Usmernenie pre prijímateľov k uplatneniu preddavkových platieb v rámci dopytovo - orientovaných projektov v gescii MH SR_4.2 - zverejnené dňa 20.9. 2023

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť