Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na podporu inteligentných inovácií v priemysle (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21).

Cieľom zverejnenej výzvy je podporiť projekty zamerané na zavádzanie inteligentných riešení na existujúce technológie, ako aj obstaranie nových technológií potrebných pre implementáciu inteligentných riešení a vytvorenie inteligentne riadených, vzájomne prepojených autonómnych systémov.

Výzva svojím zameraním podporuje princípy koncepcie inteligentného priemyslu 4.0 a ponúka slovenským podnikom realizovať inovatívne „smart“ investície a byť aktívnymi pri zavádzaní inteligentne riadených technológií a systémov vo svojich produkčných prevádzkach.

Žiadatelia môžu v rámci svojich projektov nakupovať dlhodobý majetok (stroje, prístroje, zariadenia, softvér, licencie) za účelom dosiahnutia inovácie produktov a/alebo procesov, a to prostredníctvom realizácie viacerých (minimálne 3) prvkov inteligentných riešení špecifikovaných vo výzve.

Výzva z hľadiska jej vecného zamerania nadväzuje na výzvu na podporu inteligentných inovácií v priemysle (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-15), ktorá bola uzavretá 31. 7. 2018 s tým, že oproti uvedenej uzavretej výzve došlo k rozšíreniu možností zamerania projektov (typov počiatočných investícií), v dôsledku čoho sú v rámci aktuálnej výzvy oprávnené nielen investície do zásadnej zmeny výrobného procesu existujúcej prevádzkarne, ale aj investície vo forme založenia novej prevádzkarne alebo diverzifikácie výroby na výrobky, ktoré sa predtým v prevádzkarni nevyrábali. Oproti uvedenej uzavretej výzve došlo v aktuálnej výzve taktiež k vypusteniu podmienky poskytnutia príspevku, v zmysle ktorej boli žiadatelia povinní mať najneskôr ku dňu predloženia projektu začaté verejné obstarávanie na hlavné aktivity projektu. K vypusteniu danej podmienky došlo najmä v nadväznosti na prijatie novely zákona o verejnom obstarávaní s účinnosťou od 26.9.2018, v rámci ktorej boli spod pôsobnosti tohto zákona vyňaté zákazky zadávané osobami, ktoré nie sú verejným obstarávateľom ani obstarávateľom podľa tohto zákona, ktorým poskytovateľ poskytne na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb 50 % a menej finančných prostriedkov z celkových oprávnených výdavkov projektu, v prípade ak nezačali verejné obstarávanie podľa predpisov účinných do 25.09.2018, alebo ak verejné obstarávanie začaté podľa predpisov účinných do 25.09.2018 zrušili v súlade s § 187d, resp. § 57 zákona o verejnom obstarávaní.

Podporené môžu byť projekty realizované na území celého Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja, pričom rozhodujúce je miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa. V rámci výzvy môžu byť podporené mikro-, malé, stredné aj veľké podniky (veľký podnik musí do aktivít súvisiacich s prevádzkou projektu zapojiť MSP).

K uzavretiu výzvy dôjde po vyčerpaní vyčlenených finančných prostriedkov alebo na základe rozhodnutia poskytovateľa z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany žiadateľov. Informácia o uzavretí výzvy bude zverejnená na webovom sídle operačného programu.

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 140 mil. EUR.     

Dátum vyhlásenia výzvy: 20. 12. 2018

Typ výzvy: otvorená

 

Informačné semináre k výzve

 

Uzavretie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu inteligentných inovácií v priemysle (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21)

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra konajúci v zastúpení Ministerstva dopravy a výstavby SR ako riadiaceho orgánu pre operačný program Integrovaná infraštruktúra oznamuje, že ku dňu 31. decembra 2020 uzatvára výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21, zameranú na podporu inteligentných inovácií v priemysle. Dôvodom uzavretia výzvy je vyčerpanie finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Po tomto termíne nie je možné predkladať žiadosti o poskytnutie NFP v rámci výzvy.

 

Ministerstvo hospodárstva SR aktualizuje termín uzavretia prebiehajúceho hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPVaI-MH-DP-2018-1.2.2-21

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra posúva termín uzavretia prebiehajúceho hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPVaI-MH-DP-2018-1.2.2-21 z 30. novembra 2020 na 31. decembra 2020, čím reflektuje na pretrvávajúcu mimoriadnu situáciu vyhlásenú vládou Slovenskej republiky v dôsledku šíriaceho sa ochorenia COVID-19 a s tým súvisiace obmedzené fungovanie orgánov verejnej správy, ktoré zabezpečujú konania, výstupy ktorých sú nevyhnutné pre splnenie vybraných podmienok poskytnutia príspevku.

UPOZORNENIE!!!

Upozorňujeme žiadateľov, že aktualizovaný termín uzavretia prebiehajúceho hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie ŽoNFP s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21 je pravdepodobne posledným možným termínom na predloženie žiadosti o poskytnutie NFP v rámci tejto výzvy. Ministerstvo hospodárstva SR plánuje uzavrieť výzvu na predkladanie ŽoNFP s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21 po uplynutí termínu 31. 12. 2020 z dôvodu očakávaného vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na túto výzvu na predkladanie ŽoNFP.

Informácia o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra konajúci v zastúpení Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre operačný program Integrovaná infraštruktúra  informuje žiadateľov, že plánuje uzavrieť výzvu s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21 v termíne 30.11.2020.

Dôvodom uzavretia výzvy je očakávané vyčerpanie finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.

Vzhľadom na uvedenú skutočnosť upozorňujeme žiadateľov, že plánovaný termín uzavretia výzvy bude pravdepodobne posledným možným termínom na predloženie žiadosti o poskytnutie NFP v rámci uvedenej výzvy.

Po termíne uzavretia výzvy už nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie NFP.

Presný dátum uzavretia výzvy bude zverejnený na webovom sídle www.opvai.sk.

 

Informácia pre žiadateľov:

V súvislosti s preventívnymi opatreniami pre zníženie rizika šírenia koronavírusu sa až do odvolania rušia všetky osobné konzultácie, stretnutia ako aj informačná linka. Vaše žiadosti o informácie a otázky prosíme zasielať elektronicky.

Ďakujeme za pochopenie

 

Informácia o predĺžení termínu na vydanie rozhodnutí v rámci 1. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie ŽoNFP s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21

Vážení žiadatelia, dovoľujeme si Vás informovať, že v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 a mimoriadnou situáciou, ktorú na území krajiny vyhlásila vláda Slovenskej republiky dňa 12. 3. 2020, dôjde k ukončeniu konaní o ŽoNFP vydaním príslušných rozhodnutí až po uplynutí 70 dňovej lehoty na vydanie rozhodnutia v zmysle Systému riadenia EŠIF.

Predĺženie termínu na vydanie rozhodnutí sa týka žiadostí o NFP prijatých v rámci 1. hodnotiaceho kola (termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola 29.3.2019). Predpokladaný termín na vydanie rozhodnutí v konaní o ŽoNFP je do 29.05.2020.

 

Informácia pre žiadateľov o poskytnutie NFP v rámci výziev operačného programu Integrovaná infraštruktúra v gescii Ministerstva hospodárstva SR v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v Slovenskej republike - aktualizácia č. 1

 

Informácia o predĺžení termínu na vydanie rozhodnutí v rámci 1. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie ŽoNFP s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21.

Vážení žiadatelia, dovoľujeme si Vás informovať, že z dôvodu vysokej administratívnej náročnosti schvaľovacieho procesu predložených žiadostí o NFP, dôjde k vydaniu rozhodnutia až po uplynutí 70 dňovej lehoty na vydanie rozhodnutia v zmysle Systému riadenia EŠIF.

Predĺženie termínu na vydanie rozhodnutí sa týka žiadostí o NFP prijatých v rámci 1. hodnotiaceho kola (termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola 29.3.2019). Predpokladaný termín na vydanie rozhodnutia je do 31.03.2020.

 

 

USMERNENIE č. 1

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie dňa 26.03.2019 vydalo Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu inteligentných inovácií v priemysle (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21)

Cieľom Usmernenia č. 1 k výzve na podporu inteligentných inovácií v priemysle s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21 (ďalej len „Usmernenie č. 1“) je úprava výzvy a jej príloh v súvislosti s aplikáciou ustanovenia § 1, ods. 1, ods. 3, písm. c) a ods. 6 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v spojitosti s § 47 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dôvodom úpravy bola potreba zosúladiť ustanovenia výzvy týkajúce sa spôsobu, akým žiadateľ, štatutárny orgán žiadateľa, každý člen štatutárneho orgánu žiadateľa, prokurista/i, osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní o ŽoNFP preukazuje splnenie podmienky poskytnutia príspevku č. 10Podmienka, že žiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, ani osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní o ŽoNFP neboli právoplatne odsúdení za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, alebo za trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe“, ako aj spôsobu, akým poskytovateľ overuje splnenie tejto podmienky s ustanoveniami príslušných právnych predpisov a s aktuálnymi technickými možnosťami informačného systému, prostredníctvom ktorého je poskytovateľ oprávnený overovať danú podmienku poskytnutia príspevku.

Usmernením č. 1 k výzve sa v plnom rozsahu nahrádza:

 • dokument výzvy za dokument výzvy v znení Usmernenia č. 1
 • príloha č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa za Príručku pre žiadateľa v znení Usmernenia č. 1

Usmernením č. 1 k výzve sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Usmernenie č. 1 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 26. marca 2019.

 

Upozornenie pre žiadateľov:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie konajúci v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a inovácie upozorňuje žiadateľov, že dňa 1.4.2014 bol na webovom sídle OP VaI v časti https://www.opvai.sk/sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v-gescii_mhsr/ zverejnený aktualizovaný dokument „Vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP, verzia 2.0“. V tejto súvislosti je potrebné od tohto dátumu využívať pri vypĺňaní Vyhlásenia na kvalifikovanie sa ako MSP aktualizovanú verziu dokumentu.

 

Informácia pre žiadateľov:

S ohľadom na dopyt predložených žiadostí o poskytnutie NFP v rámci 1. hodnotiaceho kola informujeme potenciálnych žiadateľov, že v najbližších dňoch dôjde zo strany poskytovateľa k navýšeniu indikatívnej alokácie výzvy. 

 

USMERNENIE č. 2

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie dňa 11.04.2019 vydalo Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu inteligentných inovácií v priemysle (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21)

Cieľom Usmernenia č. 2 k výzve na podporu inteligentných inovácií v priemysle s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21 (ďalej len „Usmernenie č. 2“) je:

 1. úprava výzvy vo vzťahu k navýšeniu indikatívnej výšky finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu,
 2. úprava prílohy č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa,
 3. úprava prílohy č. 4 výzvy – Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov.

Dôvody úprav boli nasledovné:

 1. Zabezpečenie plynulého a efektívneho využitia finančných prostriedkov z operačného programu Výskum a inovácie vzhľadom na záujem žiadateľov o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci uvedenej výzvy.
 2. Zohľadnenie existencie možnosti vytvárať elektronické dokumenty a ich podpisovanie kvalifikovaným elektronickým podpisom, kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou priamo v elektronickom prostredí, ako aj vydávať dokumenty v elektronickej forme zo strany verejných inštitúcií a relevantných subjektov.
 3. Zabezpečenie vykazovania cieľových hodnôt uvedených merateľných ukazovateľov projektu aj v projektoch, predmetom ktorých je inovácia produktu. Zároveň dôvodom doplnenia poznámky pod čiarou č. 6 týkajúcej sa usmernenia k spôsobu stanovenia cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov projektu je zabezpečenie správneho stanovovania relevantnosti príslušných merateľných ukazovateľov v závislosti od typu inovácie, ktorá sa má dosiahnuť realizáciou projektu.

Usmernením č. 2 k výzve sa v plnom rozsahu nahrádza:

 • dokument výzvy v znení Usmernenia č. 1 za dokument výzvy v znení Usmernenia č. 2
 • príloha č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa v znení Usmernenia č. 1 za Príručku pre žiadateľa v znení Usmernenia č. 2
 • príloha č. 4 výzvy – Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov za Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov v znení Usmernenia č. 2

Usmernením č. 2 k výzve sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Usmernenie č. 2 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t.j. od 11. apríla 2019.

 

USMERNENIE č. 3

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie dňa 1. júla 2019 vydalo Usmernenie č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu inteligentných inovácií v priemysle (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21)

Cieľom Usmernenia č. 3 k výzve zameranej na podporu inteligentných inovácií v priemysle s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21 (ďalej len „Usmernenie č. 3“) je zohľadnenie zmien vyplývajúcich z legislatívy, konkrétne zákona č. 154/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 113/2018 Z. z. (ďalej len „novela zákona o príspevku z EŠIF“).

S účinnosťou od 1. júla 2019 sa na základe novely zákona o príspevku z EŠIF vypúšťa potreba súhlasu dotknutej osoby na vyžiadanie výpisu z registra trestov a túto skutočnosť je potrebné zohľadniť v znení výzvy, ako aj v jej príslušných prílohách.

Usmernením č. 3 k výzve sa v plnom rozsahu nahrádza:

 • dokument výzvy v znení Usmernenia č. 2 za dokument výzvy v znení Usmernenia č. 3
 • príloha č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa v znení Usmernenia č. 2 za Príručku pre žiadateľa v znení Usmernenia č. 3
 • príloha č. 1 výzvy – Žiadosť o NFP, formulár prílohy č. 12 ŽoNFP – Súhlas pre poskytnutie výpisu z registra trestov za formulár prílohy č. 12 ŽoNFP – Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu registra trestov
 • Inštrukcia k vyplneniu žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku za Inštrukciu k vyplneniu žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v znení Usmernenia č. 3.

Usmernením č. 3 k výzve sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Usmernenie č. 3 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t. j. od 1. júla 2019.

 

USMERNENIE č. 4

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie dňa 2. decembra 2019 vydalo Usmernenie č. 4 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu inteligentných inovácií v priemysle (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21).

Cieľom Usmernenia č. 4 k výzve zameranej na podporu inteligentných inovácií v priemysle s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21 (ďalej len „Usmernenie č. 4“) je úprava výzvy vo vzťahu k navýšeniu indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu a zmena termínu uzavretia 4. hodnotiaceho kola.

Usmernením č. 4 k výzve sa v plnom rozsahu nahrádza:

 • dokument výzvy v znení Usmernenia č. 3 za dokument výzvy v znení Usmernenia č. 4.

Usmernením č. 4 k výzve sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Usmernenie č. 4 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t. j. od 2. decembra 2019.

 

USMERNENIE č. 5

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra vydalo dňa 7. apríla 2020 Usmernenie č. 5 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu inteligentných inovácií v priemysle  (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21).  

Cieľom Usmernenia č. 5 je úprava výzvy a prílohy č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa v súvislosti s:

 • mimoriadnou situáciou, ktorú vláda Slovenskej republiky vyhlásila na celom území krajiny dňa 12. 3. 2020 v dôsledku šíriaceho sa ochorenia COVID-19,
 • zlúčením operačného programu Integrovaná infraštruktúra s operačným programom Výskum a inovácie.  

Usmernením č. 5 sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná Infraštruktúra v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Usmernením č. 5 k výzve sa v plnom rozsahu nahrádza:

 • text výzvy v znení Usmernenia č. 4 za text výzvy v znení Usmernenia č. 5;
 • príloha č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa, verzia č. 4 za Príručku pre žiadateľa v znení Usmernenia č. 5.

 

Usmernenie č. 5 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t. j. od 7. apríla 2020.

 

Informácia pre žiadateľov

V súvislosti so znížením finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21 (ďalej len "výzva"), ktoré bolo oznámené žiadateľom prostredníctvom Usmernenia č. 5 k výzve, informujeme žiadateľov, že Ministerstvo hospodárstva SR ponecháva výzvu naďalej otvorenú a neplánuje ju zavrieť ani po ukončení aktuálne prebiehajúceho 5. hodnotiaceho kola. 

Napriek skutočnosti, že dopyt predložených ŽoNFP aktuálne prekročil disponibilnú alokáciu výzvy, naďalej poukazujeme na možnosť  predkladania ŽoNFP v rámci výzvy.

Ministerstvo hospodárstva SR totiž plánuje využiť v rámci výzvy zásobník projektov, keďže aj v nadväznosti na optimalizáciu riadenia finančnej alokácie časti OP II v gescii Ministerstva hospodárstva SR (napr. priebežné uvoľňovanie finančných prostriedkov z iných výziev), je možné očakávať, že dôjde k úprave alokácie výzvy s cieľom maximálneho uspokojenia dopytu žiadateľov. Uvedené znamená, že v prípade žiadateľov, ktorým bude vydané rozhodnutie o neschválení ŽoNFP z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu, dôjde v prípade dodatočného navýšenia alokácie výzvy k preskúmaniu týchto rozhodnutí a ich zmene na rozhodnutia o schválení ŽoNFP za podmienky, že žiadateľ a ŽoNFP bude naďalej spĺňať požadované podmienky poskytnutia príspevku.

 

USMERNENIE č. 6

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra vydalo dňa 4. septembra 2020 Usmernenie č. 6 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu inteligentných inovácií v priemysle (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21).

Cieľom Usmernenia č. 6 je úprava výzvy v súvislosti s:

 • navýšením alokácie výzvy,
 • predĺžením termínu uzavretia prebiehajúceho hodnotiaceho kola,
 • úpravou spôsobu komunikácie s poskytovateľom prostredníctvom osobných konzultácií počas trvania mimoriadnej situácie.

Právnym základom pre zmenu výzvy je § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Usmernením č. 6 k výzve sa v plnom rozsahu nahrádza:

 • text výzvy v znení Usmernenia č. 5 za text výzvy v znení Usmernenia č. 6,
 • príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa v znení Usmernenia č. 5 za prílohu č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa v znení Usmernenia č. 6.

Usmernenie č. 6 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t. j. od 4​. septembra 2020.

 

 

 

 

 

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP (vrátane záväzných formulárov)

Príloha č. 2 - Príručka pre žiadateľa v znení Usmernenia č. 6

Príloha č. 3 - Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií a technologického transferu v znení dodatku č. 3

Príloha č. 4 - Zoznam merateľných ukazovateľov a iných údajov

Príloha č. 5 - Podmienky oprávnenosti výdavkov

Príloha č. 6 - Produktové línie a podporované odvetvia pre doména RIS3 SK

VÝZVA + VŠETKY PRÍLOHY

 

Pomôcky:

Test úplnosti ŽoNFP

Ako pracovať s výzvou

 

Dokumenty v pôvodnom znení

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť