23. septembra 2020

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra konajúci v zastúpení Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre operačný program Integrovaná infraštruktúra  informuje žiadateľov, že plánuje uzavrieť výzvy s kódmi OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21 a OPII-MH/DP/2020/11.3-23 v termínoch uvedených nižšie:

Kód výzvy

Zameranie výzvy

Plánovaný termín uzavretia výzvy

OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21

Podpora inteligentných inovácií v priemysle

30.11.2020

OPII-MH/DP/2020/11.3-23

Podpora rozvoja podnikania MSP v rámci Iniciatívy EK zameranej na transformáciu uhoľného regiónu Horná Nitra

31. 10. 2020

 

Dôvodom uzavretia výziev je očakávané vyčerpanie finančných prostriedkov vyčlenených na jednotlivé výzvy.

Vzhľadom na uvedenú skutočnosť upozorňujeme žiadateľov, že plánované termíny uzavretia výziev sú pravdepodobne posledným možným termínom na predloženie žiadosti o poskytnutie NFP v rámci jednotlivých výziev.

Po termíne uzavretia výziev už nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie NFP.

Presný dátum uzavretia jednotlivých výziev bude zverejnený na webovom sídle www.opvai.sk.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť