Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu sieťovania podnikov (kód OPII-MH/DP/2020/9.5-28).

 

V rámci výzvy môžu byť podporené klastrové organizácie, ktoré sú záujmovými združeniami právnických osôb a zároveň sú držiteľom minimálne bronzového certifikátu v zmysle hodnotenia podľa metodiky Európskeho sekretariátu pre klastrové analýzy (ESCA), ktorý je platný k dátumu predloženia žiadosti o poskytnutie NFP (ďalej len „ŽoNFP“), resp. jeho platnosť skončila maximálne tri mesiace pred dátumom predloženia ŽoNFP.

Cieľom zverejnenej výzvy je podporiť činnosti klastrovej organizácie zamerané na plnenie úloh a cieľov vyplývajúcich pre ňu z dokumentu Stratégia rozvoja klastrovej organizácie platného počas obdobia realizácie hlavnej aktivity projektu a súčasne hodnotení a odporúčaní vyplývajúcich z procesu certifikácie, prípadne recertifikácie uskutočneného podľa metodiky Európskeho sekretariátu pre klastrové analýzy (ESCA) s dôrazom na zefektívnenie činnosti a rozvoj klastrovej organizácie, podporu jej inovačného potenciálu, vzájomnej spolupráce s ďalšími klastrovými organizáciami, podporu povedomia o jej poslaní a aktivitách a podporu jej internacionalizácie. V rámci podporeného projektu musí byť preukázaný súlad cieľov žiadateľa o pomoc popísaných v dokumente Stratégia rozvoja klastrovej organizácie, ktorých plnenie je súčasťou oprávneného projektu s niektorým z hlavných trendov a/alebo vedľajších trendov a/alebo integrovaných rozvojových trendov, ktorými je charakterizovaná jedna z domén inteligentnej špecializácie, zadefinovaných v Implementačnom pláne Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (RIS3 SK) a zároveň s niektorou z produktových línií stanovených v rámci určenej  domény RIS3 SK.

Podporení môžu byť žiadatelia so sídlom na území celého Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja pričom oprávnenou aktivitou je  rozvoj aktivít a posilnenie pozície klastrovej organizácie.

Maximálna intenzita pomoci (poskytnutý nenávratný finančný príspevok) je na úrovni 85 % z celkových oprávnených výdavkov.

K uzavretiu výzvy dôjde po vyčerpaní vyčlenených finančných prostriedkov alebo na základe rozhodnutia poskytovateľa z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany žiadateľov. Informácia o uzavretí výzvy bude zverejnená na webovom sídle operačného programu.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 2 700 000 EUR.

Dátum vyhlásenia výzvy:  28. 02. 2020

Typ výzvy: otvorená

 

INFORMAČNÝ SEMINÁR

 

 

Informácia pre žiadateľov o poskytnutie NFP v rámci výziev operačného programu Integrovaná infraštruktúra v gescii Ministerstva hospodárstva SR v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v Slovenskej republike - aktualizácia č. 1

 

Informácia pre žiadateľov o aktualizácii výzvy ku dňu 06.05.2020

 

USMERNENIE Č. 1

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra vydalo dňa 22. mája 2020 Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu sieťovania (kód výzvy OPII-MH/DP/2020/9.5-28).

Cieľom usmernenia č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) s kódom OPII-MH/DP/2020/9.5-28 (ďalej len „výzva“) je úprava výzvy a jej príloh v súvislosti s/so:

 • prijatím Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/558 z 23. apríla 2020, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1301/2013 a (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o špecifické opatrenia na zabezpečenie mimoriadnej flexibility pri využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v reakcii na výskyt ochorenia COVID-19 (ďalej len „novela nariadenia o ERDF a všeobecného nariadenia“), ktoré nadobudlo účinnosť dňa 24.04.2020;
 • zohľadnením praktických skúseností vyplývajúcich z procesu posudzovania projektov predložených v rámci iných výziev.

Usmernením č. 1 sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra v súlade s ustanovením § 57 ods. 1 zákona č. 292/2017 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o EŠIF“) mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k zúženiu rozsahu podmienok poskytnutia príspevku podľa § 17 ods. 3 písm. a) a ods. 4 písm. a) zákona o EŠIF.

Usmernením č. 1 sa v plnom rozsahu nahrádza:

 • text Výzvy za text Výzvy v znení Usmernenia č. 1;
 • príloha č. 1 Výzvy - Formulár ŽoNFP vrátane záväzných formulárov, dokument Inštrukcia k vyplneniu ŽoNFP za prílohu č. 1 Výzvy - Formulár ŽoNFP vrátane záväzných formulárov, dokument Inštrukcia k vyplneniu ŽoNFP v znení Usmernenia č. 1;
 • záväzný formulár Prílohy č. 3 ŽoNFP - Doplňujúce údaje za záväzný formulár Prílohy č. 3 ŽoNFP - Doplňujúce údaje v znení Usmernenia č. 1;
 • záväzný formulár Prílohy č. 3.1 - personálne matice za záväzný formulár Prílohy č. 3.1 - personálne matice v znení Usmernenia č. 1;
 • príloha č. 2 Výzvy – Príručka pre žiadateľa za prílohu č. 2. Výzvy – Príručka pre žiadateľa v znení Usmernenia č. 1.

 

USMERNENIE č. 2

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra vydalo dňa 7. júla 2020 Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu sieťovania podnikov (kód výzvy OPII-MH/DP/2020/9.5-28).

Cieľom Usmernenia č. 2 je úprava príloh výzvy v súvislosti s/so:

 • aktualizáciou Schémy pomoci de minimis na podporu sieťovania podnikov;
 • spresnením vymedzenia oprávnených výdavkov v rámci skupiny výdavkov 521 Mzdové výdavky;
 • odstránením zrejmej nesprávnosti.

Právnym základom pre zmenu výzvy je § 57 ods. 1 a ods. 5 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Usmernením č. 2 k výzve sa v plnom rozsahu nahrádza:

 • príloha č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP vrátane záväzných formulárov, formulár časti 3.1 - personálne matice prílohy č. 3 ŽoNFP - Doplňujúce údaje;
 • príloha č. 3 výzvy – Schéma pomoci de minimis na podporu sieťovania podnikov;
 • príloha č. 5 výzvy – Podmienky oprávnenosti výdavkov.

Usmernenie č. 2 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t. j. od 7​. júla 2020.

 


 

 

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 – Žiadosť o NFP (vrátane záväzných formulárov)

Príloha č. 2 - Príručka pre žiadateľa  o NFP

Príloha č. 3 - Schéma pomoci de minimis na podporu sieťovania podnikov

Príloha č. 4 - Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov

Príloha č. 5 - Podmienky oprávnenosti výdavkov

Príloha č. 6 – Produktové línie a určujúce trendy pre domény RIS3 SK

 

VÝZVA + VŠETKY PRÍLOHY

 

Pomôcky:

Odpovede na často kladené otázky (FAQ)

 

Dokumenty v pôvodnom znení

 

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť