30. septembra 2019

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydala dňa  30. septembra 2019 Usmernenie č.3 k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu centier excelentnosti nadnárodného významu – II. etapa, s kódom OPVaI-VA/DP/2018/2.2.1-01.

Usmernenie č. 3 sa týka iba úplného znenia výzvy, všetky prílohy ostávajú bezo zmeny v znení Usmernenia   č. 2. Predmetom zmeny je len termín uzávierky výzvy.

Usmernenie č. 3 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa 30. septembra 2019. 

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2018221-01/

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť