Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu sieťovania podnikov v Bratislavskom kraji (kód OPII-MH/DP/2020/10.3-29).

 

V rámci výzvy môžu byť podporené klastrové organizácie, ktoré sú záujmovými združeniami právnických osôb a zároveň sú držiteľom minimálne bronzového certifikátu v zmysle hodnotenia podľa metodiky Európskeho sekretariátu pre klastrové analýzy (ESCA), ktorý je platný k dátumu predloženia žiadosti o poskytnutie NFP (ďalej len „ŽoNFP“), resp. jeho platnosť skončila maximálne tri mesiace pred dátumom predloženia ŽoNFP.

Cieľom zverejnenej výzvy je podporiť činnosti klastrovej organizácie zamerané na plnenie úloh a cieľov vyplývajúcich pre ňu z dokumentu Stratégia rozvoja klastrovej organizácie platného počas obdobia realizácie hlavnej aktivity projektu a súčasne hodnotení a odporúčaní vyplývajúcich z procesu certifikácie, prípadne recertifikácie uskutočneného podľa metodiky Európskeho sekretariátu pre klastrové analýzy (ESCA) s dôrazom na zefektívnenie činnosti a rozvoj klastrovej organizácie, podporu jej inovačného potenciálu, vzájomnej spolupráce s ďalšími klastrovými organizáciami, podporu povedomia o jej poslaní a aktivitách a podporu jej internacionalizácie. V rámci podporeného projektu musí byť preukázaný súlad cieľov žiadateľa o pomoc popísaných v dokumente Stratégia rozvoja klastrovej organizácie, ktorých plnenie je súčasťou oprávneného projektu s niektorým z hlavných trendov a/alebo vedľajších trendov a/alebo integrovaných rozvojových trendov, ktorými je charakterizovaná jedna z domén inteligentnej špecializácie, zadefinovaných v Implementačnom pláne Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (RIS3 SK) a zároveň s niektorou z produktových línií stanovených v rámci určenej  domény RIS3 SK.

Podporení môžu byť žiadatelia so sídlom na území Bratislavského kraja pričom oprávnenou aktivitou je  rozvoj aktivít a posilnenie pozície klastrovej organizácie.

Maximálna intenzita pomoci (poskytnutý nenávratný finančný príspevok) je na úrovni 85 % z celkových oprávnených výdavkov.

K uzavretiu výzvy dôjde po vyčerpaní vyčlenených finančných prostriedkov alebo na základe rozhodnutia poskytovateľa z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany žiadateľov. Informácia o uzavretí výzvy bude zverejnená na webovom sídle operačného programu.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 2 300 000 EUR.

Dátum vyhlásenia výzvy:  28. 02. 2020

Typ výzvy: otvorená

 

INFORMAČNÝ SEMINÁR 

 

Ministerstvo hospodárstva SR aktualizuje termín uzavretia prebiehajúceho hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPII-MH/DP/2020/10.3-29

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra posúva termín uzavretia prebiehajúceho hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPII-MH/DP/2020/10.3-29 z 30. novembra 2020 na 31. decembra 2020, čím reflektuje na pretrvávajúcu mimoriadnu situáciu vyhlásenú vládou Slovenskej republiky v dôsledku šíriaceho sa ochorenia COVID-19 a s tým súvisiace obmedzené fungovanie orgánov verejnej správy, ktoré zabezpečujú konania, výstupy ktorých sú nevyhnutné pre splnenie vybraných podmienok poskytnutia príspevku.

UPOZORNENIE!!!

Upozorňujeme žiadateľov, že aktualizovaný termín uzavretia prebiehajúceho hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie ŽoNFP s kódom OPII-MH/DP/2020/10.3-29 je pravdepodobne posledným možným termínom na predloženie žiadosti o poskytnutie NFP v rámci tejto výzvy. Ministerstvo hospodárstva SR plánuje uzavrieť výzvu na predkladanie ŽoNFP s kódom OPII-MH/DP/2020/10.3-29 po uplynutí termínu 31. 12. 2020 z dôvodu očakávaného vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na túto výzvu na predkladanie ŽoNFP.

Informácia pre žiadateľov o poskytnutie NFP v rámci výziev operačného programu Integrovaná infraštruktúra v gescii Ministerstva hospodárstva SR v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v Slovenskej republike - aktualizácia č. 1

 

Informácia pre žiadateľov o aktualizácii výzvy ku dňu 06.05.2020

 

USMERNENIE Č. 1

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra vydalo dňa 22. mája 2020 Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu sieťovania v Bratislavskom kraji (kód výzvy OPII-MH/DP/2020/10.3-29).

 

Cieľom usmernenia č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) s kódom OPII-MH/DP/2020/10.3-29 (ďalej len „výzva“) je úprava výzvy a jej príloh v súvislosti s/so:

 • prijatím Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/558 z 23. apríla 2020, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1301/2013 a (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o špecifické opatrenia na zabezpečenie mimoriadnej flexibility pri využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v reakcii na výskyt ochorenia COVID-19 (ďalej len „novela nariadenia o ERDF a všeobecného nariadenia“), ktoré nadobudlo účinnosť dňa 24.04.2020;
 • zohľadnením praktických skúseností vyplývajúcich z procesu posudzovania projektov predložených v rámci iných výziev.

 

Usmernením č. 1 sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra v súlade s ustanovením § 57 ods. 1 zákona č. 292/2017 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o EŠIF“) mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k zúženiu rozsahu podmienok poskytnutia príspevku podľa § 17 ods. 3 písm. a) a ods. 4 písm. a) zákona o EŠIF.

 

Usmernením č. 1 sa v plnom rozsahu nahrádza:

 • text Výzvy za text Výzvy v znení Usmernenia č. 1;
 • príloha č. 1 Vvýzvy - Formulár ŽoNFP vrátane záväzných formulárov, dokument Inštrukcia k vyplneniu ŽoNFP za prílohu č. 1 Výzvy - Formulár ŽoNFP vrátane záväzných formulárov, dokument Inštrukcia k vyplneniu ŽoNFP v znení Usmernenia č. 1;
 • záväzný formulár Prílohy č. 3 ŽoNFP - Doplňujúce údaje za záväzný formulár Prílohy č. 3 ŽoNFP - Doplňujúce údaje v znení Usmernenia č. 1;
 • záväzný formulár Prílohy č. 3.1 - personálne matice za záväzný formulár Prílohy č. 3.1 - personálne matice v znení Usmernenia č. 1;
 • príloha č. 2 Výzvy – Príručka pre žiadateľa za prílohu č. 2. Výzvy – Príručka pre žiadateľa v znení Usmernenia č. 1.

 

USMERNENIE č. 2

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra vydalo dňa 7. júla 2020 Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu sieťovania podnikov v Bratislavskom kraji (kód výzvy OPII-MH/DP/2020/10.3-29).

Cieľom Usmernenia č. 2 je úprava príloh výzvy v súvislosti s/so:

 • aktualizáciou Schémy pomoci de minimis na podporu sieťovania podnikov;
 • spresnením vymedzenia oprávnených výdavkov v rámci skupiny výdavkov 521 Mzdové výdavky;
 • odstránením zrejmej nesprávnosti.

Právnym základom pre zmenu výzvy je § 57 ods. 1 a ods. 5 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Usmernením č. 2 k výzve sa v plnom rozsahu nahrádza:

 • príloha č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP vrátane záväzných formulárov, formulár časti 3.1 - personálne matice prílohy č. 3 ŽoNFP - Doplňujúce údaje;
 • príloha č. 3 výzvy – Schéma pomoci de minimis na podporu sieťovania podnikov;
 • príloha č. 5 výzvy – Podmienky oprávnenosti výdavkov.

Usmernenie č. 2 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t. j. od 7​. júla 2020.

 

 

 

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 – Žiadosť o NFP (vrátane záväzných formulárov)

Príloha č. 2 - Príručka pre žiadateľa  o NFP

Príloha č. 3 - Schéma pomoci de minimis na podporu sieťovania podnikov

Príloha č. 4 - Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov

Príloha č. 5 - Podmienky oprávnenosti výdavkov

Príloha č. 6 – Produktové línie a určujúce trendy pre domény RIS3 SK

 

VÝZVA + VŠETKY PRÍLOHY

 

Pomôcky:

Odpovede na často kladené otázky (FAQ)

 

Dokumenty v pôvodnom znení 

 

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť