27.4.2018 – Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu teamingových výskumných centier mimo Bratislavského kraja, kód OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-04

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vyhlásila Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu teamingových výskumných centier mimo Bratislavského kraja s kódom OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-04.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 26 549 841 EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.


Dátum vyhlásenia výzvy:      27. 04. 2018

Dátum uzavretia:                  27.12.2019

Typ výzvy:                                 otvorená

 

Aktualizovaná zmluva o NFP v zmysle Hromadnej zmeny zmluvy Teaming (k 29.7.2022) 

Aktualizovaná zmluva o NFP v zmysle Hromadnej zmeny zmluvy Teaming (k 1.2.2022) 

Vzor zmluvy o NFP_Teaming (k 15.11.2019) 

Vzor zmluvy o NFP_Teaming (k 07.11.2019) 

Vzor zmluvy o NFP_Teaming (k 11.9.2019) 

Vzor zmluvy o NFP_Teaming (k 14.3.2019)

Vzor zmluvy o NFP_Teaming (k 27.7.2018)


 

Usmernenie č.4

Výzva OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-04 v znení usmernenia č.4 (k 26.11.2019)

Prílohy k výzve ostávajú bezo zmeny a platné v znení Usmernenia č.3 účinného od 02.05.2019


 

Usmernenie č.3

Výzva OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-04 v znení usmernenia č.3 (k 02.05.2019)

Prílohy k výzve v znení usmernenia č.3 (k 02.5.2019)


 

Usmernenie č.2

Výzva OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-04 v znení usmernenia č.2 (k 12.7.2018)

Prílohy k výzve v znení usmernenia č.2 (k 12.7.2018)


 

Usmernenie č.1 

Výzva OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-04 v znení usmernenia č.1 (k 30.5.2018)

Prílohy k výzve v znení usmernenia č.1 (k 30.5.2018)


 

Dokumenty výzvy v pôvodnom znení: 

Výzva OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-04

Prílohy k výzve

 

Stav finančnej alokácie výzvy k 26.11.2019

Informácia o uzavretí výzvy 

Výskumná agentúra konajúca podľa § 8 ods. 7 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v postavení sprostredkovateľského orgánu nástupníckeho operačného programu Integrovaná infraštruktúra oznamuje, že k 27.12.2019 uzatvára výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu teamingových výskumných centier mimo Bratislavského kraja, kód OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-04. 

Po termíne uzavretia výzvy už nebude možné predkladať Žiadosti o poskytnutie NFP.

 

 

Informácia o plánovanom uzavretí výzvy 

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v zmysle kap. 3.1.1 ods. 16 Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020, verzia 9 zo dňa 31.10.2019, oznamuje, že k 27.12.2019 uzatvorí výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) na podporu teamingových výskumných centier mimo Bratislavského kraja, kód OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-04.  

Dôvodom plánovaného uzavretia výzvy je skutočnosť, že bola dosiahnutá disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Po termíne uzavretia výzvy už nebude možné predkladať Žiadosti o poskytnutie NFP.

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť