Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-09).

Cieľom zverejnenej výzvy je podporiť projekty zamerané na zavádzanie systému manažérstva podľa noriem systémov manažérstva a/alebo zamerané na posudzovanie zhody výrobkov. Získaním certifikátu alebo posúdením zhody výrobkov poskytnú žiadatelia svojim súčasným a potenciálnym obchodným partnerom uistenie o kvalite procesov v podniku, ako aj uistenie, že ich produkty sú v súlade s príslušnými technickými normami, čím zvýšia svoju konkurencieschopnosť a dôveryhodnosť nielen na slovenskom trhu.

Oprávnené sú projekty realizované na území SR okrem územia Bratislavského kraja.

V rámci výzvy môžu byť podporené mikro-, malé a stredné podniky, od vzniku ktorých ku dňu predloženia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) uplynulo minimálne 36 mesiacov a ktoré majú zároveň v predmete podnikania zapísané minimálne 12 mesiacov bezprostredne predchádzajúcich dňu predloženia ŽoNFP:

  • minimálne jedno z oprávnených odvetví uvedených vo výzve v prípade realizovania aktivity A. Zavedenie systému manažérstva podľa noriem systémov manažérstva (ďalej len „aktivita A.“) alebo
  • všetky činnosti v súlade so zameraním projektu (v členení oprávnených odvetví uvedených vo výzve) v prípade realizovania aktivity B. Posúdenie zhody výrobkov (ďalej len „aktivita B.“) alebo
  • minimálne jedno z oprávnených odvetví uvedených vo výzve a zároveň všetky činnosti v súlade so zameraním projektu (v členení oprávnených odvetví uvedených vo výzve) v prípade realizovania aktivity A. a zároveň aktivity B.

Oprávnenými činnosťami sú napr. certifikácia systému manažérstva akreditovaným subjektom a výkon dozoru nad certifikovaným systémom manažérstva (v rámci aktivity A.) alebo výkon posúdenia zhody autorizovanou osobou alebo notifikovanou osobou (v rámci aktivity B.).

K uzavretiu výzvy dôjde po vyčerpaní vyčlenených finančných prostriedkov alebo na základe rozhodnutia poskytovateľa z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany žiadateľov. Informácia o uzavretí výzvy bude zverejnená na webovom sídle operačného programu.

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 4 000 000 EUR.

Dátum vyhlásenia výzvy: 31. 10. 2017

Typ výzvy: otvorená

 

Uzavretie výzvy

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie konajúci v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a inovácie oznamuje, že ku dňu 31. júla 2018 uzatvára výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2017-3.3.1-09, zameranú na podporu zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti MSP. Dôvodom uzavretia výzvy je nedostatočný dopyt zo strany potenciálnych žiadateľov. Po tomto termíne nie je možné predkladať žiadosti o poskytnutie NFP v rámci výzvy.

 

USMERNENIE č. 1

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie dňa 8. 3. 2018 vydalo Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-09).

Cieľom Usmernenia č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-09 (ďalej len „výzva“) je najmä úprava výzvy vo vzťahu k rozšíreniu postupov predkladania formulára ŽoNFP, a to priamo z prostredia ITMS2014+ do elektronickej schránky poskytovateľa, ďalej posun termínu 2. hodnotiaceho kola z 3. 3. 2018 na 3. 4. 2018, bližšie špecifikovanie spôsobu overovania splnenia jednotlivých podmienok poskytnutia príspevku prostredníctvom verejne dostupných registrov, bližšie špecifikovanie formy a spôsobu doručovania dokumentov medzi žiadateľom a poskytovateľom, odstránenie právnej neistoty žiadateľa v prípade odstránenie právnej neistoty žiadateľa v prípade stiahnutia ŽoNFP a jej opätovného predloženia a oprava zrejmých nesprávností.

Usmernením č. 1 k výzve sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Usmernením č. 1 k výzve sa v plnom rozsahu nahrádza:

  • dokument výzvy na dokument výzvy v znení Usmernenia č. 1
  • príloha č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa, verzia č. 1 na verziu č. 2.

Usmernenie č. 1 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 8. marca 2018.

 

Informácia o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-09

 

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP vrátane záväzných formulárov

Príloha č. 2 - Príručka pre žiadateľa v znení Usmernenia č. 1 

Príloha č. 3 - Schéma pomoci de minimis

Príloha č. 4 - Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov

Príloha č. 5 - Identifikácia synergií a komplementarít

Príloha č. 6 - Podmienky oprávnenosti výdavkov

 

VÝZVA + VŠETKY PRÍLOHY

 

 

Pomôcky:

Ako pracovať s výzvou a dokumentmi k výzve

Test úplnosti ŽoNFP

Určenie postupu verejného obstarávania

Odpovede na často kladené otázky (FAQ) k verejnému obstarávaniu

   

 

Dokumenty výzvy v pôvodnom znení

 

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť