Kritériá na výber dopytovo-orientovaných projektov OP II pre vybrané oblasti podpory v gescii Ministerstva hospodárstva SR_verzia 5.0  - zverejnené dňa 17. 1. 2020


Vzor zmluvy o partnerstve pre dopytovo-orientované projekty_verzia 1.3 - zverejnené dňa 16. 1. 2020

Príloha č. 1 Zmluvy o partnerstve - Prehľad hlavných a podporných aktivít a merateľných ukazovateľov projektu

 

Vzor zmluvy o partnerstve pre národné projekty -  zverejnené dňa 16. 1. 2020

Príloha č. 1 Zmluvy o partnerstve - Prehľad hlavných a podporných aktivít a merateľných ukazovateľov projektu

Príloha č. 2 Zmluvy o partnerstve - Prehľad účtov Hlavného partnera a Partnera

Príloha č. 4  Zmluvy o partnerstve - Výkonnostný rámec Projektu pre Partnera

 

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP_verzia 4 - zverejnené dňa 25. 6. 2019

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP_verzia 4 so sledovaním zmien


Príručka k oprávnenosti výdavkov pre národné projekty OP II v gescii MH SR_verzia 2.0 - zverejnené dňa 21. 1. 2020

Príručka k oprávnenosti výdavkov pre národné projekty OP II v gescii MH SR_verzia 2.0_sledovanie zmien


Príručka k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP II v gescii MH SR pre postupy zadávania zákaziek po 17. 04. 2016_verzia 3.0 - zverejnené dňa 20. 1. 2020

Prílohy k Príručke k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP II v gescii MH SR_pre postupy zadávania zákaziek po 17.04.2016_verzia 3.0

Príručka k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP II v gescii MH SR_pre postupy zadávania zákaziek po 17.04.2016_verzia 3.0_sledovanie zmien

 

Príručka k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP VaI v gescii MH SR_pre postupy zadávania zákaziek do 17.04.2016 vrátane_verzia 1.1 - zverejnené dňa 22. 8. 2017

Prílohy k Príručke k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP VaI v gescii MH SR_pre postupy zadávania zákaziek do 17.04.2016   vrátane_verzia 1.1

Príručka k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP VaI v gescii MH SR_pre postupy zadávania zákaziek do 17.04.2016 vrátane_verzia 1.1_sledovanie zmien


 Príručka pre prijímateľa pre dopytovo-orientované projekty v gescii MH SR_verzia 5.2 - zverejnené dňa 11. 07. 2019

Príručka pre prijímateľa pre dopytovo-orientované projekty v gescii MH SR_verzia 5.2_sledovanie zmien

Prílohy k Príručke pre prijímateľa pre dopytovo-orientované projekty v gescii MH SR

 

Príručka pre prijímateľa pre národné projekty OP VaI v gescii MH SR_verzia 4.0 - zverejnené dňa 15. 11. 2018 

Prílohy k Príručke pre prijímateľa pre národné projekty OP VaI v gescii MH SR


Vyhlásenie o veľkosti podniku - verzia 2.1 zverejnené dňa 21. 1. 2020

Pre používanie aplikácie „Vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP“ je potrebné mať nainštalovaný bezplatný softvér Adobe Acrobat Reader vo verzii 9.0 a vyššej.

Upozornenie: Spolu s Vyhlásením na kvalifikovanie sa ako MSP je potrebné predložiť schému, ktorá zahŕňa všetky podniky s väzbami na žiadajúci podnik.

 

Modelové vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP – príklad_verzia 2.0 - zverejnené dňa 13. 6. 2018

Príklady prepojenosti podnikov prostredníctvom fyzických osôb a prípadov, kedy je fyzická osoba posudzovaná ako podnik_verzia 2.0 - zverejnené 21. 1. 2020


Overenie podmienky podniku v ťažkostiach_verzia 4.0 - zverejnené dňa 6. 12. 2017


Metodika pre vypracovanie finančnej analýzy projektu_verzia 1.0 - zverejnené dňa 23. 2. 2017

Prílohy k Metodike pre vypracovanie finančnej analýzy projektu


Usmernenie k zabezpečeniu pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku_verzia 1.9  - zverejnené dňa 2. 1. 2020

Príloha usmernenia - Príklad bankovej záruky

Pomôcka pre prijímateľov k stanoveniu spôsobu zabezpečenia

Upozornenie: Pre používanie aplikácie je potrebné mať nainštalovaný bezplatný softvér Adobe Acrobat Reader vo verzii 9.0 a vyššej.

Usmernenie k postupu určenia bonity  subjektu - zverejnené dňa 6. 9. 2018


Podmienky poskytnutia príspevku a ich posudzovanie v jednotlivých fázach projektového cyklu dopytovo-orientovaných projektov OP VaI v gescii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky _ verzia 2.2 - zverejnené dňa 6. 12. 2019

Podmienky poskytnutia príspevku a ich posudzovanie v jednotlivých fázach projektového cyklu dopytovo-orientovaných projektov OP VaI v gescii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky _ verzia 2.2 - verzia so sledovaním zmien

Odpovede na často kladené otázky (FAQ) k Výzve na preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku


Usmernenie pre prijímateľov k uplatneniu preddavkových platieb v rámci dopytovo-orientovaných projektov v gescii MH SR_2.0 - zverejnené dňa 17. 09. 2019


Preukazovanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku mať vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít projektu v rámci dopytovo-orientovaných projektov OP VaI v gescii MH SR_ verzia 1.0 - zverejnené dňa 17. 12. 2018 


Informácia pre prijímateľov k preukazovaniu splnenia podmienky bezúhonnosti prijímateľa v rámci dopytovo - orientovaných projektov OP VaI - zverejnené dňa 1. 7. 2019

 

PODMIENKY POSKYTNUTIA PRÍSPEVKU A ICH POSUDZOVANIE v jednotlivých fázach projektového cyklu národných projektov OP VaI v gescii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky _ verzia 1.0 - zverejnené dňa 23. 4. 2019

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť