8. februára 2019

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydala dňa 08. februára 2019 Usmernenie č. 3 k nasledovným výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) na podporu dlhodobého strategického výskumu (DSV):

OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-04

OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-05

OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-06

OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-07

OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-08 

 

Usmernenie sa týka predĺženia uzávierky výziev DSV z termínu 15. 02. 2019 na 29. 03. 2019 a formálnych úprav v súlade s § 17 ods. 6 a 7 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

 

Usmernenie č. 3 sa týka nasledovných dokumentov:

  • výzva
  • príloha Žiadosti o NFP               -  1.00  Formulár ŽoNFP
  • príloha Žiadosti o NFP               -  1.01c Personálna matica
  • príloha výzvy                               -  2 Príručka pre žiadateľa
  • príloha výzvy                              -  4 Zoznam oprávnených a neoprávnených                                                                výdavkov
  • príloha Príručky pre žiadateľa  -  2.03 Zoznam príloh ŽoNFP pomôcka.

Novou prílohou je príloha 1.16 Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov.

 

Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa 8. februára 2019. Usmernenie je zverejnené jednotlivo pri príslušných výzvach aj s vyznačenými zmenami a novými prílohami v znení usmernení.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť