Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie projektových zámerov zameranú na podporu vzniku a činnosti technologicko – inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva (kód OPVaI-MH/DP/PZ/2018/1.2.2-01).

Cieľom zverejnenej výzvy je podporiť projekty zamerané na zriadenie alebo modernizáciu výskumnej infraštruktúry a zároveň dosiahnutie a praktické uplatnenie inovácií produktu alebo procesu (s možným doplnením o organizačnú inováciu) a ich zavedenie do produkčného procesu prostredníctvom realizácie jednotlivých výskumno- vývojových úloh, čím dôjde k zvýšeniu inovačnej úrovne v podnikoch. Podporené podniky musia pôsobiť buď v hlavnom odvetví, ktorým je charakterizovaná jedna z domén inteligentnej špecializácie, zadefinovaných v Implementačnom pláne Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (RIS3 SK), alebo v niektorom z odvetví reprezentujúcich funkčné väzby existujúce v rámci príslušného hlavného odvetvia, ktorým je charakterizovaná určená doména. Podporené môžu byť projekty realizované na území celého Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja. V rámci výzvy môžu byť podporené mikro, malé, stredné aj veľké podniky, ako aj výskumné organizácie, pričom oprávnenými aktivitami sú priemyselný výskum, experimentálny vývoj a zriadenie alebo modernizáciu výskumnej infraštruktúry. Súčasne môže byť s uvedenými činnosťami predmetom projektu aj aktivita relevantná iba pre MSP a zameraná na ochranu práv duševného vlastníctva.  Uplatnenie inštitútu partnerstva je v rámci výzvy povinné, pričom realizácia projektového zámeru sa musí uskutočniť prostredníctvom minimálne 3 partnerov žiadateľa a pre oprávneného žiadateľa, ktorým je veľký podnik je uplatnenie inštitútu partnerstva so zapojením aspoň jedného MSP podmienkou pre posúdenie projektového zámeru. Na výzvu je vyčlenených celkovo 100 mil. EUR.

Ministerstvo hospodárstva SR aplikuje pre projekty zamerané na vznik a činnosť technologicko-inovačných platforiem dvojkolový proces výberu projektov. Uvedená skutočnosť znamená, že po ukončení procesu posudzovania projektových zámerov predložených v rámci výzvy bude nasledovať vyhlásenie výzvy na predkladanie ŽoNFP, pričom jednou z podmienok poskytnutia príspevku v nej stanovenou, bude predloženie hodnotiacej správy projektového zámeru, t. j. účasť v prvom kole výberu projektov.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 100 000 000 EUR.

Dátum vyhlásenia výzvy:  17. 7. 2018

Typ výzvy: uzavretá

Dátum uzavretia výzvy:  30. 11. 2018

  

Informačné semináre k výzve

 

 

Uzavretie výzvy na predkladanie projektových zámerov zameranej na podporu vzniku a činnosti technologicko – inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva (kód výzvy OPVaI-MH/DP/PZ/2018/1.2.2-01)

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie konajúci v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a inovácie oznamuje, že ku dňu 11. januára 2019 uzatvára výzvu na predkladanie projektových zámerov s kódom OPVaI-MH/DP/PZ/2018/1.2.2-01, zameranú na podporu vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva. Po tomto termíne nie je možné predkladať projektové zámery v rámci výzvy OPVaI-MH/DP/PZ/2018/1.2.2-01.

 

Informácia o posune termínu uzavretia výzvy na predkladanie projektových zámerov s kódom OPVaI-MH/DP/PZ/2018/1.2.2-01

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie konajúci v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a inovácie informuje, že s cieľom vytvoriť žiadateľom väčší priestor pre kvalitnejšiu prípravu projektových zámerov v rámci výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/PZ/2018/1.2.2-01 zameranej na podporu vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva

posúva termín uzavretia tejto výzvy z pôvodného termínu 30. 11. 2018 na termín 11. 01. 2019.

Po tomto termíne uzavretia výzvy už nebude možné predkladať projektové zámery.  

 

USMERNENIE č. 1

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie dňa 10. 10. 2018 vydalo Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie projektových zámerov zameranej na podporu vzniku a činnosti technologicko – inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva (kód OPVaI-MH/DP/PZ/2018/1.2.2-01).

Cieľom Usmernenia č. 1 k výzve na predkladanie projektových zámerov zameranej na podporu vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva s kódom OPVaI-MH/DP/PZ/2018/1.2.2-01 (ďalej len „usmernenie č. 1“) je úprava výzvy a jej príloh v súvislosti s/so:

  • prijatím zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 26.09.2018;
  • prijatím zákona č. 270/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorý nadobudol účinnosť dňa 26.09.2018;
  • zohľadnením praktických skúseností vyplývajúcich z procesu posudzovania projektov predložených v rámci výziev s podobným zameraním.

 

Usmernením č. 1 k výzve sa v plnom rozsahu nahrádza:

-       dokument výzvy za dokument výzvy v znení Usmernenia č. 1

  • formulár prílohy č. 1 projektového zámeru – Doplňujúce údaje, ktorý je súčasťou prílohy č. 1 výzvy – Formulár projektového zámeru vrátane záväzných formulárov za formulár prílohy č. 1 projektového zámeru – Doplňujúce údaje v znení Usmernenia č. 1

-       príloha č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa za Príručku pre žiadateľa v znení Usmernenia č. 1

-       príloha č. 5 výzvy – Podmienky oprávnenosti výdavkov  za Podmienky oprávnenosti výdavkov  v znení Usmernenia č. 1

-       príloha č. 7 výzvy – Podmienky poskytnutia príspevku pre projekty zamerané na podporu vzniku a činnosti technologicko – inovačných platforiem  za Podmienky poskytnutia príspevku pre projekty zamerané na podporu vzniku a činnosti technologicko – inovačných platforiem  v znení Usmernenia č. 1

 

Usmernením č. 1 k výzve sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok pre posúdenie projektového zámeru.

Usmernenie č. 1 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 10. októbra 2018.

 

USMERNENIE č. 2

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie dňa 6.11.2018 vydalo Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie projektových zámerov zameranej na podporu vzniku a činnosti technologicko – inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva (kód OPVaI-MH/DP/PZ/2018/1.2.2-01).

Cieľom Usmernenia č. 2 k výzve na predkladanie projektových zámerov zameranej na podporu vzniku a činnosti technologicko – inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva s kódom OPVaI-MH/DP/PZ/2018/1.2.2-01 (ďalej len „usmernenie č. 2“) je úprava výzvy a jej príloh v súvislosti so snahou optimalizovať súbor podmienok pre posúdenie projektového zámeru v kontexte existujúcej právnej úpravy a s prihliadnutím na materiálno - technické, ako i kapacitné zázemie časti oprávnených partnerov, zohľadňujúc pri tom charakter realizovaných hlavných aktivít, čo v konečnom dôsledku môže prispieť k zvýšeniu absorpčnej kapacity výzvy a kvality predkladaných projektových zámerov. V nadväznosti na uvedené rozšíril poskytovateľ oblasť pôsobnosti podmienky pre posúdenie projektového zámeru súvisiacej s územnou oprávnenosťou o možnosť realizovať časť projektového zámeru pri súčasnom splnení stanovených podmienok mimo oprávneného územia, a to v Bratislavskom kraji.

Usmernením č. 2 k výzve sa v plnom rozsahu nahrádza:

  • dokument výzvy v znení Usmernenia č. 1 za dokument výzvy v znení Usmernenia č. 2
  • formulár projektového zámeru, ktorý je súčasťou prílohy č. 1 výzvy – Formulár projektového zámeru vrátane záväzných formulárov za formulár projektového zámeru v znení Usmernenia č. 2
  • príloha č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa v znení Usmernenia č. 1 za Príručku pre žiadateľa v znení Usmernenia č. 2
  • príloha č. 5 výzvy – Podmienky oprávnenosti výdavkov  v znení Usmernenia č. 1 za Podmienky oprávnenosti výdavkov  v znení Usmernenia č. 2
  • príloha č. 7 výzvy – Podmienky poskytnutia príspevku pre projekty zamerané na podporu vzniku a činnosti technologicko – inovačných platforiem  v znení Usmernenia č. 1 za Podmienky poskytnutia príspevku pre projekty zamerané na podporu vzniku a činnosti technologicko – inovačných platforiem  v znení Usmernenia č. 2

 

Usmernením č. 2 k výzve sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok pre posúdenie projektového zámeru.

Usmernenie č. 2 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t.j. od 6. novembra 2018.

 

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 – Projektový zámer (vrátane záväzných formulárov) v znení Usmernenia č. 2

Príloha č. 2 - Príručka pre žiadateľa v znení Usmernenia č. 2 

Príloha č. 3 - Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v znení Dodatku č. 2

Príloha č. 4 - Zoznam merateľných ukazovateľov projektového zámeru a iných údajov

Príloha č. 5 - Podmienky oprávnenosti výdavkov v znení Usmernenia č. 2

Príloha č. 6 – Produktové línie a podporované odvetvia pre domény RIS3 SK

Príloha č. 7 - Podmienky poskytnutia príspevku pre projekty zamerané na podporu vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem v znení Usmernenia č. 2

 

VÝZVA + VŠETKY PRÍLOHY

 

Pomôcky:

Odpovede na často kladené otázky (FAQ)

 

 

Dokumenty v pôvodnom znení

 

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť