Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu zapájania MSP v Bratislavskom kraji do programov EÚ (kód OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19).

Cieľom výzvy je podporiť zapájanie MSP do programov EÚ, keďže v  minulosti neexistovala účinná forma takejto podpory MSP, v dôsledku čoho SR dosahovalo nízku mieru zapojenia MSP do programov EÚ.

Výzva je zameraná na podporu zapojenia MSP do Fázy 2 SME Instrument (Nástroj pre MSP), a to prostredníctvom podpory činností súvisiacich s vypracovaním štúdie uskutočniteľnosti.

SME Instrument je súčasťou programu Horizont 2020, ktorý je programom EÚ pre financovanie výskumu a inovácií. SME Instrument kombinuje finančné, koučingové a akceleračné nástroje a je zameraný na podporu mimoriadne inovačných MSP, ktoré majú ambíciu rozvíjať vlastný rastový potenciál na medzinárodných trhoch. SME Instrument zahŕňa dve, na sebe nezávislé fázy:

  • Vo fáze 1 môžu MSP získať finančné prostriedky na štúdiu uskutočniteľnosti, prostredníctvom ktorej sa preskúma inovačná alebo technologická uskutočniteľnosť a komerčný potenciál nového nápadu s cieľom pripraviť inovačný projekt.
  • Vo fáze 2 môžu MSP získať finančné prostriedky na následný vývoj produktu pre trh.

Podporené môžu byť projekty realizované na území Bratislavského samosprávneho kraja. Rozhodujúce je sídlo žiadateľa.

K uzavretiu výzvy dôjde po vyčerpaní vyčlenených finančných prostriedkov alebo na základe rozhodnutia poskytovateľa z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany žiadateľov. Informácia o uzavretí výzvy bude zverejnená na webovom sídle operačného programu.

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 750 000 EUR.

Dátum vyhlásenia výzvy: 25. 06. 2018

Typ výzvy: otvorená

  

Informačný seminár k výzve

 

FAQ pre prijímateľov v rámci výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19 k preukazovaniu predloženia inovačného projektu do pokračovateľa nástroja EIC Accelerator Pilot (predchádzajúca  fáza 2 SME Instrument)  

Informácia o predĺžení termínu na vydanie rozhodnutí v rámci 13. hodnotiaceho kola výzvy č. 19

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra informuje žiadateľov, že v rámci 13. hodnotiaceho kola Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19, zameranej na podporu zapájania MSP v Bratislavskom kraji do programov EÚ neukončí konanie o žiadostiach o NFP v stanovenom termíne 70 pracovných dní od termínu uzavretia príslušného hodnotiaceho kola v zmysle Systému riadenia EŠIF, z dôvodu veľkého počtu paralelne posudzovaných žiadostí o NFP v rámci viacerých výziev (resp. hodnotiacich kôl) ako aj z dôvodu vysokej administratívnej náročnosti schvaľovacieho procesu.

Predpokladaný termín ukončenia konania je v máji 2021.

Uzavretie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu zapájania MSP v Bratislavskom kraji do programov EÚ (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19)

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra konajúci v zastúpení Ministerstva dopravy a výstavby SR ako riadiaceho orgánu pre operačný program Integrovaná infraštruktúra oznamuje, že ku dňu 31. decembra 2020 uzatvára výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19, zameranú na podporu zapájania MSP v Bratislavskom kraji do programov EÚ. Dôvodom uzavretia výzvy je vyčerpanie finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Po tomto termíne nie je možné predkladať žiadosti o poskytnutie NFP v rámci výzvy.

 

Ministerstvo hospodárstva SR aktualizuje termín uzavretia prebiehajúceho hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPVaI-MH-DP-2018-4.1.1-19

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra posúva termín uzavretia prebiehajúceho hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPVaI-MH-DP-2018-4.1.1-19 z 30. novembra 2020 na 31. decembra 2020, čím reflektuje na pretrvávajúcu mimoriadnu situáciu vyhlásenú vládou Slovenskej republiky v dôsledku šíriaceho sa ochorenia COVID-19 a s tým súvisiace obmedzené fungovanie orgánov verejnej správy, ktoré zabezpečujú konania, výstupy ktorých sú nevyhnutné pre splnenie vybraných podmienok poskytnutia príspevku.

UPOZORNENIE!!!

Upozorňujeme žiadateľov, že aktualizovaný termín uzavretia prebiehajúceho hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie ŽoNFP s kódom OPVaI-MH-DP-2018-4.1.1-19 je pravdepodobne posledným možným termínom na predloženie žiadosti o poskytnutie NFP v rámci tejto výzvy. Ministerstvo hospodárstva SR plánuje uzavrieť výzvu na predkladanie ŽoNFP s kódom OPVaI-MH-DP-2018-4.1.1-19 po uplynutí termínu 31. 12. 2020 z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov.

 

Informácia o plánovanom uzavretí výziev s kódom OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18 a OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra konajúci v mene a na účet Ministerstva dopravy a výstavby SR ako riadiaceho orgánu pre operačný program Integrovaná infraštruktúra podľa zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom, informuje žiadateľov, že plánuje uzavrieť výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18 a OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19 v termíne 30. novembra 2020, t.j. v termíne uzavretia aktuálneho hodnotiaceho kola daných výziev, a to z dôvodu uzavretia pilotnej fázy EIC Acceleratora v rámci programu Horizont 2020.

Vzhľadom na uvedenú skutočnosť upozorňujeme žiadateľov, že plánované termíny uzavretia výziev sú pravdepodobne posledným možným termínom na predloženie žiadosti o poskytnutie NFP v rámci príslušných hodnotiacich kôl jednotlivých výziev.

Po termíne uzavretia výziev už nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie NFP.

Presný dátum uzavretia jednotlivých výziev bude zverejnený na webovom sídle www.opvai.sk.

 

Informácia pre žiadateľov o poskytnutie NFP v rámci výziev operačného programu Integrovaná infraštruktúra v gescii Ministerstva hospodárstva SR v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v Slovenskej republike - aktualizácia č. 1

Informácia o úprave časov telefonických konzultácií v rámci výziev s kódmi OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18 a OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie konajúci v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a inovácie informuje žiadateľov o úprave časov telefonických konzultácií, a to nasledovne:

pondelok:                9:00 - 11:00, 12:00 - 15:00

utorok, štvrtok:     9:00 - 11:00

streda:                      12:00 - 15:00

 

Úprava časov telefonických konzultácií nepredstavuje zmenu výzvy. Dôvodom úpravy je zosúladenie časov telefonických konzultácií so všetkými aktuálne vyhlásenými výzvami.

 

USMERNENIE č. 1

Upozornenie pre žiadateľov:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie konajúci v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a inovácie upozorňuje žiadateľov, že dňa 1.4.2014 bol na webovom sídle OP VaI v časti https://www.opvai.sk/sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v-gescii_mhsr/ zverejnený aktualizovaný dokument „Vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP, verzia 2.0“. V tejto súvislosti je potrebné od tohto dátumu využívať pri vypĺňaní Vyhlásenia na kvalifikovanie sa ako MSP aktualizovanú verziu dokumentu.

 

USMERNENIE č. 2

USMERNENIE č. 3

USMERNENIE č. 4

USMERNENIE č. 5

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra vydalo dňa 1. decembra 2020 Usmernenie č. 5 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu zapájania MSP v Bratislavskom kraji do programov EÚ (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19)

Cieľom Usmernenia č. 5 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19 je úprava výzvy a jej príloh v súvislosti s:

  • aktualizáciou Schémy pomoci de minimis na podporu zapájania mikro, malých a stredných podnikov do programov Európskej únie;
  • nahradením nástroja SME Instrument programu Horizont 2020 nástrojom EIC Accelerator Pilot a s možnosťou predkladania inovačných projektov aj v rámci nástupníckeho programu Horizont Európa.

Právnym základom pre zmenu výzvy je § 57 ods. 1 a ods. 5 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Usmernením č. 5 k výzve sa v plnom rozsahu nahrádza:

  • text výzvy v znení usmernenia č. 4 za text výzvy v znení usmernenia č. 5;
  • príloha č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa v znení usmernenia č. 4 za prílohu č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa v znení usmernenia č. 5;
  • príloha č. 3 výzvy – Schéma pomoci de minimis na podporu zapájania mikro, malých a stredných podnikov do programov Európskej únie.

Usmernenie č. 5 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t. j. od 1​. decembra 2020.

 

 

 

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP vrátane záväzného formulára

Príloha č. 2 - Príručka pre žiadateľa

Príloha č. 3 - Schéma na podporu zapájania mikro, malých a stredných podnikov do programov Európskej únie

Príloha č. 4 - Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov

Príloha č. 5 - Podmienky oprávnenosti výdavkov

Príloha č. 6 – Minimálne požiadavky na štúdiu uskutočniteľnosti

VÝZVA + VŠETKY PRÍLOHY

Dokumenty v pôvodnom znení

 

 

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť