Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného  príspevku zameranú na podporu inovácií a technologického transferu (kód OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02).

Cieľom zverejnenej výzvy je podporiť projekty zamerané na zvyšovanie kvality a efektivity výrobných a technologických procesov prostredníctvom zvyšovania technologickej a inovačnej úrovne v podnikoch. Podporené môžu byť projekty realizované na území celého Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja. V rámci výzvy môžu byť podporené malé, stredné aj veľké podniky, pričom medzi oprávnené výdavky patrí obstaranie dlhodobého hmotného majetku (nákup výrobných zariadení a zariadení na poskytovanie služieb, technologické celky a pod.) a nehmotného majetku (nákup softvéru, licencií a ostatných nehmotných aktív a pod.), a to za účelom realizácie inovačných opatrení, výsledkom ktorých bude inovácia produktu alebo procesu (s možným doplnením o organizačnú inováciu). Na výzvu je vyčlenených celkovo 175 miliónov eur. K uzavretiu výzvy dôjde až po vyčerpaní vyčlenených finančných prostriedkov. Informácia o uzavretí výzvy bude zverejnená na webovom sídle operačného programu.

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 300 000 000 EUR.

Dátum vyhlásenia výzvy: 02. 08. 2016

Typ výzvy: otvorená

 

UZAVRETIE VÝZVY

 

UPOZORNENIE: zmena kontaktných údajov poskytovateľa (Slovenská inovačná a energetická agentúra) 

Aktuálne tel. číslo: 02/58 248 451 

 

USMERNENIE č. 1

USMERNENIE č. 2

USMERNENIE č. 3

USMERNENIE č. 4

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vydalo dňa 21.04.2017 Usmernenie č. 4 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu inovácií a technologického transferu (kód OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02).

Cieľom Usmernenia č. 4 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02 (ďalej len „výzva“) je úprava výzvy vo vzťahu k zadefinovaniu postupov písomnej komunikácie v procese konania o ŽoNFP prostredníctvom elektronických schránok v nadväznosti na zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) a Metodický výklad CKO č. 4 k elektronickému predkladaniu žiadostí o NFP a k spôsobu overovania vybraných podmienok poskytnutia príspevku.

Usmernením č. 4 k výzve sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Usmernením č. 4 k výzve sa v plnom rozsahu nahrádza:

-          dokument výzvy,

-          príloha č. 1 výzvy – časť Formulár žiadosti o NFP na Formulár žiadosti o NFP v znení Usmernenia č. 4,

-          príloha č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa, verzia č. 4 na verziu č. 5,

Usmernenie č. 4 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 21. apríla 2017.

Upozornenie pre žiadateľov

V súvislosti s aktualizáciou výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02, ktorá bola vykonaná dňa 21.04.2017 na základe Usmernenia č. 4 k výzve, si dovoľujeme upozorniť žiadateľov, že vykonaná aktualizácia výzvy má dopad na zmenu formuláru žiadosti o poskytnutie ŽoNFP s tým, že systém ITMS2014+ neumožní žiadateľom odoslať žiadosti o poskytnutie NFP, ktoré boli žiadateľmi vytvorené a rozpracované pred aktualizáciou výzvy. Zároveň systém ITMS2014+ upozorní žiadateľov prostredníctvom „chybového hlásenia“ na potrebu opätovného vytvorenia ŽoNFP.

 

Informácia o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2016-1.2.2-02

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie konajúci v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a inovácie informuje žiadateľov, že z dôvodu očakávaného vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2016-1.2.2-02 zameranej na podporu inovácií a technologického transferu (ďalej len „výzva“) plánuje ukončením 4. hodnotiaceho kola výzvu uzavrieť.

Vzhľadom na uvedenú skutočnosť upozorňujeme žiadateľov, že termín uzavretia 4. hodnotiaceho kola, t. j. 15. mája 2017, je pravdepodobne posledným možným termínom na predloženie žiadosti o poskytnutie NFP. Po termíne uzavretia výzvy už nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie NFP v rámci tejto výzvy.  

Presný dátum uzavretia výzvy bude zverejnený  na webovom sídle www.opvai.sk.

 

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP v znení Usmernenia č. 4

Príloha č. 2 - Príručka pre žiadateľa v znení Usmernenia č. 4

Príloha č. 3 - Hodnotiace kritériá

Príloha č. 4 - Schéma štátnej pomoci

Príloha č. 5 - Zoznam merateľných ukazovateľov v znení Usmernenia č. 2

Príloha č. 6 - Predbežná informácia pre žiadateľov o NFP

Príloha č. 7 - Identifikácia synergie a komplementarity

Príloha č. 8 - Podmienky oprávnenosti výdavkov v znení Usmernenia č. 3

Príloha č. 9 - Oblasti špecializácie RIS3 SK

VÝZVA + VŠETKY PRÍLOHY

 

ODPOVEDE NA ČASTO KLADENÉ OTÁZKY (FAQ)_doplnené

FAQ K PRÍLOHE č. 9 (Oblasti špecializácie)

 

Dokumenty výzvy v pôvodnom znení

 

INFORMAČNÉ SEMINÁRE K VÝZVE

 

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť