Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na podporu inteligentných inovácií v priemysle (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21).

Cieľom zverejnenej výzvy je podporiť projekty zamerané na zavádzanie inteligentných riešení na existujúce technológie, ako aj obstaranie nových technológií potrebných pre implementáciu inteligentných riešení a vytvorenie inteligentne riadených, vzájomne prepojených autonómnych systémov.

Výzva svojím zameraním podporuje princípy koncepcie inteligentného priemyslu 4.0 a ponúka slovenským podnikom realizovať inovatívne „smart“ investície a byť aktívnymi pri zavádzaní inteligentne riadených technológií a systémov vo svojich produkčných prevádzkach.

Žiadatelia môžu v rámci svojich projektov nakupovať dlhodobý majetok (stroje, prístroje, zariadenia, softvér, licencie) za účelom dosiahnutia inovácie produktov a/alebo procesov, a to prostredníctvom realizácie viacerých (minimálne 3) prvkov inteligentných riešení špecifikovaných vo výzve.

Výzva z hľadiska jej vecného zamerania nadväzuje na výzvu na podporu inteligentných inovácií v priemysle (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-15), ktorá bola uzavretá 31. 7. 2018 s tým, že oproti uvedenej uzavretej výzve došlo k rozšíreniu možností zamerania projektov (typov počiatočných investícií), v dôsledku čoho sú v rámci aktuálnej výzvy oprávnené nielen investície do zásadnej zmeny výrobného procesu existujúcej prevádzkarne, ale aj investície vo forme založenia novej prevádzkarne alebo diverzifikácie výroby na výrobky, ktoré sa predtým v prevádzkarni nevyrábali. Oproti uvedenej uzavretej výzve došlo v aktuálnej výzve taktiež k vypusteniu podmienky poskytnutia príspevku, v zmysle ktorej boli žiadatelia povinní mať najneskôr ku dňu predloženia projektu začaté verejné obstarávanie na hlavné aktivity projektu. K vypusteniu danej podmienky došlo najmä v nadväznosti na prijatie novely zákona o verejnom obstarávaní s účinnosťou od 26.9.2018, v rámci ktorej boli spod pôsobnosti tohto zákona vyňaté zákazky zadávané osobami, ktoré nie sú verejným obstarávateľom ani obstarávateľom podľa tohto zákona, ktorým poskytovateľ poskytne na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb 50 % a menej finančných prostriedkov z celkových oprávnených výdavkov projektu, v prípade ak nezačali verejné obstarávanie podľa predpisov účinných do 25.09.2018, alebo ak verejné obstarávanie začaté podľa predpisov účinných do 25.09.2018 zrušili v súlade s § 187d, resp. § 57 zákona o verejnom obstarávaní.

Podporené môžu byť projekty realizované na území celého Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja, pričom rozhodujúce je miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa. V rámci výzvy môžu byť podporené mikro-, malé, stredné aj veľké podniky (veľký podnik musí do aktivít súvisiacich s prevádzkou projektu zapojiť MSP).

K uzavretiu výzvy dôjde po vyčerpaní vyčlenených finančných prostriedkov alebo na základe rozhodnutia poskytovateľa z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany žiadateľov. Informácia o uzavretí výzvy bude zverejnená na webovom sídle operačného programu.

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 168 023 000 EUR.     

Dátum vyhlásenia výzvy: 20. 12. 2018

Typ výzvy: otvorená (uzatvorená dňa 31. 12. 2020)

 

Informačné semináre k výzve

 

Informácia o predĺžení termínu na vydanie rozhodnutí v rámci 4. hodnotiaceho kola výzvy OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21

Vážení žiadatelia, dovoľujeme si Vás informovať, že z dôvodu vysokej administratívnej náročnosti schvaľovacieho procesu predložených žiadostí o NFP ako aj vzhľadom na mimoriadnu situáciu v SR súvisiacej so šíriacim sa ochorením COVID -19, dôjde k vydaniu rozhodnutia až po uplynutí 70 dňovej lehoty na vydanie rozhodnutia v zmysle Systému riadenia EŠIF.

Predĺženie termínu na vydanie rozhodnutí sa týka žiadostí o NFP prijatých v rámci štvrtého hodnotiaceho kola (do 31.01.2020). Predpokladaný termín na vydanie rozhodnutia je do 30.6.2021.


Informácia o predĺžení termínu na vydanie rozhodnutí v rámci 2. hodnotiaceho kola výzvy OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21

Vážení žiadatelia, dovoľujeme si Vás informovať, že z dôvodu vysokej administratívnej náročnosti schvaľovacieho procesu predložených žiadostí o NFP ako aj vzhľadom na mimoriadnu situáciu v SR súvisiacej so šíriacim sa ochorením COVID -19, dôjde k vydaniu rozhodnutia až po uplynutí 70 dňovej lehoty na vydanie rozhodnutia v zmysle Systému riadenia EŠIF.

Predĺženie termínu na vydanie rozhodnutí sa týka žiadostí o NFP prijatých v rámci druhého hodnotiaceho kola (do 28.06.2019). Predpokladaný termín na vydanie rozhodnutia je do 31.5.2021.

 

Informácia o predĺžení termínu na vydanie rozhodnutí v rámci 4. hodnotiaceho kola výzvy OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21

Vážení žiadatelia, dovoľujeme si Vás informovať, že z dôvodu vysokej administratívnej náročnosti schvaľovacieho procesu predložených žiadostí o NFP ako aj vzhľadom na mimoriadnu situáciu v SR súvisiacej so šíriacim sa ochorením COVID -19, dôjde k vydaniu rozhodnutia až po uplynutí 70 dňovej lehoty na vydanie rozhodnutia v zmysle Systému riadenia EŠIF.

Predĺženie termínu na vydanie rozhodnutí sa týka žiadostí o NFP prijatých v rámci štvrtého hodnotiaceho kola (do 31.01.2020). Predpokladaný termín na vydanie rozhodnutia je do 31.5.2021.

 

 

Uzavretie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu inteligentných inovácií v priemysle (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21)

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra konajúci v zastúpení Ministerstva dopravy a výstavby SR ako riadiaceho orgánu pre operačný program Integrovaná infraštruktúra oznamuje, že ku dňu 31. decembra 2020 uzatvára výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21, zameranú na podporu inteligentných inovácií v priemysle. Dôvodom uzavretia výzvy je vyčerpanie finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Po tomto termíne nie je možné predkladať žiadosti o poskytnutie NFP v rámci výzvy.

 

Ministerstvo hospodárstva SR aktualizuje termín uzavretia prebiehajúceho hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPVaI-MH-DP-2018-1.2.2-21

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra posúva termín uzavretia prebiehajúceho hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPVaI-MH-DP-2018-1.2.2-21 z 30. novembra 2020 na 31. decembra 2020, čím reflektuje na pretrvávajúcu mimoriadnu situáciu vyhlásenú vládou Slovenskej republiky v dôsledku šíriaceho sa ochorenia COVID-19 a s tým súvisiace obmedzené fungovanie orgánov verejnej správy, ktoré zabezpečujú konania, výstupy ktorých sú nevyhnutné pre splnenie vybraných podmienok poskytnutia príspevku.

UPOZORNENIE!!!

Upozorňujeme žiadateľov, že aktualizovaný termín uzavretia prebiehajúceho hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie ŽoNFP s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21 je pravdepodobne posledným možným termínom na predloženie žiadosti o poskytnutie NFP v rámci tejto výzvy. Ministerstvo hospodárstva SR plánuje uzavrieť výzvu na predkladanie ŽoNFP s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21 po uplynutí termínu 31. 12. 2020 z dôvodu očakávaného vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na túto výzvu na predkladanie ŽoNFP.

Informácia o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra konajúci v zastúpení Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre operačný program Integrovaná infraštruktúra  informuje žiadateľov, že plánuje uzavrieť výzvu s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21 v termíne 30.11.2020.

Dôvodom uzavretia výzvy je očakávané vyčerpanie finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.

Vzhľadom na uvedenú skutočnosť upozorňujeme žiadateľov, že plánovaný termín uzavretia výzvy bude pravdepodobne posledným možným termínom na predloženie žiadosti o poskytnutie NFP v rámci uvedenej výzvy.

Po termíne uzavretia výzvy už nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie NFP.

Presný dátum uzavretia výzvy bude zverejnený na webovom sídle www.opvai.sk.

 

Informácia pre žiadateľov:

V súvislosti s preventívnymi opatreniami pre zníženie rizika šírenia koronavírusu sa až do odvolania rušia všetky osobné konzultácie, stretnutia ako aj informačná linka. Vaše žiadosti o informácie a otázky prosíme zasielať elektronicky.

Ďakujeme za pochopenie

 

Informácia o predĺžení termínu na vydanie rozhodnutí v rámci 1. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie ŽoNFP s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21

Vážení žiadatelia, dovoľujeme si Vás informovať, že v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 a mimoriadnou situáciou, ktorú na území krajiny vyhlásila vláda Slovenskej republiky dňa 12. 3. 2020, dôjde k ukončeniu konaní o ŽoNFP vydaním príslušných rozhodnutí až po uplynutí 70 dňovej lehoty na vydanie rozhodnutia v zmysle Systému riadenia EŠIF.

Predĺženie termínu na vydanie rozhodnutí sa týka žiadostí o NFP prijatých v rámci 1. hodnotiaceho kola (termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola 29.3.2019). Predpokladaný termín na vydanie rozhodnutí v konaní o ŽoNFP je do 29.05.2020.

 

Informácia pre žiadateľov o poskytnutie NFP v rámci výziev operačného programu Integrovaná infraštruktúra v gescii Ministerstva hospodárstva SR v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v Slovenskej republike - aktualizácia č. 1

 

Informácia o predĺžení termínu na vydanie rozhodnutí v rámci 1. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie ŽoNFP s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21.

Vážení žiadatelia, dovoľujeme si Vás informovať, že z dôvodu vysokej administratívnej náročnosti schvaľovacieho procesu predložených žiadostí o NFP, dôjde k vydaniu rozhodnutia až po uplynutí 70 dňovej lehoty na vydanie rozhodnutia v zmysle Systému riadenia EŠIF.

Predĺženie termínu na vydanie rozhodnutí sa týka žiadostí o NFP prijatých v rámci 1. hodnotiaceho kola (termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola 29.3.2019). Predpokladaný termín na vydanie rozhodnutia je do 31.03.2020.

 

USMERNENIE č. 1

Upozornenie pre žiadateľov:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie konajúci v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a inovácie upozorňuje žiadateľov, že dňa 1.4.2014 bol na webovom sídle OP VaI v časti https://www.opvai.sk/sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v-gescii_mhsr/ zverejnený aktualizovaný dokument „Vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP, verzia 2.0“. V tejto súvislosti je potrebné od tohto dátumu využívať pri vypĺňaní Vyhlásenia na kvalifikovanie sa ako MSP aktualizovanú verziu dokumentu.

 

Informácia pre žiadateľov:

S ohľadom na dopyt predložených žiadostí o poskytnutie NFP v rámci 1. hodnotiaceho kola informujeme potenciálnych žiadateľov, že v najbližších dňoch dôjde zo strany poskytovateľa k navýšeniu indikatívnej alokácie výzvy. 

 

USMERNENIE č. 2

USMERNENIE č. 3

USMERNENIE č. 4

USMERNENIE č. 5

Informácia pre žiadateľov

V súvislosti so znížením finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21 (ďalej len "výzva"), ktoré bolo oznámené žiadateľom prostredníctvom Usmernenia č. 5 k výzve, informujeme žiadateľov, že Ministerstvo hospodárstva SR ponecháva výzvu naďalej otvorenú a neplánuje ju zavrieť ani po ukončení aktuálne prebiehajúceho 5. hodnotiaceho kola. 

Napriek skutočnosti, že dopyt predložených ŽoNFP aktuálne prekročil disponibilnú alokáciu výzvy, naďalej poukazujeme na možnosť  predkladania ŽoNFP v rámci výzvy.

Ministerstvo hospodárstva SR totiž plánuje využiť v rámci výzvy zásobník projektov, keďže aj v nadväznosti na optimalizáciu riadenia finančnej alokácie časti OP II v gescii Ministerstva hospodárstva SR (napr. priebežné uvoľňovanie finančných prostriedkov z iných výziev), je možné očakávať, že dôjde k úprave alokácie výzvy s cieľom maximálneho uspokojenia dopytu žiadateľov. Uvedené znamená, že v prípade žiadateľov, ktorým bude vydané rozhodnutie o neschválení ŽoNFP z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu, dôjde v prípade dodatočného navýšenia alokácie výzvy k preskúmaniu týchto rozhodnutí a ich zmene na rozhodnutia o schválení ŽoNFP za podmienky, že žiadateľ a ŽoNFP bude naďalej spĺňať požadované podmienky poskytnutia príspevku.

 

USMERNENIE č. 6

USMERNENIE č. 7

USMERNENIE č. 8

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra vydalo dňa 11. októbra 2023 Usmernenie č. 8 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu inteligentných inovácií v priemysle (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21) 

Cieľom Usmernenia č. 8 je úprava názvu Schémy štátnej pomoci, ktorý bol uvedený v dokumentácii výzvy.

Právnym základom pre zmenu výzvy je § 17 ods. 8 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Usmernením č. 8 k výzve sa v plnom rozsahu nahrádza dokument výzvy a prílohy č. 5 výzvy - Podmienky oprávnenosti výdavkov.

Usmernenie č. 8 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t. j. od 11​. októbra 2023.

 

 

 

 

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP (vrátane záväzných formulárov)

Príloha č. 2 - Príručka pre žiadateľa v znení Usmernenia č. 6

Príloha č. 3 - Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií a technologického transferu v znení dodatku č. 3

Príloha č. 4 - Zoznam merateľných ukazovateľov a iných údajov

Príloha č. 5 - Podmienky oprávnenosti výdavkov

Príloha č. 6 - Produktové línie a podporované odvetvia pre doména RIS3 SK

VÝZVA + VŠETKY PRÍLOHY

 

Pomôcky:

Test úplnosti ŽoNFP

Ako pracovať s výzvou

 

Dokumenty v pôvodnom znení

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť