zmluvy o partnerstve pre národné projekty -  zverejnené dňa 18. 7. 2017

Príloha č. 1 Zmluvy o partnerstve - Prehľad hlavných a podporných aktivít a merateľných ukazovateľov projektu

Príloha č. 2 Zmluvy o partnerstve - Prehľad účtov Hlavného partnera a Partnera

Príloha č. 4  Zmluvy o partnerstve - Výkonnostný rámec Projektu pre Partnera

 

Vzor zmluvy o partnerstve pre národné projekty - zverejnené dňa 30. 6. 2017

 

Vzor zmluvy o partnerstve pre národné projekty - zverejnené dňa 15. 12. 2016 

Príloha č. 1 Zmluvy o partnerstve - Prehľad hlavných a podporných aktivít a merateľných ukazovateľov projektu

 

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP - zverejnené dňa 26. 5. 2017


Príručka k oprávnenosti výdavkov pre národné projekty OP VaI v gescii MH SR_verzia 1.1 - zverejnené dňa 22. 12. 2016


Príručka k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP VaI v gescii MH SR pre postupy zadávania zákaziek po 17. 04. 2016_verzia 1.5 - zverejnené dňa 12. 6. 2018

Prílohy k Príručke k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP VaI v gescii MH SR_pre postupy zadávania zákaziek po 17.04.2016_verzia 1.5

Príručka k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP VaI v gescii MH SR_pre postupy zadávania zákaziek po 17.04.2016_verzia 1.5_sledovanie zmien

 

Príručka k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP VaI v gescii MH SR_pre postupy zadávania zákaziek do 17.04.2016 vrátane_verzia 1.1 - zverejnené dňa 22. 8. 2017

Prílohy k Príručke k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP VaI v gescii MH SR_pre postupy zadávania zákaziek do 17.04.2016   vrátane_verzia 1.1

Príručka k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP VaI v gescii MH SR_pre postupy zadávania zákaziek do 17.04.2016 vrátane_verzia 1.1_sledovanie zmien


 Príručka pre prijímateľa pre dopytovo-orientované projekty v gescii MH SR- zverejnené dňa 30. 4. 2018

Prílohy k Príručke pre prijímateľa pre dopytovo-orientované projekty v gescii MH SR

 

Príručka pre prijímateľa pre národné projekty OP VaI v gescii MH SR - zverejnené dňa 8. 6. 2017 

Prílohy k Príručke pre prijímateľa pre národné projekty OP VaI v gescii MH SR


Vyhlásenie o veľkosti podniku_verzia 1.1 zverejnené dňa 13. 6. 2018

Modelové vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP – príklad_verzia 2.0 - zverejnené dňa 13. 6. 2018  


Overenie podmienky podniku v ťažkostiach_verzia 4.0 - zverejnené dňa 6. 12. 2017


Metodika pre vypracovanie finančnej analýzy projektu_verzia 1.0 - zverejnené dňa 23. 2. 2017

Prílohy k Metodike pre vypracovanie finančnej analýzy projektu


 Usmernenie k zabezpečeniu pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - zverejnené dňa 2. 2. 2018

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť