Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu MSP v najmenej rozvinutých okresoch (kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08).

Predmetom zverejnenej výzvy je podpora mikro-, malých a stredných podnikov (MSP), ktoré plánujú tvorbu nového alebo inovovaného produktu, resp. inováciu výrobného procesu v najmenej rozvinutých okresoch SR, a to s cieľom:

  • udržať v daných regiónoch existujúce investície a pomôcť im v raste, t. j. motivovať MSP už pôsobiacich v najmenej rozvinutých okresov, aby rozšírili svoju činnosť,
  • priviesť do najmenej rozvinutých okresov nové investície, t. j. motivovať MSP pôsobiacich mimo týchto regiónov, aby realizovali nové projekty práve tu,
  • podporiť tvorbu nových pracovných miest v oblastiach s dlhodobo vysokou mierou nezamestnanosti.

Oprávneným miestom realizácie projektov sú výhradne najmenej rozvinuté okresy SR, t. j. okresy definované v zozname vedenom Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle zákona č. 336/2015 Z.z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pre oprávnenosť projektu z hľadiska miesta realizácie je rozhodujúci stav k poslednému dostupnému mesiacu predchádzajúcemu termínu uzavretia príslušného hodnotiaceho kola výzvy.

K uzavretiu výzvy dôjde po vyčerpaní vyčlenených finančných prostriedkov alebo na základe rozhodnutia poskytovateľa z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany žiadateľov. Informácia o uzavretí výzvy bude zverejnená na webovom sídle operačného programu.

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu: 50 000 000 EUR

Dátum vyhlásenia výzvy:  12. 09. 2017

Typ výzvy: otvorená

 

INFORMAČNÝ LETÁK K VÝZVE

 

 

UZAVRETIE VÝZVY

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie konajúci v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a inovácie oznamuje, že ku dňu 28. septembra 2018 uzatvára výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08 zameranú na podporu MSP v najmenej rozvinutých okresoch. Dôvodom uzavretia výzvy je vyčerpanie finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Po tomto termíne nie je možné predkladať žiadosti o poskytnutie NFP v rámci výzvy.

 

USMERNENIE č. 1

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie dňa 06.11.2017 vydalo Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) zameranej na podporu mikro-, malých a stredných podnikov v najmenej rozvinutých okresoch (kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08).

Cieľom Usmernenia č. 1 k výzve na predkladanie ŽoNFP s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08 (ďalej len „výzva“) je optimalizácia výzvy vo vzťahu k zneniu prílohy č. 1 výzvy – Formulár ŽoNFP a prílohy č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa ako aj vo vzťahu k informáciám uvedeným v rámci povinnej prílohy č. 5 ŽoNFP – Dokumentácia k oprávneným výdavkom a povinnej prílohy č. 6 ŽoNFP – Doplňujúce údaje.

Usmernením č. 1 k výzve sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Usmernením č. 1 k výzve sa v plnom rozsahu nahrádza:

  • príloha č. 1 výzvyFormulár ŽoNFP,
  • príloha č. 2 výzvyPríručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08,
  • formulár prílohy č. 5 ŽoNFP –  Dokumentácia k oprávneným výdavkom  a
  • formulár prílohy č. 6 ŽoNFPDoplňujúce údaje.  

Usmernenie č. 1 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 06. novembra 2017.

 

USMERNENIE č. 2

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vydalo dňa 05. 01. 2018 Usmernenie č. 2 k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) zameranej na podporu mikro-, malých a stredných podnikov v najmenej rozvinutých okresoch (kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08).

Cieľom Usmernenia č. 2 k výzve na predkladanie ŽoNFP s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08 (ďalej len „výzva“) je úprava spôsobu preukazovania právneho vzťahu žiadateľa k dlhodobému hnuteľnému majetku, ktorý má byť zhodnotený z nenávratného finančného príspevku v rámci  podmienky poskytnutia príspevku č. 22 - Podmienka mať vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít projektu.

Usmernením č. 2 k výzve sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Usmernením č. 2 k výzve sa v plnom rozsahu nahrádza:

  • dokument výzvy,
  • príloha č. 2 výzvyPríručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08,
  • formulár prílohy č. 6 ŽoNFPDoplňujúce údaje.

Usmernenie č. 2 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 05. januára 2018.

 

UPOZORNENIE:

 

Usmernením č. 3 k výzve sa posúva termín uzávierky 3. hodnotiaceho kola z 15. 03. 2018 na 29. 03. 2018.

 

USMERNENIE č. 3

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vydalo dňa 28. 2. 2018 Usmernenie č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu MSP v najmenej rozvinutých okresoch (kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08).

Cieľom Usmernenia č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08 (ďalej len „výzva“) je najmä úprava výzvy vo vzťahu k rozšíreniu postupov predkladania formulára ŽoNFP, a to priamo z prostredia ITMS2014+ do elektronickej schránky poskytovateľa a posun termínu uzávierky 3. hodnotiaceho kola a ďalších nasledujúcich kôl, ďalej bližšie špecifikovanie spôsobu overovania splnenia jednotlivých podmienok poskytnutia príspevku prostredníctvom verejne dostupných registrov, bližšie špecifikovanie formy a spôsobu doručovania dokumentov medzi žiadateľom a poskytovateľom, odstránenie právnej neistoty žiadateľa v prípade stiahnutia ŽoNFP a jej opätovného predloženia a oprava zrejmých nesprávností.

Usmernením č. 3 k výzve sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Usmernením č. 3 k výzve sa v plnom rozsahu nahrádza:

-          dokument výzvy na dokument výzvy v znení Usmernenia č. 3,

-          príloha č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa, verzia č. 3 na verziu č. 4.

Usmernenie č. 3 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 28. februára 2018.

 

Informácia o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08

 

Informácia o posune hodnotiacich kôl v rámci výziev s kódmi OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08 a OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie konajúci v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a inovácie informuje, že s cieľom vytvoriť žiadateľom väčší priestor pre kvalitnejšiu prípravu žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08 zameranej na podporu MSP v najmenej rozvinutých okresoch a výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14 zameranej na podporu MSP pôsobiacich v oblasti poskytovania služieb v najmenej rozvinutých okresoch posúva termíny uzávierky prebiehajúcich hodnotiacich kôl týchto výziev z pôvodného termínu 31. 7. 2018 na 28. 9. 2018.

Uvedený termín je pravdepodobne posledným možným termínom na predloženie žiadosti o poskytnutie NFP v rámci príslušných hodnotiacich kôl uvedených výziev.

 

Prílohy k výzve:

 

Príloha č. 1 – Formulár žiadosti o poskytnutie NFP (vrátane záväzných formulárov)

Príloha č. 2 - Príručka pre žiadateľa

Príloha č. 3 - Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií a technologického transferu v znení dodatku č. 3

Príloha č. 4 - Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov

Príloha č. 5 - Identifikácia oblastí podpory, kde budú EŠIF a ostatné nástroje podpory použité synergickým a komplementárnym spôsobom

Príloha č. 6 - Podmienky oprávnenosti výdavkov

 

VÝZVA + VŠETKY PRÍLOHY

 

Pomôcky:

Ako pracovať s výzvou a dokumentmi k výzve

Test úplnosti ŽoNFP

Určenie postupu verejného obstarávania

Odpovede na často kladené otázky (FAQ)

Odpovede na často kladené otázky (FAQ) k verejnému obstarávaniu

 

 

 

 

Dokumenty výzvy v pôvodnom znení

 

 

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť