Prehľad základných informácií o aktuálne vyhlásených výzvach na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „žiadostí o NFP“) v gescii MH SR (ďalej len „výzvy“)

 

Inštruktážne video pre žiadateľov k elektronickému podpisovaniu a odosielaniu žiadostí o NFP priamo v ITMS2014+ (prostredníctvom integrácie IMTS2014+ s Ústredným portálom verejnej správy)

FAQ pre žiadateľov k odstráneniu nedostatkov v ŽoNFP prostredníctvom doplnenia ŽoNFP

FAQ pre žiadateľov k odstráneniu nedostatkov v ŽoNFP prostredníctvom doplnenia ŽoNFP v rámci výziev vyhlásených pod schémou štátnej pomoci

Inštrukcia k možnosti sledovania posunu ŽoFNP v ITMS2014+

FAQ pre prijímateľov v rámci výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18 k preukazovaniu predloženia inovačného projektu do pokračovateľa nástroja EIC Accelerator Pilot (predchádzajúca  fáza 2 SME Instrument)   

FAQ pre prijímateľov v rámci výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19 k preukazovaniu predloženia inovačného projektu do pokračovateľa nástroja EIC Accelerator Pilot (predchádzajúca  fáza 2 SME Instrument)  

 

Aktuálny zoznam dopytovo-orientovaných výziev, t. j. výziev určených pre dvoch a viacerých oprávnených žiadateľov, medzi ktorými prebieha súťaž, vrátane archívu výziev, kde sa nachádzajú výzvy, v rámci ktorých už nie je možné predkladať žiadosti o NFP, a zoznamov schválených a neschválených žiadostí o NFP

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť