29. októbra 2020

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra konajúci v mene a na účet Ministerstva dopravy a výstavby SR ako riadiaceho orgánu pre operačný program Integrovaná infraštruktúra podľa zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom, informuje žiadateľov, že plánuje uzavrieť výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18 a OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19 v termíne 30. novembra 2020, t.j. v termíne uzavretia aktuálneho hodnotiaceho kola daných výziev, a to z dôvodu uzavretia pilotnej fázy EIC Acceleratora v rámci programu Horizont 2020.

Vzhľadom na uvedenú skutočnosť upozorňujeme žiadateľov, že plánované termíny uzavretia výziev sú pravdepodobne posledným možným termínom na predloženie žiadosti o poskytnutie NFP v rámci príslušných hodnotiacich kôl jednotlivých výziev.

Po termíne uzavretia výziev už nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie NFP.

Presný dátum uzavretia jednotlivých výziev bude zverejnený na webovom sídle www.opvai.sk.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť