17.08.2018 –  Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu centier excelentnosti nadnárodného významu – II. etapa s kódom OPVaI-VA/DP/2018/2.2.1-01

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu centier excelentnosti nadnárodného významu – II. etapa s kódom OPVaI-VA/DP/2018/2.2.1-01.

Indikatívna výška finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vyčlenených na výzvu je 20 000 000 EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.


Dátum vyhlásenia výzvy:      17.08.2018

Dátum uzavretia:                   Výzva bude uzavretá v deň nasledujúci po

                                                 uplynutí lehoty 45 pracovných dní odo   

                                                 dňa  účinnosti usmernenia 3.   (04.12.2019)

Typ výzvy:                               otvorená

 

Aktualizovaná zmluva o NFP v zmysle Hromadnej zmeny zmluvy CE (k 29.7.2022)

Aktualizovaná zmluva o NFP v zmysle Hromadnej zmeny zmluvy CE (k 1.2.2022)

Vzor zmluvy o NFP_CE (k 19.02.2020)

Vzor zmluvy o NFP_CE (k 15.11.2019)

Vzor zmluvy o NFP_CE (k 10.10.2018)

 


Usmernenie č.3 

Výzva OPVaI-VA/DP/2018/2.2.1-01 (v znení Usmernenia č. 3 účinného od 30.09.2019)

Prílohy k výzve ostávajú bezo zmeny a platné v znení Usmernenia č.2 účinného od 08.04.2019

 

Usmernenie č.2 

Výzva OPVaI-VA/DP/2018/2.2.1-01 (v znení Usmernenia č.2 účinného od 08.04.2019)

Prílohy k výzve (v znení Usmernenia č.2 účinného od 08.04.2019)


 Usmernenie č.1 

Výzva OPVaI-VA/DP/2018/2.2.1-01 (v znení Usmernenia č.1 účinného od 29.10.2018)

Prílohy k výzve (v znení Usmernenia č.1 účinného od 29.10.2018)


FAQ 1- Často kladené otázky k výzve CE II.etapa

FAQ 1 CE II. etapa OTÁZKA č. 47 (excel súbor)

 FAQ 2. - Často kladené otázky k výzve CE II.etapa 

 

Dokumenty výzvy v pôvodnom znení: 

Výzva OPVaI-VA/DP/2018/2.2.1-01

Prílohy k výzve

 

 Stav finančnej alokácie výzvy k 04.12.2019

 

Informácia o uzavretí výzvy 

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie oznamuje, že k 04.12.2019 uzatvára výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu centier excelentnosti nadnárodného významu – II. etapa (kód OPVaI-VA/DP/2018/2.2.1-01).

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť